Aktualności

TERMINY EGZAMINÓW SESJI LETNIEJ 2019/20

Szanowni Studenci,

poniżej w załącznikach terminy egzaminów z Drugiego języka romańskiego i Praktycznej nauki języka. Terminy pozostałych egzaminów będą sukcesywnie uzupełniane.

Drugi język romański – wszystkie osoby realizujące ten przedmiot

Praktyczna nauka języka francuskiego

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego

Praktyczna nauka języka włoskiego

I FL:
Język łaciński (ścieżka A), egzamin ustny od 9.3 przez SKYPE w piątek 26 czerwca, mgr Aleksandra Krajczyk

Literatura francuska – wykład (ścieżka A i B), termin ustalony z prowadzącą, prof. Maja Pawłowska

II FL:
Literatura francuska – wykład, ustny, 26, 30 czerwca, 1 lipca, sala 3.8, dr M. Tomicka
egzamin poprawkowy: 9 września, godz. 10.00, sala 3.8

I FM:
Dydaktyka j. francuskiego – via Teams - termin pierwszy do ustalenia z wykładowcą, poprawkowy: 8/09 godz. 9.00.

I HL:

Zarys historii literatury hiszpańskiej, pisemny test w programie Microsoft Forms 15 czerwca, 29 czerwca – osoby, które nie przystąpiły do egzaminu 15.06) prof. J. Ziarkowska
egzamin poprawkowy: 7 września

II HL:
Gramatyka opisowej języka hiszpańskiego – morfologia II, 24 czerwca, środa, godzina 12:00. Forma egzaminu: egzamin pisemny, zdalny, w Office 365.
Termin poprawkowy: 8 września, godz. 12:00.

I ITA:
Historia Włoch, pisemny, 2 lipca, godz. 13.00, sala 3.2, dr M. Mazzini
egzamin poprawkowy: 17 września, godz. 13.00

Historia literatury włoskiej 2, pisemny, 26.06.2020, godz. 10.00, prof. Justyna Łukaszewicz, Test i zadanie na platformie E-EDU w ramach założonego tam (i prowadzonego od marca) kursu
egzamin poprawkowy: uzgodniony z prowadzącą

II ITA:
Gramatyka opisowa j. włoskiego - składnia, 3 lipca, godz. 13.00, sala 3.2, dr M. Mazzini
egzamin poprawkowy: 18 września, godz. 13.00

 

 

Egzaminy w semestrze letnim 2019/2020:

Egzamin z Drugiego języka romańskiego zdają wszystkie osoby realizujące ten przedmiot

I FL A: PNJF, Język łaciński, Literatura francuska-wykład

I FL B: PNJF, DJR, Literatura francuska -wykład

II FL: PNJF, DJR, Literatura francuska -wykład

III FL (studenci ścieżki A): DJR

I FM: DJR, Podstawy dydaktyki, Dydaktyka języka francuskiego

I HL: PNJH, ZHLH, WoH i DJR (studenci ścieżki B)

II HL: PNJH, DJR, GOJH-morfologia II, Język łaciński

III HL: (studenci ścieżki A): DJR

I HM: DJR, KBJ, Podstawy dydaktyki, Dydaktyka języka hiszpańskiego

II HM: PNJH

I ITA: PNJW, Historia Włoch, Historia literatury włoskiej 2

II ITA: PNJW, GOJW-składnia, DJR

III ITA: PNJW, DJR

(EN) EGZAMIN ZDALNY - DOBRE PRAKTYKI +KOMUNIKATY DZIEKANA

Szanowni Państwo, / Dear Students,

Prosimy zapoznać się z komunikatami nr 5 oraz 6 Dziekana WF UWr: / Please read the announcement no. 5 and 6/2020.

Komunikat nr 5/2020English Version

Komunikat nr 6/2020 + English Version

W związku z tym, że egzaminy w IFR mogą odbywać się w formie zdalnej, przygotowaliśmy kilka prostych zasad, aby nie dochodziło do ich przerwania w najważniejszym dla Państwa momencie:

1) Wycisz telefon.

2) Zadbaj o dobre połączenie z internetem:

- Łącz się po kablu ethernetowym bezpośrednio do routera, a jeżeli nie ma takiej możliwości siądź blisko punktu wifi dla silniejszego sygnału.

- Poproś pozostałych domowników, aby podczas trwania Twojego egzaminu nie pobierali dużych plików z internetu (zwłaszcza poprzez sieci P2P), ani nie oglądali filmów on-line w formacie HD i większym. Dotyczy to również telewizji internetowych i NETFLIX-a.

3) Przygotuj swój komputer/ profil użytkownika:

- Wyłącz wszystkie powiadomienia (Facebook, Steam, Avast, etc...)

- Włącz odpowiedni język wprowadzania na klawiaturze komputera jeżeli egzamin jest pisemny i będziesz potrzebować liter z obcych języków.

- Wykonaj odpowiednio wcześnie testowe połączenie audio/wideo, aby mieć pewność, że wszystko działa.

4) Przygotuj przestrzeń dookoła siebie. Usuń wszystkie niepotrzebne przedmioty, które mogłyby Cię rozpraszać, oraz oddaj swojego pupila (jeżeli posiadasz) pod opiekę innego z domowników.

 

Jeżeli zastosujesz się do powyższych dobrych praktyk, Twój egzamin powinien przebiec bez zbędnych komplikacji.

Powodzenia!

 

Zespół IFR.

ZARZĄDZENIE NR 63/2020 Z DNIA 22 MAJA 2020 R.

KOMUNIKAT  Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  z dnia 22 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  z dnia 22 maja 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 63/2020
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie
od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.),
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 878) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 374 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów
podyplomowych, uczestników innych form kształcenia oraz szkół prowadzone są z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do ich zakończenia
zaliczeniem lub egzaminem.
2. Szczegółowe zasady zdalnej realizacji zajęć oraz formy zaliczenia zajęć i
przeprowadzania egzaminów reguluje odrębne zarządzenie Rektora.
3. Konsultacje przeprowadzane są w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.
4. Umowy cywilnoprawne na realizację zajęć dydaktycznych w miarę potrzeb mogą
zostać aneksowane.
§ 2
1. Mieszkańcy domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy opuścili dom
studencki w związku z epidemią COVID-19 pozostawiając w nim swoje rzeczy,
mogą rozliczyć się i odebrać pozostawione rzeczy wyłącznie po wcześniejszym
skontaktowaniu się mailowym lub telefonicznym z administracją domu
studenckiego – w terminie oraz zgodnie z procedurami wskazanymi przez
pracownika administracji domu studenckiego.
2. Mieszkańcy domów studenckich, którzy opuścili domy studenckie, pozostawiając w
nich swoje rzeczy, nie mogą ponownie w nich zamieszkać. Zasada ta nie dotyczy
wskazanych przez dziekana studentów/doktorantów, których obecność na
zajęciach stacjonarnych jest niezbędna. Powrót pozostałych mieszkańców do
domów studenckich będzie możliwy w momencie wznowienia wszystkich zajęć
stacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim.
§ 3
3. Odwołuje się wszelkie konferencje, wydarzenia i imprezy w Uniwersytecie
Wrocławskim.
4. Zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach,
seminariach, szkoleniach krajowych itp. pracowników, doktorantów i studentów
Uniwersytetu.
5. Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu zagranicznych gości, studentów
i doktorantów.
6. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i Hotelu
Asystenta, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.
§ 4
1. Praca pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywa się
zgodnie z obowiązującymi ich warunkami świadczenia pracy przy zapewnieniu
bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla
zdrowia pracowników oraz obowiązujące przepisy prawa określające zasady
świadczenia pracy tj. z zachowaniem odległości minimum 1,5 metra pomiędzy
stanowiskami pracy.
2. W przypadku braku możliwości zapewnienia odstępu 1,5 metra, praca stacjonarna
powinna być wykonywana naprzemienne z pracą zdalną tzw. dyżury - tygodniowe
harmonogramy ustala kierownik jednostki podając do wiadomości pracownikom.
3. W przypadku polecenia wykonywania pracy zdalnej, o ile pozwala na to charakter
wykonywanych zadań, kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do
ustalenia zadań możliwych do wykonania przez pracowników poza miejscem ich
stałego wykonywania oraz do nadzorowania efektów tak świadczonej pracy.
4. Osoby pracujące na terenie Uniwersytetu oraz zdalnie, wykonują swoje obowiązki
w godzinach pracy wynikających z Regulaminu pracy.
5. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji
mailowej i kontaktów telefonicznych. Korespondencję w formie papierowej należy
przekazywać przez Kancelarię Ogólną.
6. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do organizowania pracy
jednostki w sposób gwarantujący właściwą realizację zadań.
§ 5
1. Otwiera się:
1) Bibliotekę Uniwersytecką;
2) czytelnie w Bibliotekach Wydziałowych;
3) czytelnię w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego;
4) muzea w Uniwersytecie Wrocławskim.
2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych, wymienionych w ust. 1,
do opracowania zasad bezpiecznego zachowania się w pomieszczeniach i na
terenie jednostek im podległych z uwzględnieniem wytycznych dotyczących
funkcjonowania uczelni w okresie epidemii oraz przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
3. Informację, o której mowa w ust. 2, należy zamieścić na stronie internetowej
jednostki organizacyjnej i przy wejściu do jednostek.
§ 6
Zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi sanitarnymi oraz przepisami prawa
powszechnie obowiązującego pracownicy, studenci, doktoranci powinni zachować środki
ostrożności w kontaktach z innymi osobami, a w szczególności: dezynfekować ręce
płynem odkażającym na bazie alkoholu lub nosić jednorazowe rękawiczki oraz używać
maseczki ochronne.
§ 7
1. Środki ochrony osobistej, o których mowa w § 6, zapewnia pracownikom Pion
Dyrektora Generalnego w uzgodnieniu z Działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
oraz Ochrony Przeciwpożarowej.
2. Zakupu środków ochrony osobistej dokonuje Dział Zaopatrzenia ze środków
finansowych będących w dyspozycji Rektora.
3. Pracownicy wyznaczeni przez kierownika jednostki organizacyjnej odbierają
przydzielone środki ochrony osobistej w siedzibie Działu Zaopatrzenia.
§ 8
1. Zobowiązuje się pracowników, studentów i doktorantów do zapoznawania się
z bieżącymi ogłoszeniami w sprawie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.
2. W sprawach nagłych należy kontaktować się z bezpośrednim przełożonym lub
Działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
w Uniwersytecie Wrocławskim (71 375 24 89, 71 375 29 22).
§ 9
Organizując pracę kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przewodniczący organów
kolegialnych i komisji (zespołów) w Uniwersytecie zobowiązani są do podejmowania
niezbędnych działań w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.
§ 10
Tracą moc:
1) zarządzenie Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca
2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród
członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego;
2) zarządzenie Nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia
2020 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 29/2020 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności
Uniwersytetu Wrocławskiego;
3) zarządzenie Nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24
kwietnia 2020 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 29/2020 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności
Uniwersytetu Wrocławskiego;
4) zarządzenie Nr 53/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28
kwietnia 2020 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 29/2020 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności
Uniwersytetu Wrocławskiego.
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 25 maja 2020 r. do
dnia 31 lipca 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 62/2020 Z DNIA 20 MAJA 2020 R.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2020

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach, studiach podyplomowych oraz w kształceniu doktorantów

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2, oraz art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), art. 79 ust. 7 i 8 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020, poz. 695 z późn zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 511 z późn zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. W Uniwersytecie Wrocławskim obowiązuje organizacja roku akademickiego 2019/2020 ustalona Komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2019 r. (z późn. zm.), z zastrzeżeniem § 5.

2. Organizację zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 należy traktować jako regulację bazową dla zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2. 1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma E_EDU, Office 365, MS Teams i inne) prowadzone są w tej formie do ich zakończenia zaliczeniem lub egzaminem, również po ustaniu okresu zawieszenia kształcenia.

2. Formy zaliczania zajęć i egzaminów powinny umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się opisanych w sylabusach przedmiotów.

3. Zaliczenia i egzaminy mogą odbywać się zdalnie.

4. Należy minimalizować zagrożenia niesamodzielnego zdawania egzaminów.

5. Co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem egzaminu powiadamia się studentów o jego formie i narzędziach informatycznych, które będą wykorzystane do jego przeprowadzenia.

6. Prowadzone zdalnie ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, warsztaty powinny być zaliczane przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, a egzaminy w terminach sesji.

7. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana, terminy zaliczeń i egzaminów, o których mowa w ust. 5 mogą być przesunięte na terminy późniejsze, nie dalej jednak niż do końca sesji poprawkowej.

8. Za przygotowanie i przeprowadzenie zaliczenia przedmiotu lub egzaminu odpowiada prowadzący zajęcia/egzaminator.

§ 3.1. Dla zdalnego przeprowadzenia egzaminu należy wykorzystywać technologię informatyczną zapewniającą kontrolę jego przebiegu i rejestrację.

2. Rejestrację przebiegu egzaminu może prowadzić tylko egzaminator.

3. Nagranie może służyć jedynie jako materiał dowodowy w przypadku złożenia przez studenta wniosku o komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez niego wyników uczenia się.

4. Egzaminator kasuje nagranie po upływie dwóch tygodni od dnia egzaminu lub zaliczenia.

§ 4.1. Egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane zdalnie z wykorzystaniem technologii, o której mowa w § 3 ust. 1.

2. Przebieg egzaminu dyplomowego prowadzonego zdalnie jest rejestrowany w formie nagrania przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub osobę przez niego wskazaną.

3. Protokół egzaminu dyplomowego prowadzonego zdalnie sporządza się na podstawie nagrania, o którym mowa w ust. 2.

4. Nagranie przebiegu egzaminu dyplomowego przechowuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej do momentu wystawienia dyplomu ukończenia studiów nie dłużej jednak niż 30 dni od daty egzaminu, po czym nagranie kasuje.

§ 5.1. Dziekan podejmuje decyzje w sprawie organizacji zajęć, w szczególności o charakterze praktycznym (laboratoria, pracownie, zajęcia terenowe, praktyki itp.) niemożliwych do realizacji z wykorzystaniem technik zdalnego nauczania.

2. Terminy realizacji zajęć, o których mowa w ust. 1, mogą być planowane poza bazową organizacją semestru letniego roku akademickiego 2019/2020, nie później jednak niż do 30 września 2020 r.

3. O nowych terminach planowanych zajęć, o których mowa w ust. 2, należy powiadomić studentów/doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych do dnia 1 czerwca 2020 r.

4. Podejmując decyzje, o których mowa w ust. 1, należy w pierwszej kolejności uwzględnić potrzeby realizacji programu na ostatnich latach studiów.

5. W odniesieniu do kształcenia doktorantów zadania, o których mowa w ust. 1 wykonują, w porozumieniu z dziekanem, kierownicy studiów doktoranckich i kolegiów Szkoły Doktorskiej, a w przypadku studiów podyplomowych ich kierownicy.

§ 6.1 W związku z niemożnością przeprowadzenia części zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z powodu epidemii, zezwala się na przesunięcie ich realizacji na kolejny rok akademicki.

2. Decyzje w sprawach o których mowa w ust. 1 podejmują odpowiednio Dziekan, kierownik kolegium Szkoły Doktorskiej, kierownik studiów doktoranckich, kierownik studiów podyplomowych.

3. Informacje o doraźnych zmianach w planie studiów podaje się do wiadomości studentom/doktorantom, słuchaczom studiów podyplomowych i nauczycielom akademickim za pośrednictwem poczty elektronicznej i przez ogłoszenie ich na stronie internetowej jednostki prowadzącej studia.

§ 7. Po ustaniu ograniczenia funkcjonowania uczelni zaliczenia i egzaminy mogą być przeprowadzane metodami tradycyjnymi z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, jednakże zdalna forma weryfikacji efektów uczenia się powinna pozostawać jako dostępna alternatywa.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 25 maja 2020 r.

 

Pełna treść komunikatu.

GODZINY REKTORSKIE 22.05/ DZIEŃ REKTORSKI 25.05.

KOMUNIKAT

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich i dnia rektorskiego

w Uniwersytecie Wrocławskim

W związku z uniwersytecką debatą wyborczą, na której odbędzie się prezentacja kandydatów na Rektora oraz posiedzeniem elekcyjnym Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów wprowadzam:

-w dniu 22 maja 2020 r. godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych,

od godziny 11.00 do godziny 15.00,

-w dniu 25 maja 2020 r., dzień rektorski wolny od zajęć dydaktycznych.

Przypominam, że zasady i tryb prezentacji kandydatów na Rektora Uniwersytetu

Wrocławskiego określa Komunikat Nr6/2020 Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji

Wyborczej z dnia 13 maja 2020 r.

Pełna treść komunikatu.

Z poważaniem Zespół IFR.

ZALICZENIE "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. PRACA - BIZNES - KARIERA"

Szanowni Państwo
Na stronie głównej Wydziału Filologicznego pojawił się dzisiaj komunikat dla studentów pierwszego roku II stopnia, dotyczący zaliczenia przedmiotu ogólnowydziałowego "Przedsiębiorczość. Praca - biznes - kariera".
Zaliczenie zostanie przeprowadzone w formie zdalnej, a czas przewidziany na zaliczenie to 15 minut.

<LINK>

http://wfil.uni.wroc.pl/2020/05/05/zaliczenie-pisemne-z-przedmiotu-ogoln...

http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/

Pozdrawiam
Kiliam Kaimer
Koordynator Wydziału Filologicznego ds. Przedsiębiorczości

 

 

(PL / EN) KOMUNIKAT / ANNOUNCEMENT NR 3/2020 DZIEKANA WF

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem nr 3, Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie sposobu realizowania zajęć dydaktycznych, przeprowadzania sesji egzaminacyjnej oraz organizowania egzaminów dyplomowych po 04.05.2020.

<LINK>

Please read the announcement No. 3/2020 of Dean of the Faculty of Letter of the Univrsity of Wroclaw of 4 May 2020 on the manner of organising teaching activities (after 4 May 2020), holding an examination session and administering diploma examinations at the Faculty of Letters in the summer semester of the academic year 2019/2020.

<English Version>

Zespół IFR.

E-LEARNING - WAŻNE! IMPORTANT! (PL / ES / IT / FR)

 

Listy zajęć dla studentów prowadzonych zdalnie w okresie od 04.05.2020 r. do 22.05.2020 r.:

Filologia francuska

Filologia hiszpańska

Italianistyka

Drugi język romański


SPANISH, ITALIAN, FRENCH VERSIONS BELOW


Drogie Studentki i Drodzy Studenci IFR!

Od 18 marca 2020 roku zaczynamy spotykać się i uczyć zdalnie. To dla nas wszystkich duże wyzwanie. Bardzo liczymy na Wasze współdziałanie.

WAŻNE! Prosimy o śledzenie informacji, które umieszczamy na stronie domowej IFR, oraz wiadomości, które przesyłamy za pośrednictwem USOS mejla do poszczególnych grup zajęciowych ze szczegółowymi wskazówkami. Na stronie domowej IFR znajdziecie zestawienie przedmiotów wraz formą ich „zdalnej” realizacji.

Prosimy o współpracę starostów lat z tutorami.

Przypominam, że są w naszym gronie studenci zagraniczni, których epidemia zastała we Wrocławiu. Przyjmijmy ich dobrze w naszym gronie i wesprzyjmy.

Zachęcamy do odwiedzania na Facebooku profilu IFR oraz profilu Biblioteki IFR.

Beata Baczyńska, Dyrektor IFR, beata.baczynska@uwr.edu.pl


Queridas y queridos estudiantes de Erasmus:

Comenzamos las clases a distancia. Para todos nosotros se trata de un gran desafío. Contamos con vuestra cooperación.Os rogamos que estéis pendientes de la información que vamos incluyendo en la página web del Instituto de Filología Románica y de los mensajes que estamos enviando, a través del sistema de correo de USOS, a cada grupo con las indicaciones generales.

Somos conscientes de que vuestra situación es mucho más complicada que la de los alumnos polacos. En caso de necesidad no dudéis en poneros en contacto con nosotros.

Beata Baczyńska, Dyrektor IFR, beata.baczynska@uwr.edu.pl


Care studentesse e cari studenti Erasmus,

Iniziamo le lezioni a distanza. Si tratta di una grande sfida per tutti noi e contiamo sulla vostra cooperazione. Per tutte le informazioni, vi preghiamo di consultare regolarmente la pagina web dell'Istituto di Filologia Romanza e di leggere con attenzione i messaggi che stiamo inviando attraverso il sistema di posta elettronica USOS a ogni gruppo con le indicazioni generali.

Siamo consapevoli che la vostra situazione è molto più complicata di quella degli alunni polacchi. Non esitate a contattarci in caso di necessità.

Beata Baczyńska, Dyrektor IFR, beata.baczynska@uwr.edu.pl


Cherès étudiantes et chers étudiants!

À partir du 18 mars, nous commencerons le télé-enseignement. C'est un grand défi pour tous. Nous comptons sur votre coopération.

Veuillez bien suivre les informations sur la page d'accueil de l’Institut ainsi que les messages que nous vous enverrons au fur et à mesure par e-mail https://usosweb.uni.wroc.pl avec des renseignements détaillés.

Nous sommes conscients que votre situation est plus difficile que celle des étudiants polonais. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

Beata Baczyńska, Directrice de l’Institut d’Études romanes, beata.baczynska@uwr.edu.pl

ZARZĄDZENIE REKTORA UWR Z 28 KWIETNIA 2020

Szanowni Studenci,

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego przedłużył obowiązywanie Zarządzenia nr 29/2020 w sprawie przeciwdziałania rozsprzestrzeniania się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego do dn. 24 maja br. włącznie, zob.  obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 29/2020/.

Prosimy o zapoznanie się  treścią dokumentu.

Z poważaniem,

Zespół IFR.

ODWOŁANIE DNIA REKTORSKIEGO - 8 MAJA

Szanowni Studenci,

Prosimy o zapoznanie się  komunikatem  rektora w sprawie odwołania dnia rektorskiego przypadającego na 8 maja.

<link>

Z poważaniem,

zespół IFR.

 

SYMPOZJUM ORGANIZOWANE PRZEZ GRIFFITH UNIVERSITY

Dr Zuzanna Bułat Silva wzięła dziś (6.04.2020) udział w sympozjum organizowanym przez Griffith University w Australii. Jej referat miał tytuł "COMFORT in English, Portuguese and Polish". Sympozjum odbywało się online (Zoom) i poświęcone było zastosowaniu naturalnego metajęzyka semantycznego (NSM) do badania ważnych w dzisiejszym świecie pojęć. Wzięli w nim udział naukowcy z m. in. Australii, USA, Singapuru, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Austrii i Polski.

Link do grupy:
https://twitter.com/nsmlab

FUNKCJONOWANIE UWr W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

KOMUNIKAT
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego
w okresie zagrożenia epidemicznego

W związku z wprowadzonym w dniu 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, ustalam z dniem 16 marca 2020 r. następujące zasady dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego:

1/ wszystkie jednostki Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązane są załatwiać sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie;

2/ przyjmowanie bezpośrednie interesantów należy ograniczyć do spraw, które nie mogą zostać załatwione za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie;

3/ kierownik jednostki organizując pracę może wprowadzić dyżury. Osoby pracujące zdalnie, wykonują swoje obowiązki w godzinach pracy zgodnie z poleceniami kierownika i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej;

4/ dokumenty w formie papierowej należy przekazywać wyłącznie pocztą wewnętrzną przez Kancelarię Ogólną;

5/ wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do zorganizowania funkcjonowania swoich jednostek zgodnie z powyższymi zasadami, a w przypadku zarządzania budynkami – także funkcjonowania tych budynków.
 

prof. dr hab. Adam Jezierski
R E K T O R

KOMUNIKAT do pobrania (plik pdf)

ÉTUDIANTS / ESTUDIANTES / STUDENTI ERASMUS

 

14.03.2020

Chers Erasmus,

La Pologne a introduit hier l'état "de danger epidemiologique" pour essayer de limiter le nombre d'infections par COVID-19. A partir d'aujourd'hui, pour au moins 14 jours, les magasins dans les galleries marchandes seront fermés (sauf alimentation et pharmacies), les bars, pubs et restaurants aussi (sauf livraisons). Les autres magasins, qui ne sont pas dans des grandes galleries, seront ouverts. Les frontières sont de nouveau controlées et fermées aux personnes, les vols et trains a l'étranger sont annulés.

Je me rends compte que tout ceci est difficile pour vous d'autant plus que pour pour les résidents polonais. Je vous prie de me contacter au cas de problemes et si vous avez besoin de quelque chose, par mél ou par téléphone (disponible dans le systeme USOS), ou par Skype. Je suis a votre disposition. Restez aussi en contact avec vos familles et amis par le biais des moyens audiovisuels. 

Jagoda Cook (jadwiga.cook@uwr.edu.pl)

Querida y querido estudiante de Erasmus,

Polonia introdujo ayer el estado de "peligro epidemiológico" en un intento por limitar el número de infecciones por COVID-19. A partir de hoy, durante al menos 14 días, las tiendas en los centros comerciales estarán cerradas (excepto las tiendas de alimentos y las farmacias); bares, pubs y restaurantes también (excepto entrega a domicilio). Las tiendas que no estén en centros comerciales estarán abiertas. Las fronteras pasan a ser controladas y están cerradas para la entrada de extranjeros; han sido cancelados los vuelos y trenes internacionales.

Soy consciente de que todo esto es más difícil para ti que para los residentes polacos. Ponte en contacto conmigo, en caso de necesidad o si tienes algún problema, por correo electrónico, por Skype o por teléfono (disponible en el sistema USOS). Mantente, por favor, en contacto con tus familiares y amigos.

Beata Baczyńska (beata.baczynska@uwr.edu.pl)

Cara e caro studente Erasmus,

La Polonia ha introdotto ieri lo stato di "pericolo epidemiologico" nel tentativo di limitare il numero di infezioni COVID-19. Da oggi, per almeno 14 giorni, i negozi nei centri commerciali saranno chiusi (tranne supermercati e farmacie), così come i bar, i pub e i ristoranti (tranne per le consegne a domicilio). Gli altri negozi, che non si trovano nei centri commerciali, rimarranno aperti. Sono stati introdotti controlli alle frontiere, che sono chiuse agli stranieri in entrata; i voli e i treni internazionali sono stati cancellati.

Mi rendo conto che questa situazione è difficile per te, ancor più che per i residenti polacchi. In caso di problemi e se hai bisogno di qualcosa, contattami via e-mail, per telefono (disponibile nel sistema USOS) o tramite Skype. Ti preghiamo di restare in contatto con la tua famiglia e con i tuoi amici.

Beata Baczyńska (beata.baczynska@uwr.edu.pl)

COVID-19 STUDENCI UWR NA WYMIANACH MIĘDZYNARODOWYCH

 

Drodzy Studenci,

w związku z wyjątkową sytuacją, jakiej wszyscy doświadczamy, informujemy, że jeśli rozważacie powrót do Polski, to bardzo prosimy o kontakt z koordynatorem programu Erasmus+ oraz BWM w formie e-maila. Proszę również pamiętać, że trzeba "wpisać się" na aktualny semestr studiów na UWr - w tej sprawie należy skontaktować się z Dziekanatem również przez e-mail.

Większość uczelni zagranicznych oferuje studentom zajęcia zdalne, dlatego też zachęcamy do dokładnego rozważenia, co jest dla Was bardziej korzystne.

https://international.uni.wroc.pl/wiadomosci/2020-03-13/covid-19-studenc...

INFORMACJA Z DZIEKANATU WF

 

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Filologicznego,

w związku  z  Zarządzeniem nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (koronawirusa) wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego [treść zarządzenia poniżej] prosimy o zaniechanie osobistych kontaktów w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w okresie od 12.03.2020 r. do 14.04.2020 r.

Prosimy o sygnalizowanie bieżących spraw drogą elektroniczną (w tym prośby o wystawienie zaświadczeń, które zostaną przekazane Państwu w formie skanu lub za pośrednictwem poczty).

Informujemy, że zostanie wydane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przedłużenia ważności legitymacji studenckich do 31 maja 2020 r., co oznacza, że legitymacji studenckich nie trzeba przedłużać indywidualnie w Dziekanacie Wydziału Filologicznego.

Z życzeniami zdrowia i spokoju w tym trudnym czasie,

Marcin Cieński
Dziekan Wydziału Filologicznego

UWAGA, WAŻNE! DOT. SZKOLENIA WSTĘPNEGO BHP

 

Szanowni Państwo,

Dział BHPOP w załączeniu przesyła informację oraz instrukcję logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów UWr w terminie od 15 do 30 marca 2020 r. z prośbą o wywieszenie przedmiotowej informacji na stronach wydziałowych oraz w gablotach.

1. Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

2.  Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Termin poprawkowy - od 15 marca do 30 marca 2020 r. - dla  powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli,

Termin - od 15 marca do 30 marca 2020 r – nabór międzysemestralny.

Jest pewna grupa studentów lat wyższych, którzy nadal nie przystępują do obowiązkowego szkolenia bhp, co jest nie zgodnie z zarządzeniem Nr 103/2018 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.

Student, doktorant bez odbytego szkolenia bhp nie powinien być dopuszczony do zajęć.

 

WFIL - REALIZACJA ZDALNA ZAJĘĆ (PL / EN)

 

*** Scroll down for ENGLISH VERSION ***

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Filologicznego,

w związku z wejściem w życie Zarządzenia 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, którego mocą m.in. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach i trybach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim do dnia 14 kwietnia, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, która rozpocznie się od dnia 18 marca:

- 17 marca do godziny 12 na stronach domowych Jednostek Wydziału Filologicznego zostaną opublikowane wykazy przedmiotów, których realizacja przypada w części lub całości wymiaru godzin na okres zajęć dydaktycznych 18 marca – 9 kwietnia (włączając w to zajęcia planowane na studiach niestacjonarnych w weekendy; okres do 10 kwietnia wynika z obowiązującej organizacji roku akademickiego, w dniach 10-15 kwietnia jest przerwa świąteczna);

- od 18 marca rozpocznie się realizacja wybranych przedmiotów (w planowanym na okres 18 marca – 9 kwietnia wymiarze godzin zajęć lub mniejszym od planowanego) w formie zdalnej;

- formy realizacji wybranych godzin zajęć w formie zdalnej, treści zadań, formy i sposoby komunikacji z prowadzącymi oraz formy uczestnictwa zdalnego w zajęciach zostaną określone w wykazach opublikowanych 17 marca;

- część zajęć lektoratów języków obcych realizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych może się także odbywać w formie zdalnej, informacji należy szukać na stronie domowej SPNJO;

- zaplanowane w terminach do 9 kwietnia egzaminy dyplomowe dla uprawnionych studentów mogą się odbyć za zgodą stron (dyplomanta oraz członków komisji egzaminacyjnej) w przewidzianym miejscu i czasie;

- w dniach 15-30 marca zostanie uruchomiony dodatkowy termin realizacji (zwyczajowo w formie zdalnej) szkolenia wstępnego Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla tych z Państwa, którzy nie zrealizowali szkolenia w pierwszym terminie w semestrze zimowym (będzie to termin poprawkowy).

Z wyrazami szacunku

dr hab. Bogumiła Staniów prof. UWr, prodziekan ds. dydaktyki

dr hab. Igor Borkowski prof. UWr, prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wrocław, March 12 2020

Dear students of the Faculty of Letters,

In connection with Regulation 29/2020 of the Rector of Wrocław University, which has suspended all courses in all university programs until April 14, please find below the most important information on how courses will be taught in distance learning mode starting on March 18:

- March 17, noon: lists of courses to be taught in full or in part in distance learning mode between March 18 and April 10 will be published on the home web pages of all departments of the Faculty of Letters. The list will include courses taught in full time and weekend programs. The final date of April 10 follows from the fact that Easter Break is scheduled from April 10 to April 15.

- March 18: selected courses will restart in distance learning mode in full or lowered number of hours (to be run from March 18 until April 10);

- the manner of teaching a course, its content, the communication platform to be used by the instructor and the mode of your participation in distance learning will be set out on the lists to be published on March 17;

- some courses in foreign languages taught in the Practical Foreign Language Study Center (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) will also be run in the distance learning mode as notified on the home web page of the Center;

- any bachelor  and master final examinations scheduled until April 10 may be held as planned if all the participants (the student and members of the examination board) agree;

- between March 15 and 30 you will be able to retake the work and safety training course if you missed the opportunity to do so in the winter semester; as usual, the course will be run in distance learning mode.

Best regards,

dr hab. Bogumiła Staniów, Associate Dean for Full Time Study Programs

dr hab. Igor Borkowski, Associate Dean for Non-Full Time Study Programs and Education Quality

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW IFR

Szanowni Studenci,

w związku z Zarządzeniem nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego, prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania IFR w dn. 12.03-14.04.2020 r., które otrzymali Państwo na skrzynki grupowe roczników.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA UCZELNI (PL/ EN)

Na dzisiejszym posiedzeniu KRUWIO zdecydowano o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w wyższych szkołach  publicznych Wrocławia i Opola od 11 marca 2020 r. do odwołania.

Szczegóły zawarte w zarządzeniu rektora: LINK

English version: LINK

 

 

GODZINY REKTORSKIE 16 MARCA BR., 10.00-15.00

W związku z uniwersytecką debatą wyborczą, na której odbędzie się prezentacja kandydatów na Rektora, w dniu 16 marca 2020 r. Rektor UWr wprowadza, od godziny 10.00 do godziny 15.00, godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych.

WYKŁADY PROF. JUNKO YOKOTY O KSIĄŻCE OBRAZKOWEJ

 

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego ma przyjemność zaprosić na dwa wykłady prof. Junko Yokoty z National Louis University w Chicago:

11 marca 2020, godz. 9.00-10.30: Picturebooks of International Origins 

18 marca 2020, godz. 9.00-10.30: Picturebook Illustration: Art and Visual Literacy

Oba wykłady odbędą się w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, pl. Uniwersytecki 9/13, sala 104.

Junko Yokota jest dyrektorem Center for Teaching Through Children’s Books i emerytowanym profesorem National Louis University w Chicago (USA). Jej badania koncentrują się wokół literatury wielokulturowej i międzynarodowej, książki obrazkowej, literatury cyfrowej dla dzieci oraz edukacji czytelniczej i literackiej. Jest autorką licznych podręczników akademickich z zakresu literatury dla dzieci, a także wielu artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach i monografiach zbiorowych.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. A. TROJANOWSKIEGO

 

Dnia 10 marca br. o godz. 14.00 w sali 4.8. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandra Trojanowskiego pt. „El arte de la desorientación: humor, ambigüedad y juego en la narrativa de Roberto Bolaño” przygotowana pod opieką dr hab., prof. UWr Marcina Kurka.

Recenzentkami w przewodzie doktorskim są dr hab., prof. UJ Ewa Nawrocka oraz dr hab. Katarzyna Moszczyńska-Dürst.

Serdecznie zapraszamy!

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA HISZPAŃŚKIEGO

 

Instytut Cervantesa oraz Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego, które odbędą się w dniach 28-29 marca br. w siedzibie IFR we Wrocławiu. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

jornadas 2020 INVITACION (WORD)

jornadas 2020 INVITACION (PDF)

https://www.facebook.com/events/2575024499491042/

https://gestionportales.cervantes.es/comunes/asp/informacion_curso.asp?c...

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)