Zapisy na zajęcia

Zapisy na zajęcia wybierane
w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

na studiach pierwszego i drugiego stopnia
na specjalności filologia francuska i filologia hiszpańska

Zapisy w systemie USOS dla studiów pierwszego stopnia (szczegółowy wykaz przedmiotów objętych zapisami pojawi się wkrótce) rozpoczną się 2 października (piątek) o godzinie 8.00 i będą trwały do 5 października (środa) do godziny 12.00. Informacja o datach zapisów dla studentów drugiego stopnia pojawi się w najbliższych dniach.

Korekty zapisów, a także ewentualne korekty ofert zajęć przewidywane są w drugim tygodniu semestru letniego (do piątku 16 października włącznie). Po tym terminie przedmioty wybrane stają się przedmiotami obowiązkowymi – to znaczy, że nie można już ich zmieniać ani się z nich wypisywać.

Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia w terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany kurs na pierwszych zajęciach (jednak pierwszeństwo będą miały osoby zapisane wcześniej w systemie USOS).

Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się minimum 13 osób na ćwiczenia i konwersatoria, na zajęcia z praktycznej nauki języka – minimum 10 osób (Komunikat Dziekana WF nr 2/2019 z 13/05/2019).

Zajęcia z języka angielskiego B2 konwersacje mogą być wybrane przez wszystkich studentów IFR w ramach przedmiotu dowolnego wyboru. Zajęcia te nie zastępują egzaminu z języka (dla studentów II cyklu, których ten wymóg dotyczy) w SPNJO.

Przypominamy, że nadwyżki punktów ECTS przechodzą na wyższy semestr w ramach tego samego cyklu oraz że opłaty za przekroczenie limitu punktów ECTS obowiązujących w planie studiów nie są naliczane.

Zapisy na zajęcia koordynują tutorzy poszczególnych lat (patrz: zakładka Tutorzy) oraz wicedyrektorzy: dr Justyna Wesoła (justyna.wesola@uwr.edu.pl) i dr hab. Natalia Paprocka (natalia.paprocka@uwr.edu.pl).

Informatory o zajęciach do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 pojawią się wkrótce.

Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach znajdują się w sylabusach w systemie USOS.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)