Egzamin licencjacki

Praca licencjacka i egzamin (nowa formuła - od roku akademickiego 2015/2016) :

Uchwała nr 275 RWF w sprawie warunków ukończenia studiów

TERMINY EGZAMINÓW LICENCJACKICH W ROKU 2016/2017
26 czerwca -  test licencjacki dla studentów immatrykulowanych w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniejszych (zapisy: dr Tomasz Szymański tomasz.szymanski@uwr.edu.pl)
27 czerwca - termin zerowy (rozliczenie semestru przez studentów do 8 czerwca) i licencjat ustny dla studentów immatrykulowanych w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniejszych (w przypadku dużej liczby chętnych również 28 czerwca)
4-5 lipca - termin pierwszy
11-12 września - termin drugi

Zakres egzaminu licencjackiego należy zgłosić opiekunowi pracy licencjackiej do końca kwietnia.

REGULAMIN

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2017/2018.

KOMISJE EGZAMINACYJNE 2017

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2016-2017

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2015-2016

EGZAMINY LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015-2016 NOWA FORMUŁA

Zasady ogólne egzaminu licencjackiego (stara formuła - do roku akademickiego 2014/2015 włącznie) :

EGZAMINY LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015-2016 STARA FORMUŁA

Kto może przystąpić do egzaminu

Studenci III roku stacjonarnych studiów licencjackich w IFR UWr., którzy uzyskali wszystkie zaliczenia i zdali egzaminy przewidziane w planie studiów.

Studenci eksternistycznych studiów licencjackich prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy zdali egzamin dyplomowy w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych.

(Informacje o tych studiach przygotowuje Dziekanat Wydziału Filologicznego i przekazuje do NKJO w styczniu każdego roku.)

Części egzaminu licencjackiego

Egzamin składa się z dwóch części : pisemnej (test leksykalno-gramatyczny i streszczenie - résumé), sprawdzającej znajomość języka francuskiego i ustnej, w której student ma możliwość wybrania jednego z trzech sprawdzianów. Do wyboru jest sprawdzian z literatury, wiedzy o historii i kulturze Francji i z gramatyki opisowej języka francuskiego (z elementami językoznawstwa ogólnego, gramatyki kontrastywnej oraz gramatyki historycznej i historii języka francuskiego).

Zwolnienie z egzaminu

Osoby posiadające dyplom z egzaminu DALF-C1 lub DALF-C2 mogą być zwolnione z części pisemnej egzaminu licencjackiego.

Przeliczenie ocen:

a) DALF – C1

LICZBA PUNKTÓW

OCENA

50,00 – 60,00

3

60,01 – 70,00

3+

70,01 – 75,00

4

75,01 – 85,00

4+

85,01 – 100,00

5

 

b) DALF – C2 za ten dyplom otrzymuje się ocenę bardzo dobrą.

 

Pomoce w czasie sprawdzianu pisemnego

Można korzystać ze słownika języka francuskiego tylko przy pisaniu streszczenia.

Egzaminy poprawkowe

Poprawka z egzaminu obejmuje wyłącznie jego część niezaliczoną. Egzamin poprawkowy we wrześniu zdają osoby, które w pierwszym terminie uzyskały ocenę negatywną. Dla osób, które z usprawiedliwionych powodów nie mogły do niego przystąpić w lipcu , termin wrześniowy jest pierwszym terminem.

Komisja egzaminacyjna

Egzamin licencjacki przeprowadza komisja złożona z co najmniej z trzech pracowników Instytutu Filologii Romańskiej. Przebieg egzaminu mogą obserwować przedstawiciele Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.

Ogłoszenie wyników

Egzamin pisemny – po zakończeniu egzaminów ustnych.

Egzaminy ustne – w dniu egzaminu podczas przerwy i wieczorem po zakończeniu pracy

komisji.

 

UWAGA : prace pisemne są kodowane, wyniki sprawdzianów ustnych są jawne.

 

Ocena z języka francuskiego

Cześć pisemna: ocenę za test leksykalno-gramatyczny i ocenę za streszczenie dodaje się i dzieli na pół.

Część ustna: umiejętność posługiwania się francuskim językiem mówionym jest oceniana podczas wybranego sprawdzianu ustnego.

Obie oceny: za część pisemną i część ustną- dodaje się i dzieli na pół.

 

UWAGA: ocena pozytywna i ocena negatywna z egzaminu pisemnego nie sumują się - należy powtórzyć tę część egzaminu, która została oceniona negatywnie.

 

Ocena z egzaminu licencjackiego

Końcowa ocena jest średnią ocen cząstkowych z obu części egzaminu: sprawdzianu z języka francuskiego i sprawdzianu z wybranego przedmiotu.

Dyplom licencjata

Dyplom licencjata jest niezbędny przy ubieganiu się o przyjęcie się na studia magisterskie.

Terminy egzaminu licencjackiego i skład komisji :

INFORMACJE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI STUDIA LICENCJACKIE
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 LUB 2014/2015 (MAJĄCYCH PRAWO ZDAWAĆ LICENCJAT WG STAREGO TRYBU)

1. Terminy: poniedziałek 27 czerwca godzina 9.00 (egzamin pisemny) i wtorek 28 czerwca godzina 9.00 (egzamin ustny).

Termin czerwcowy jest jedynym przewidzianym w tym roku terminem egzaminu wg starego trybu.

2. Przebieg i komisje

2.1. Egzaminy pisemne

2.1.1. Filologia francuska – sala 2.2 (godz. 9.00 – compréhension orale dla studentów III roku w ramach egzaminu poprawkowego z sem. 5, godz. 10.00 – test leksykalno-gramatyczny, godz. 13.00 – résumé)

Komisja: mgr X. Chantry, K. Dufour dr Monika Grabowska, mgr E. Warmuz

2.1.2. Filologia hiszpańska – sala 3.2

Komisja: dr T. Marín Villora, dr Ł. Smuga, dr J.J. Losada

2.2. Egzaminy ustne (godz. 9.00)

2.2.1. Filologia francuska – sala 3.1 (GOJF i językoznawstwo) i 3.2 (literatura i kultura)

Komisje: 1. dr hab. prof. UWr. Elżbieta Biardzka, dr W. Ucherek, dr J. Cook
2. dr hab. Maja Pawłowska, dr H. Duffy, dr M. Tomicka

2.2.2. Filologia hiszpańska – sala 4.1

Komisja: dr hab. prof. UWr. B. Baczyńska, dr E. Kulak, dr J. J. Losada, dr Z. Bułat-Silva

Dodatkowych informacji udzielają sekretarze komisji licencjackich: dr Tomasz  Szymański (filologia francuska)i dr Monika Głowicka (filologia hiszpańska).

 

Zgłoszenia na egzamin :

Zgłoszenia na egzamin licencjacki należy składać bezpośrednio u sekretarza, dra Tomasza Szymańskiego (pok. 4.4) lub przesłać pocztą na adres: Instytut Filologii Romańskiej, pl. Bp. Nankiera 4, 50-140 Wrocław do 31 maja 2016, koniecznie z dopiskiem "licencjat - filologia francuska".

Formularz zgłoszeniowy

 

Informacje dla studentów NKJO :

Słuchacze NKJO chcący zdawać egzamin licencjacki w IFR UWr muszą zapisać się na jednosemestralne studia eksternistyczne w terminie do 21 marca br. Dotyczy to również absolwentów kolegiów lat ubiegłych, jak też osób, które w poprzednich latach zapisały się na studia eksternistyczne i nie zdały egzaminu licencjackiego.

Zapisy i więcej informacji w dziekanacie, pl. Nankiera 15, tel. (71) 375 22 25.

 

Opłatę w wysokości 300 zł za studia eksternistyczne należy uiścić na konto:
Uniwersytet Wrocławski
Bank Zachodni WBK SA 4 O/Wrocław Nr 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004
Tytuł wpłaty : IFR – filologia francuska - opłata za studia eksternistyczne

Osoby, które w ubiegłych latach nie zdały egzaminu, wnoszą opłatę jedynie za powtarzanie niezaliczonych części egzaminu. Patrz punkt IV poniżej.

 

Opłaty za powtarzanie egzaminu :

Studenci, którzy już przystępowali do egzaminu licencjackiego, uiszczają opłatę za powtarzanie poszczególnych części egzaminu w następującej wysokości:

test leksykalno-gramatyczny – 75 zł
résumé – 75 zł
egzamin ustny – 150 zł

 

Wpłata na konto:
Uniwersytet Wrocławski
Bank Zachodni WBK SA 4 O/Wrocław Nr 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004
Tytuł wplaty : IFR – filologia francuska - opłata za powtarzanie egzaminu licencjackiego

Potwierdzenie opłaty za studia eksternistyczne lub powtarzanie egzaminu należy złożyć u sekretarza najpóźniej w dniu pierwszego dnia egzaminu.

 

Pakiet licencjacki do pobrania :

Pakiet licencjacki 2014/2015 (plik PDF do pobrania)

Zasady organizacji seminariów licencjackich.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)