Zapisy na zajęcia

 

Zapisy na zajęcia wybierane
w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

na studiach pierwszego i drugiego stopnia
na specjalności filologia francuska, filologia hiszpańska i italianistyka

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach prezentujących ofertę zajęć wybieranych w semestrze letnim dla filologii francuskiej i filologii hiszpańskiej. Studenci italianistyki zapisują się wyłącznie na lektoraty drugiego języka romańskiego.

Zapisy w systemie USOS (patrz szczegółowy wykaz przedmiotów objętych zapisami w załącznikach) rozpoczną się 27 września (czwartek) o godzinie 8.00 i będą trwały do 3 października (środa) do godziny 12.00. Zapisy na seminaria magisterskie rozpoczną się 2 października (wtorek) o godzinie 15 i będą trwały do 4 października (czwartek) do godziny 12.

Korekty zapisów, a także ewentualne korekty ofert zajęć przewidywane są w drugim tygodniu semestru zimowego (do piątku 12 października). Po tym terminie przedmioty wybrane stają się przedmiotami obowiązkowymi.

Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia w terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany kurs na pierwszych zajęciach (jednak pierwszeństwo będą miały osoby zapisane wcześniej w systemie USOS).

Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się minimum 14 osób na ćwiczenia i konwersatoria, na zajęcia z praktycznej nauki języka – minimum 11 osób, na seminaria licencjackie– minimum 8 osób, na seminaria magisterskie - minimum 6 osób (Komunikat Dziekana WF nr 2/2017 z 12/06/2017).

Prosimy, aby zajęcia z lektoratów (francuskiego, hiszpańskiego, katalońskiego, włoskiego, portugalskiego) wybierać tylko jako zajęcia realizowane w ramach kursu „drugi język romański", nie jako przedmioty wolnego wyboru (opcyjne). Osoby, które rozpoczęły naukę drugiego języka romańskiego w poprzednim roku, kontynuują ją zapisując się w systemie USOSweb we właściwych dla swojego poziomu zaawansowania grupach.

Zajęcia z angielskiego na poziomie B2 (w harmonogramie II cyklu filologii hiszpańskiej) mogą być wybrane również przez wszystkich studentów IFR w ramach Przedmiotu Dowolnego Wyboru. Zajęcia te nie zastępują egzaminu z języka (dla studentów II cyklu, których ten wymóg dotyczy) w SPNJO.

Przypominamy, że nadwyżki punktów ECTS przechodzą na wyższy semestr w ramach tego samego cyklu oraz że opłaty za przekroczenie limitu punktów ECTS obowiązujących w planie studiów nie są naliczane.

Zapisy na zajęcia koordynują tutorzy poszczególnych lat (patrz zakładka Student>Tutorzy) oraz dr Justyna Wesoła (justyna.wesola@uwr.edu.pl)

Informatory o zajęciach do wyboru w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019:

dla filologii francuskiej

dla filologii hiszpańskiej

Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach znajdują się w sylabusach w systemie USOS.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)