Dla autorów

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

Pliki zapisane w formacie .rtf (Microsoft Word) prosimy przesyłać na adres redakcji:

italica@uwr.edu.pl

 

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria.

Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 

Język artykułu: włoski

Objętość artykułu: od 25 000 do 40 000  znaków liczonych ze spacjami (z przypisami, abstraktem, bibliografią i słowami kluczowymi)

Format: czcionka Times New Roman, 12 pt, układ strony standardowy, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5, wcięcie akapitu: 0,75 cm

Przypisy i dłuższe cytaty: Times New Roman, 10 pt

 

Wymagane są informacje o ewentualnych źródłach finansowania publikacji (np. podanie numeru grantu i nazwy instytucji go przyznającej) i wkładzie instytucji naukowo-badawczych (wskazanie jednoznacznej afiliacji).

Aby uniknąć przypadków ghostwriting i guest authorship, autorzy tekstów wieloautorskich proszeni są o wskazanie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem imion, nazwisk i afiliacji oraz ze wskazaniem autorstwa koncepcji, założeń i metod wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji); odpowiedzialność za umieszczenie informacji o podmiotach, które przyczyniły się do powstania pracy, ponosi autor zgłaszający manuskrypt, a w przypadku zgłoszenia zbiorowego – autor wymieniony na pierwszym miejscu.

 

Struktura tekstu:

 1. Imię i nazwisko Autora, Afiliacja
 2. Służbowy adres e-mail Autora
 3. Tytuł artykułu
 4. Tytuł artykułu w języku angielskim
 5. Streszczenie w języku angielskim (składające się z 250-300 słów i zawierające informacje o celu, metodzie, wynikach i wnioskach)
 6. Słowa kluczowe w języku angielskim (5)
 7. Tekst
 8. Wykaz zastosowanych skrótów bibliograficznych (jeśli zastosowano)
 9. Bibliografia
 10. Streszczenie artykułu w języku włoskim (składające się z 250-300 słów i zawierające informacje o celu, metodzie, wynikach i wnioskach)
 11. Słowa kluczowe w języku włoskim (5)
 12. Nota o Autorze w języku włoskim (ok. 10 wierszy)
 13. Adres korespondencyjny i numer telefonu Autora (do wiadomości Redakcji) 

Uwaga: tekst artykułu, streszczenie w języku włoskim i nota o Autorze powinny być sprawdzone przez madre lingua, a streszczenie i tytuł w języku angielskim przez native speakera.

 

Zapis bibliograficzny

Mając na względzie dobre praktyki redakcyjne oraz międzynarodowe standardy edytorskie, prosimy Autorów o zapis bibliograficzny zgodny z wymogami APA6 (szczegółowe informacje na temat standardu edytorskiego APA dostępne są pod adresem internetowym: http://kildekompasset.no/references/apa-6th.aspx

 

OŚWIADCZENIE AUTORA

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)