Zasady etyczne

 

Obowiązki Redakcji

- Zespół redakcyjny czasopisma Romanica Wratislaviensia przestrzega zasad etycznych odnoszących się do publikowania prac naukowych.
- Zgłoszone materiały poddawane są ocenie wyłącznie ze względu na ich zawartość merytoryczną i zgodność z celami czasopisma.
- Wszystkie działania redakcji objęte są zasadą poufności.
- O wszelkich przejawach nierzetelności naukowej, zwłaszcza dotyczących łamania i naruszania zasad etycznych obowiązujących w nauce, redakcja Romanica Wratislaviensia poinformuje odpowiednie podmioty.

Obowiązki Autorów

Autora/Autorów tekstu do redakcji Romanica Wratislaviensia jest równoznaczne z oświadczeniem przez niego/nich, że :
- przesłany tekst został przygotowany zgodnie z zasadami rzetelności naukowej,
- autorowi/autorom przysługują autorskie prawa majątkowe do tego tekstu,
- tekst jest wolny od wad prawnych,
- tekst nie był wcześniej publikowany w całości lub części; nie został złożony w redakcji innego czasopisma lub nie jest przeznaczony do publikacji w inny sposób.

Obowiązki Recenzentów

Przyjmując artykuł do recenzji, Recenzent zobowiązuje się do:
- dokonania we wskazanym czasie jego rzetelnej, obiektywnej, bezstronnej i właściwie uzasadnionej oceny,
- zachowania zasady poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz samej oceny,
- zgłoszenia Redakcji ewentualnego konfliktu interesów, a także podejrzenia, że w   recenzowanym tekście zostały bez wskazania źródła wykorzystane prace innych autorów.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)