Program

Program studiów (2016/2017 i póżniejsze) (plik PDF do pobrania)

Program studiów (2015/2016) (plik PDF do pobrania)

Program studiów (2014/2015) (plik PDF do pobrania)

 

 

1. Liczba punków ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego: 180.

2. Liczba semestrów: 6.

3. Program kształcenia nie przewiduje praktyk.

4. Zasady zaliczenia lektoratu nowożytnego języka obcego oraz zajęć z wychowania fizycznego – zgodnie regulacjami zawartymi w Uchwale Nr 108/2012 Senatu UWr z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach I oraz II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach.

5. Student jest zobligowany do zaliczenia 4 semestrów (240 godz.) nauki drugiego języka romańskiego w IFR. Za osiągnięcie wymaganych umiejętności językowych student otrzymuje 18 punktów ECTS.

6. W ramach przedmiotu Drugi język romański oferuje się studentom italianistyki do wyboru lektorat języka romańskiego innego niż język specjalności (francuski, hiszpański, portugalski), realizując tym samym efekt kształcenia oznaczony jako K_U12 w załączniku do Uchwały Senatu UWr nr 54/2012 „Efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia". Wybrany przez studenta drugi język romański nie może być zmieniany w toku studiów I stopnia.

7. Student uczęszcza na zajęcia z wychowania fizycznego w wybranym przez siebie semestrze w wymiarze 30 godz. Otrzymuje za nie 1 punkt ECTS w semestrze 6.

 

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW

a) Przedmioty obowiązkowe:

1. PNJW I - sylabus modułu (semestr zimowy)
2. PJNW I - sylabys modułu (semestr letni)
3. PNJW I – sprawności zintegrowane
4. PNJW I – egzamin
5. PNJW II - sylabus modułu (semestr zimowy)
6. PJNW II - sylabys modułu (semestr letni)
7. PNJW II – sprawności zintegrowane
8. PNJW II – konwersacje i rozumienie ze słuchu
9. PNJW II – pisanie
10. PNJW II – tłumaczenie
11. PNJW II – egzamin
12. PNJW III - sylabus modułu (semestr zimowy)
13. PJNW III - sylabys modułu (semestr letni)
14. PNJW III – sprawności zintegrowane
15. PNJW III – pisanie
16. PNJW III - tłumaczenie
17. PNJW III – praca z tekstem
18. PNJW III – egzamin
19. Gramatyka opisowa języka włoskiego – fonetyka
20. Gramatyka opisowa języka włoskiego – morfologia
21. Gramatyka opisowa języka włoskiego – składnia
22. Zarys historii literatury włoskiej z elementami teorii literatury
23. Wstęp do językoznawstwa
24. Historia Włoch
25. Historia języka włoskiego
26. Wiedza o Włoszech – Geografia
27. Wiedza o Włoszech – Historia sztuki
28. Język łaciński

 

b) Przedmioty wybierane:

29. Seminarium licencjackie
30. Językoznawstwo – metodologie językoznawstwa
31. Językoznawstwo – współczesne badania językoznawcze
32. Kultura Włoch – warsztaty: Kino
33. Kultura Włoch - warsztaty: Język włoski w kinie
34. Kultura Włoch – warsztaty: Sztuka kulinarna
35. Kultura Włoch – warsztaty: Włoski jako język ekspresji artystycznej
36. Kultura Włoch – warsztaty: Sztuka barokowa we Włoszech i jej wpływ na Europę Środkową
37. Literatura włoska – Włoska literatura dziecięca
38. Literatura włoska – Włoska literatura współczesna
39. Literatura włoska – Carlo Goldoni
40. Literatura włoska – Pinocchio
41. Literatura włoska – Luigi Pirandello
42. Literatura włoska - Imitatio antiquorum w łacińskiej twórczości włoskich humanistów
43. Literatura włoska - Literatura łacińska renesansowych Włoch
44. Filozofia

 

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)