Struktura instytutu

Dyrekcja Instytutu

Dyrekcja Instytutu: 

Dyrektor

prof. dr hab. Beata Baczyńska
tel. (71) 375 24 35

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych
dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr.
tel. (71) 375 26 96

1. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji parametrycznej Instytutu we współpracy z kierownikami Zakładów oraz kierownikiem Biblioteki IFR.

2. Koordynacja planów zadań badawczych finansowanych z dotacji statutowej.

3. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań z działalności jednostki.

4. Koordynacja spraw wydawniczych prowadzonych w IFR (czasopisma, książki).

5. Zatwierdzanie rozliczeń z osobami sporządzającymi korekty językowe oraz tłumaczenia.

6. Koordynacja wydarzeń naukowych prowadzonych w IFR.

7. Nadzór nad realizacją umów dwustronnych we współpracy z BWM.

8. Współpraca z Dyrektorem i w razie potrzeby zastępowanie go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr Monika Grabowska
tel. (71) 375 26 96

1. Organizacja procesu dydaktycznego w IFR we współpracy z zastępcą dyrektora ds. programowo-organizacyjnych.

2. Piecza nad sprawami studenckimi w IFR.

3. Sprawowanie nadzoru nad procesem rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w IFR.

4. Sprawowanie nadzoru nad procesem wprowadzania nowych programów studiów, zmian wprowadzanych w planach studiów, programach zajęć, a w szczególności formach egzaminów oraz ich ewaluacji na kierunku filologia francuska i italianistyka.

5. Nadzór nad specjalnością dodatkową „Przygotowanie do zawodu nauczyciela” (dla obu specjalności).

6. Koordynacja hospitacji zajęć prowadzonych przez pracowników IFR, współpracowników IFR oraz doktorantów, w tym opracowanie propozycji harmonogramu hospitacji (dokument uchwalany corocznie w październiku przez Radę IFR) oraz sporządzanie semestralnych sprawozdań z przebiegu hospitacji, we współpracy z pozostałymi członkami Instytutowego Zespołu Hospitacyjnego.

7. Opracowanie wniosków, wynikających z semestralnej ankietyzacji zajęć.

8. Koordynacja działań mających na celu promocję studiów w IFR w szkołach.

9.  Współpraca z Dyrektorem i w razie potrzeby zastępowanie go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.

 

Zastępca Dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

dr Justyna Wesoła

tel. (71) 375 27 53

1. Organizacja procesu dydaktycznego w IFR we współpracy z zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych.

2. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji procesu dydaktycznego.

3. Sprawowanie nadzoru nad procesem wprowadzania nowych programów studiów, zmian wprowadzanych w planach studiów, programach zajęć, a w szczególności formach egzaminów oraz ich ewaluacji dla kierunku filologia hiszpańska.

4. Zamawianie zajęć realizowanych przez pracowników spoza IFR i/lub Wydziału.

5. Nadzór na przygotowaniem materiałów informacyjnych dotyczących studiów prowadzonych w IFR, w tym nad stroną www.ifr.uni.wroc.pl.

6. Współpraca z Dyrektorem i w razie potrzeby zastępowanie go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.

Administracja Instytutu

Administracja Instytutu: 

Starszy specjalista

mgr inż. Anna Terlecka-Łuszczek
tel. (71) 375 24 33

e-mail: anna.terlecka-luszczek@uwr.edu.pl

Kierownik obiektu dydaktycznego

mgr Magdalena Wyderkiewicz
tel. (71) 375 20 21

e-mail: magdalena.wyderkiewicz@uwr.edu.pl

 

Starszy referent
mgr Tomasz Biernacki
tel. (71) 375 20 43

e-mail: tomasz.biernacki@uwr.edu.pl

 

Samodzielny informatyk

Adam Biernacki
tel. (71) 375 28 70

e-mail: adam.biernacki@uwr.edu.pl

 

 

Zakład Iberystyki

Zakład Iberystyki: 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Beata Baczyńska

 

Pracownicy:

<link>

Profesor emerytowany:
prof. zw. dr hab. Piotr Sawicki

 

Doktoranci:

mgr Eliasz Chmiel

mgr Ewa Gomółka

mgr Magdalena Drewniak

mgr Aleksander Trojanowski

mgr Agata Zapłotna

Problematyka badawcza: historia kultury i literatury hiszpańskiej i krajów Ameryki Łacińskiej, językoznawstwo hiszpańskie i portugalskie.

Zakład Językoznawstwa Francuskiego

Zakład Językoznawstwa Francuskiego: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Elżbieta Biardzka, prof. UWr.

 

Pracownicy:

<link>

 

Profesorowie emerytowani:

prof. dr hab. Edmund Sikora

prof. dr hab. Eugeniusz Ucherek

 

Doktoranci:

mgr Patrycja Chruściel

 

Problematyka badawcza: językoznawstwo francuskie, językoznawstwo porównawcze francusko-polskie i polsko-francuskie, językoznawstwo stosowane.

Zakład Italianistyki

Zakład Italianistyki: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr.

Pracownicy:

<link>

Doktoranci :

mgr Daria Kowalczyk

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr.

 

Pracownicy:

<link>
 

Profesorowie emerytowani:

dr hab. Krystyna Gabryjelska, prof. nadzw. UWr.

prof. dr hab. Józef Heistein

dr hab. Aleksander Labuda, prof. nadzw. UWr.

 

Doktoranci:

mgr Yann Zagórski

 

Problematyka badawcza: historia kultury i literatury francuskiej i frankofońskiej, teoria literatury, komparatystyka.

Zakład Translatologii

Zakład Translatologii: 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska

 

Pracownicy:

<link>

 

Problematyka badawcza: Przekład jako środek komunikacji międzykulturowej; językowe i kulturowe aspekty przekładu polsko-francuskiego i francusko-polskiego; społeczne aspekty pracy tłumacza; dydaktyka przekładu; wybrane zagadnienia terminologii.

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego: 

Kierownik Pracowni: dr Monika Grabowska

W ramach Pracowni współpracują ze sobą nauczyciele akademiccy IFR UWr, doktoranci, lektorzy oraz doświadczeni nauczyciele języka francuskiego i lektorzy spoza Uniwersytetu Wrocławskiego.

Działalność dydaktyczna Pracowni:

Pracownia koordynuje pracę nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia PNJF, DJR – język francuski oraz kształcenia modułowego Przygotowanie do zawodu nauczyciela we współpracy z Pracownią Dydaktyki Języka Hiszpańskiego i Portugalskiego.
Pracownia współpracuje z uniwersytetami francuskimi (Uniwersytet w Lille, ULCO w Boulogne-sur-mer, Uniwersytet w Poitiers) oferując staże dydaktyczne dla studentów Master 1 i 2 FLE.
Pracownia organizuje konkursy i wydarzenia kulturalne dla studentów IFR (Panorama Piosenki Krajów Romańskich od 2016 r., dyktando francuskie...) oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach promocji kierunku (konkurs tłumaczeniowy "Le traducteur dans l'herbe" - od 2015 r.).
Pracownia prowadzi atelier d'écriture oraz konsultacje fonetyczne dla zainteresowanych studentów. 
Pracownia współpracuje z organizacjami i instytucjami mającymi wpływ na nauczanie języka francuskiego w Polsce: Ambasadą Francji, Instytutem Francuskim, Alliance Française.
Działalność badawcza Pracowni:
  1. Projekt "Neofilolog 2020 - perspektywa studenta" realizowany przez dr Monikę Grabowską we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie  pod patronatem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.
  2. Projekt AULA (Apprendre Une Langue Étrangère Aujourd’hui) realizowany przez dr Monikę Grabowską oraz dr. Aleksandra Wiatera we współpracy z Uniwersytetem w Lille oraz Uniwersytetem Jaume I w Castellon.

 

Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego

Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego: 

Kierownik Pracowni: dr hab. Ewa Kulak

W ramach pracowni współpracują ze sobą nauczyciele akademiccy IFR UWr, doktoranci, lektorzy oraz doświadczeni nauczyciele języków hiszpańskiego i portugalskiego spoza Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku akademickiego 2017/18 Pracownia współpracuje z Instituto Camões (http://www.camoes.pl/2017/10/04/wspolpraca-instytutu-camoesa-z-uniwersyt...). W ramach umowy z Instituto Cervantes Pracownia przygotowuje kurs metodyczny dla nauczycieli języka hiszpańskiego, którego pierwsza edycja zaplanowana została na 28-29 marca 2020 r.

Działalność dydaktyczna Pracowni:

Pracownia koordynuje pracę nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia PNJH, Drugiego języka romańskiego (hiszpańskiego/portugalskiego/katalońskiego) oraz kształcenia modułowego Przygotowanie do zawodu nauczyciela we współpracy z Pracownią Dydaktyki Języka Francuskiego.

Koordynator PNJH i DJR – język hiszpański: dr Magdalena Krzyżostaniak

Koordynator DJR – język portugalski: dr Zuzanna Bułat-Silva
Koordynator DJR – język kataloński: mgr David Monzó Campos

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)