Aktualności

E-LEARNING - WAŻNE! IMPORTANT! (PL / ES / IT / FR)

 

Listy zajęć dla studentów prowadzonych zdalnie w okresie od 18.03.2020 r. do 14.04.2020 r.:

Filologia francuska

Filologia hiszpańska

Italianistyka

Drugi język romański


SPANISH, ITALIAN, FRENCH VERSIONS BELOW


Drogie Studentki i Drodzy Studenci IFR!

Od 18 marca 2020 roku zaczynamy spotykać się i uczyć zdalnie. To dla nas wszystkich duże wyzwanie. Bardzo liczymy na Wasze współdziałanie.

WAŻNE! Prosimy o śledzenie informacji, które umieszczamy na stronie domowej IFR, oraz wiadomości, które przesyłamy za pośrednictwem USOS mejla do poszczególnych grup zajęciowych ze szczegółowymi wskazówkami. Na stronie domowej IFR znajdziecie zestawienie przedmiotów wraz formą ich „zdalnej” realizacji.

Prosimy o współpracę starostów lat z tutorami.

Przypominam, że są w naszym gronie studenci zagraniczni, których epidemia zastała we Wrocławiu. Przyjmijmy ich dobrze w naszym gronie i wesprzyjmy.

Zachęcamy do odwiedzania na Facebooku profilu IFR oraz profilu Biblioteki IFR.

Beata Baczyńska, Dyrektor IFR, beata.baczynska@uwr.edu.pl


Queridas y queridos estudiantes de Erasmus:

Comenzamos las clases a distancia. Para todos nosotros se trata de un gran desafío. Contamos con vuestra cooperación.Os rogamos que estéis pendientes de la información que vamos incluyendo en la página web del Instituto de Filología Románica y de los mensajes que estamos enviando, a través del sistema de correo de USOS, a cada grupo con las indicaciones generales.

Somos conscientes de que vuestra situación es mucho más complicada que la de los alumnos polacos. En caso de necesidad no dudéis en poneros en contacto con nosotros.

Beata Baczyńska, Dyrektor IFR, beata.baczynska@uwr.edu.pl


Care studentesse e cari studenti Erasmus,

Iniziamo le lezioni a distanza. Si tratta di una grande sfida per tutti noi e contiamo sulla vostra cooperazione. Per tutte le informazioni, vi preghiamo di consultare regolarmente la pagina web dell'Istituto di Filologia Romanza e di leggere con attenzione i messaggi che stiamo inviando attraverso il sistema di posta elettronica USOS a ogni gruppo con le indicazioni generali.

Siamo consapevoli che la vostra situazione è molto più complicata di quella degli alunni polacchi. Non esitate a contattarci in caso di necessità.

Beata Baczyńska, Dyrektor IFR, beata.baczynska@uwr.edu.pl


Cherès étudiantes et chers étudiants!

À partir du 18 mars, nous commencerons le télé-enseignement. C'est un grand défi pour tous. Nous comptons sur votre coopération.

Veuillez bien suivre les informations sur la page d'accueil de l’Institut ainsi que les messages que nous vous enverrons au fur et à mesure par e-mail https://usosweb.uni.wroc.pl avec des renseignements détaillés.

Nous sommes conscients que votre situation est plus difficile que celle des étudiants polonais. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

Beata Baczyńska, Directrice de l’Institut d’Études romanes, beata.baczynska@uwr.edu.pl

FUNKCJONOWANIE UWr W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

KOMUNIKAT
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego
w okresie zagrożenia epidemicznego

W związku z wprowadzonym w dniu 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, ustalam z dniem 16 marca 2020 r. następujące zasady dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego:

1/ wszystkie jednostki Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązane są załatwiać sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie;

2/ przyjmowanie bezpośrednie interesantów należy ograniczyć do spraw, które nie mogą zostać załatwione za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie;

3/ kierownik jednostki organizując pracę może wprowadzić dyżury. Osoby pracujące zdalnie, wykonują swoje obowiązki w godzinach pracy zgodnie z poleceniami kierownika i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej;

4/ dokumenty w formie papierowej należy przekazywać wyłącznie pocztą wewnętrzną przez Kancelarię Ogólną;

5/ wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do zorganizowania funkcjonowania swoich jednostek zgodnie z powyższymi zasadami, a w przypadku zarządzania budynkami – także funkcjonowania tych budynków.
 

prof. dr hab. Adam Jezierski
R E K T O R

KOMUNIKAT do pobrania (plik pdf)

ÉTUDIANTS / ESTUDIANTES / STUDENTI ERASMUS

 

14.03.2020

Chers Erasmus,

La Pologne a introduit hier l'état "de danger epidemiologique" pour essayer de limiter le nombre d'infections par COVID-19. A partir d'aujourd'hui, pour au moins 14 jours, les magasins dans les galleries marchandes seront fermés (sauf alimentation et pharmacies), les bars, pubs et restaurants aussi (sauf livraisons). Les autres magasins, qui ne sont pas dans des grandes galleries, seront ouverts. Les frontières sont de nouveau controlées et fermées aux personnes, les vols et trains a l'étranger sont annulés.

Je me rends compte que tout ceci est difficile pour vous d'autant plus que pour pour les résidents polonais. Je vous prie de me contacter au cas de problemes et si vous avez besoin de quelque chose, par mél ou par téléphone (disponible dans le systeme USOS), ou par Skype. Je suis a votre disposition. Restez aussi en contact avec vos familles et amis par le biais des moyens audiovisuels. 

Jagoda Cook (jadwiga.cook@uwr.edu.pl)

Querida y querido estudiante de Erasmus,

Polonia introdujo ayer el estado de "peligro epidemiológico" en un intento por limitar el número de infecciones por COVID-19. A partir de hoy, durante al menos 14 días, las tiendas en los centros comerciales estarán cerradas (excepto las tiendas de alimentos y las farmacias); bares, pubs y restaurantes también (excepto entrega a domicilio). Las tiendas que no estén en centros comerciales estarán abiertas. Las fronteras pasan a ser controladas y están cerradas para la entrada de extranjeros; han sido cancelados los vuelos y trenes internacionales.

Soy consciente de que todo esto es más difícil para ti que para los residentes polacos. Ponte en contacto conmigo, en caso de necesidad o si tienes algún problema, por correo electrónico, por Skype o por teléfono (disponible en el sistema USOS). Mantente, por favor, en contacto con tus familiares y amigos.

Beata Baczyńska (beata.baczynska@uwr.edu.pl)

Cara e caro studente Erasmus,

La Polonia ha introdotto ieri lo stato di "pericolo epidemiologico" nel tentativo di limitare il numero di infezioni COVID-19. Da oggi, per almeno 14 giorni, i negozi nei centri commerciali saranno chiusi (tranne supermercati e farmacie), così come i bar, i pub e i ristoranti (tranne per le consegne a domicilio). Gli altri negozi, che non si trovano nei centri commerciali, rimarranno aperti. Sono stati introdotti controlli alle frontiere, che sono chiuse agli stranieri in entrata; i voli e i treni internazionali sono stati cancellati.

Mi rendo conto che questa situazione è difficile per te, ancor più che per i residenti polacchi. In caso di problemi e se hai bisogno di qualcosa, contattami via e-mail, per telefono (disponibile nel sistema USOS) o tramite Skype. Ti preghiamo di restare in contatto con la tua famiglia e con i tuoi amici.

Beata Baczyńska (beata.baczynska@uwr.edu.pl)

COVID-19 STUDENCI UWR NA WYMIANACH MIĘDZYNARODOWYCH

 

Drodzy Studenci,

w związku z wyjątkową sytuacją, jakiej wszyscy doświadczamy, informujemy, że jeśli rozważacie powrót do Polski, to bardzo prosimy o kontakt z koordynatorem programu Erasmus+ oraz BWM w formie e-maila. Proszę również pamiętać, że trzeba "wpisać się" na aktualny semestr studiów na UWr - w tej sprawie należy skontaktować się z Dziekanatem również przez e-mail.

Większość uczelni zagranicznych oferuje studentom zajęcia zdalne, dlatego też zachęcamy do dokładnego rozważenia, co jest dla Was bardziej korzystne.

https://international.uni.wroc.pl/wiadomosci/2020-03-13/covid-19-studenc...

INFORMACJA Z DZIEKANATU WF

 

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Filologicznego,

w związku  z  Zarządzeniem nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (koronawirusa) wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego [treść zarządzenia poniżej] prosimy o zaniechanie osobistych kontaktów w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w okresie od 12.03.2020 r. do 14.04.2020 r.

Prosimy o sygnalizowanie bieżących spraw drogą elektroniczną (w tym prośby o wystawienie zaświadczeń, które zostaną przekazane Państwu w formie skanu lub za pośrednictwem poczty).

Informujemy, że zostanie wydane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przedłużenia ważności legitymacji studenckich do 31 maja 2020 r., co oznacza, że legitymacji studenckich nie trzeba przedłużać indywidualnie w Dziekanacie Wydziału Filologicznego.

Z życzeniami zdrowia i spokoju w tym trudnym czasie,

Marcin Cieński
Dziekan Wydziału Filologicznego

UWAGA, WAŻNE! DOT. SZKOLENIA WSTĘPNEGO BHP

 

Szanowni Państwo,

Dział BHPOP w załączeniu przesyła informację oraz instrukcję logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów UWr w terminie od 15 do 30 marca 2020 r. z prośbą o wywieszenie przedmiotowej informacji na stronach wydziałowych oraz w gablotach.

1. Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

2.  Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Termin poprawkowy - od 15 marca do 30 marca 2020 r. - dla  powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli,

Termin - od 15 marca do 30 marca 2020 r – nabór międzysemestralny.

Jest pewna grupa studentów lat wyższych, którzy nadal nie przystępują do obowiązkowego szkolenia bhp, co jest nie zgodnie z zarządzeniem Nr 103/2018 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.

Student, doktorant bez odbytego szkolenia bhp nie powinien być dopuszczony do zajęć.

 

WFIL - REALIZACJA ZDALNA ZAJĘĆ (PL / EN)

 

*** Scroll down for ENGLISH VERSION ***

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Filologicznego,

w związku z wejściem w życie Zarządzenia 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, którego mocą m.in. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach i trybach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim do dnia 14 kwietnia, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, która rozpocznie się od dnia 18 marca:

- 17 marca do godziny 12 na stronach domowych Jednostek Wydziału Filologicznego zostaną opublikowane wykazy przedmiotów, których realizacja przypada w części lub całości wymiaru godzin na okres zajęć dydaktycznych 18 marca – 9 kwietnia (włączając w to zajęcia planowane na studiach niestacjonarnych w weekendy; okres do 10 kwietnia wynika z obowiązującej organizacji roku akademickiego, w dniach 10-15 kwietnia jest przerwa świąteczna);

- od 18 marca rozpocznie się realizacja wybranych przedmiotów (w planowanym na okres 18 marca – 9 kwietnia wymiarze godzin zajęć lub mniejszym od planowanego) w formie zdalnej;

- formy realizacji wybranych godzin zajęć w formie zdalnej, treści zadań, formy i sposoby komunikacji z prowadzącymi oraz formy uczestnictwa zdalnego w zajęciach zostaną określone w wykazach opublikowanych 17 marca;

- część zajęć lektoratów języków obcych realizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych może się także odbywać w formie zdalnej, informacji należy szukać na stronie domowej SPNJO;

- zaplanowane w terminach do 9 kwietnia egzaminy dyplomowe dla uprawnionych studentów mogą się odbyć za zgodą stron (dyplomanta oraz członków komisji egzaminacyjnej) w przewidzianym miejscu i czasie;

- w dniach 15-30 marca zostanie uruchomiony dodatkowy termin realizacji (zwyczajowo w formie zdalnej) szkolenia wstępnego Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla tych z Państwa, którzy nie zrealizowali szkolenia w pierwszym terminie w semestrze zimowym (będzie to termin poprawkowy).

Z wyrazami szacunku

dr hab. Bogumiła Staniów prof. UWr, prodziekan ds. dydaktyki

dr hab. Igor Borkowski prof. UWr, prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wrocław, March 12 2020

Dear students of the Faculty of Letters,

In connection with Regulation 29/2020 of the Rector of Wrocław University, which has suspended all courses in all university programs until April 14, please find below the most important information on how courses will be taught in distance learning mode starting on March 18:

- March 17, noon: lists of courses to be taught in full or in part in distance learning mode between March 18 and April 10 will be published on the home web pages of all departments of the Faculty of Letters. The list will include courses taught in full time and weekend programs. The final date of April 10 follows from the fact that Easter Break is scheduled from April 10 to April 15.

- March 18: selected courses will restart in distance learning mode in full or lowered number of hours (to be run from March 18 until April 10);

- the manner of teaching a course, its content, the communication platform to be used by the instructor and the mode of your participation in distance learning will be set out on the lists to be published on March 17;

- some courses in foreign languages taught in the Practical Foreign Language Study Center (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) will also be run in the distance learning mode as notified on the home web page of the Center;

- any bachelor  and master final examinations scheduled until April 10 may be held as planned if all the participants (the student and members of the examination board) agree;

- between March 15 and 30 you will be able to retake the work and safety training course if you missed the opportunity to do so in the winter semester; as usual, the course will be run in distance learning mode.

Best regards,

dr hab. Bogumiła Staniów, Associate Dean for Full Time Study Programs

dr hab. Igor Borkowski, Associate Dean for Non-Full Time Study Programs and Education Quality

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW IFR

Szanowni Studenci,

w związku z Zarządzeniem nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego, prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania IFR w dn. 12.03-14.04.2020 r., które otrzymali Państwo na skrzynki grupowe roczników.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA UCZELNI (PL/ EN)

Na dzisiejszym posiedzeniu KRUWIO zdecydowano o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w wyższych szkołach  publicznych Wrocławia i Opola od 11 marca 2020 r. do odwołania.

Szczegóły zawarte w zarządzeniu rektora: LINK

English version: LINK

 

 

GODZINY REKTORSKIE 16 MARCA BR., 10.00-15.00

W związku z uniwersytecką debatą wyborczą, na której odbędzie się prezentacja kandydatów na Rektora, w dniu 16 marca 2020 r. Rektor UWr wprowadza, od godziny 10.00 do godziny 15.00, godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych.

WYKŁADY PROF. JUNKO YOKOTY O KSIĄŻCE OBRAZKOWEJ

 

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego ma przyjemność zaprosić na dwa wykłady prof. Junko Yokoty z National Louis University w Chicago:

11 marca 2020, godz. 9.00-10.30: Picturebooks of International Origins 

18 marca 2020, godz. 9.00-10.30: Picturebook Illustration: Art and Visual Literacy

Oba wykłady odbędą się w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, pl. Uniwersytecki 9/13, sala 104.

Junko Yokota jest dyrektorem Center for Teaching Through Children’s Books i emerytowanym profesorem National Louis University w Chicago (USA). Jej badania koncentrują się wokół literatury wielokulturowej i międzynarodowej, książki obrazkowej, literatury cyfrowej dla dzieci oraz edukacji czytelniczej i literackiej. Jest autorką licznych podręczników akademickich z zakresu literatury dla dzieci, a także wielu artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach i monografiach zbiorowych.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. A. TROJANOWSKIEGO

 

Dnia 10 marca br. o godz. 14.00 w sali 4.8. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandra Trojanowskiego pt. „El arte de la desorientación: humor, ambigüedad y juego en la narrativa de Roberto Bolaño” przygotowana pod opieką dr hab., prof. UWr Marcina Kurka.

Recenzentkami w przewodzie doktorskim są dr hab., prof. UJ Ewa Nawrocka oraz dr hab. Katarzyna Moszczyńska-Dürst.

Serdecznie zapraszamy!

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA HISZPAŃŚKIEGO

 

Instytut Cervantesa oraz Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego, które odbędą się w dniach 28-29 marca br. w siedzibie IFR we Wrocławiu. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

jornadas 2020 INVITACION (WORD)

jornadas 2020 INVITACION (PDF)

https://www.facebook.com/events/2575024499491042/

https://gestionportales.cervantes.es/comunes/asp/informacion_curso.asp?c...

WYKŁADY DR LUISA VERESA "ESTRATEGIAS DE LA NARRATIVIDAD"

Studenckie Koło Naukowe "Hesperia" zaprasza na dwa wykłady dr Luisa Veresa "Estrategias de la narratividad", które odbędą się w dniu 3.03 w sali 2.2 o godz. 11,30 oraz 13,15.

II WROCŁAWSKIE SPOTKANIA TERMINOLOGICZNE

 

W dniach 5-7 marca 2020 odbędą się w Instytucie Filologii Romańskiej II Wrocławskie Spotkania Terminologiczne TERMOS 2020 "Granice (w) terminologii".

Konferencję współorganizują Zakład Translatologii Instytutu Filologii Romańskiej oraz Zakład Języka Niderlandzkiego Katedry Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu, a członkami komitetu organizacyjnego są dr Kaja Gostkowska, dr Jacek Karpiński, dr Anna Kuźnik i dr Katarzyna Tryczyńska.

STRONA KONFERENCJI

Obrady odbędą się w językach polskim, francuskim i angielskim.

Serdecznie zapraszamy!

KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET 7.03.2020

 

Jest nam bardzo miło zaprosić wszystkich Państwa - Pracowniczki i Pracowników IFR wraz z Doktorant(k)ami, Stażyst(k)ami, Rodzin(k)ami i Przyjaciół(ka)mi - na koncert Chóru Kameralnego OSTINATO pt. "Viva tutte le vezzose!" przewidziany na sobotę 7 marca 2020 r. o godz. 16:00 w Oratorium Marianum (wstęp wolny; wejście na salę od 15:50).

Koncert ten jest specjalnym prezentem od komitetu organizacyjnego II Wrocławskich Spotkań Terminologicznych TERMOS 2020 (dr Kaja Gostkowska, dr Jacek Karpiński, dr Anna Kuźnik, dr Katarzyna Tryczyńska) dla wszystkich Pracowniczek i Pracowników Wydziału Filologicznego UWr z okazji DNIA KOBIET.

Aktualny program konferencji terminologicznej można pobrać TUTAJ. Zapraszamy na obrady!

W przeddzień konferencji, tj. w środę 4 marca 2020 r. o godz. 17:00 w budynku Katedry Filologii Niderlandzkiej, ul. Kuźnicza 21-22, 3. piętro, s. 307 (wstęp wolny) będzie miał miejsce wykład gościnny prof. Friedy Steurs pt. "Language is business. The need for linguistic expertise in our multilingual socjety”.

Zapraszamy serdecznie!

dr Kaja Gostkowska i dr Anna Kuźnik
w imieniu komitetu organizacyjnego
konferencji terminologicznej (IFR / KFN)

=======
Notatkę zredagowała: dr Anna Kuźnik

KOMUNIKAT REKTORA WS. ZAGROŻENIA KORONOWIRUSEM

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zagrożenia koronowirusem, w porozumieniu z Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, przekazuję następujące zalecenia.

-Osoby przyjeżdżające z terenów zagrożonych (Włochy, Chiny, Korea Południowa, w przyszłości prawdopodobnie inne kraje), a wykazujące objawy chorobowe „grypopodobne” mają obowiązek zgłosić się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej 5 (Izba Przyjęć – Zakaźna, tel. 71 395 75 20, budynek A2, parter).
-Osoby, które przyjechały bez objawów chorobowych, a w ciągu 14 dni od przyjazdu zaobserwowały u siebie symptomy chorobowe, również muszą zgłosić się do ww. placówki medycznej.

Zaleca się wstrzymanie wyjazdów do krajów i stref zagrożenia oraz, jeśli to możliwe, odwołanie wizyt osób z tych rejonów.

Z wyrazami szacunku,

prof. Adam Jezierski

Rektor

PRACA-BIZNES-KARIERA. PRZEDMIOT OGÓLNOWYDZIAŁOWY

Szanowni Państwo,
w załączeniu (LINK) znajduje się informator dotyczący przedmiotu ogólnowydziałowego "Przedsiębiorczość. Praca - biznes - kariera" przeznaczony dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków na Wydziale Filologicznym.

Zainteresowanych studentów zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

ŁACINA – POWTARZANIE LEKTORATU

 

Wszyscy studenci filologii francuskiej i hiszpańskiej, którzy mają zaległy semestr lektoratu języka łacińskiego i chcą go powtórzyć  w semestrze letnim 2019/2020, proszeni są o pilny kontakt  z kierownikiem Zespołu Lektorów Języków Klasycznych i Języka Rosyjskiego mgr Beatą  Machalską w celu zapisu do grupy (oczywiście pod warunkiem, że są wolne miejsca).

Zapisy odbywają się w SPNJO w sali 403 (pl. Nankiera 2/3) w dniach:

           3 II /poniedziałek/ godz. 7.45-8.45            6 II /czwartek/ godz. 7.45-8.45
         10 II /poniedziałek/ godz. 7.45-8.45           12II /środa/ godz. 7.45-8.45
         18 II /wtorek/ godz. 7.45-8.45                     20II /czwartek/ godz. 7.45-8.45.  
    
Ostateczny termin zapisu to: 27 II /czwartek / godz. 7.45-8.45.

Beata  Machalska – kierownik ZLJKiJR

STAŻYŚCI FLE W SEMESTRZE LETNIM

 
Podobnie jak w latach poprzednich w semestrze letnim 2019/2020 będziemy gościć w IFR trójkę stażystów FLE.
Są to:
 
Estelle Duhem (Uniwersytet w Lille)
 
Florie Hennebel (Université du Littoral Côte d’Opale w Boulogne-sur-mer)
 
Valentin Bordage (Université du Littoral Côte d’Opale w Boulogne-sur-mer)
 
Stażyści będą obserwować oraz prowadzić zajęcia z języka francuskiego. Estelle Duhem będzie równocześnie uczestniczyć w wybranych zajęciach na II stopniu studiów w ramach programu Erasmus+. 
Soyez les bienvenus!
 
Monika Grabowska

 

INFORMACJA Z DZIEKANATU WS. PODPIĘĆ PRZEDMIOTÓW

 

Szanowni Studenci,

osoby, które nie dokonały obowiązkowego podpięcia przedmiotów do 21 stycznia br., muszą spełnić ten obowiązek w dodatkowym i ostatecznym terminie do 26 stycznia 2020 r. włącznie (informacja z dziekanatu).

LETNIE WARSZTATY TŁUMACZENIOWE W POITIERS

 

Piąta edycja CAMPUS EUROPEEN Langues et traductions: Francophonie et itinéraires slaves odbędzie się w dniach 15 – 23 czerwca 2020 roku na uniwersytecie w Poitiers (zachodnia Francja). Od pierwszej edycji Campusu biorą w nim udział studentki i studenci filologii francuskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zachęcamy więc do skorzystania z tej możliwości także w bieżącym roku akademickim.

Ogólne warunki uczestnictwa oraz kartę zgłoszenia znajdą Państwo tu LINK1 , LINK2.

Dodatkowych informacji udziela dr Witold Ucherek (kartę zgłoszenia należy przesłać w kopii także na adres witold.ucherek@uwr.edu.pl).

Zapraszamy!!!

(Notatkę sporządził Witold Ucherek)

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)