Romanica Wratislaviensia

Version française

English version

Romanica Wratislaviensia (rocznik;  ISSN: 0557-2665) ukazują się od 1968 roku. Podstawową wersją czasopisma jest wersja drukowana, ale czasopismo jest dostępne także on line (http://rwr.wuwr.pl/). Od nr 63 wszystkie artykuły naukowe i recenzje mają przypisane numery DOI.

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest przedstawianie najnowszych, oryginalnych osiągnięć naukowych romanistów wrocławskich oraz współpracujących z nimi badaczy z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Publikowane prace to zarówno propozycje teoretyczne, jak i krytyczne studia z zakresu historii literatury i kultury francuskiej oraz innych krajów romańskich, językoznawstwa francuskiego i porównawczego francusko-, hiszpańsko- i włosko-polskiego, komparatystyki literackiej, przekładoznawstwa.

Poszczególne numery czasopisma mają charakter tematyczny, a ich redagowanie powierzane jest specjalistom zajmującym się wybraną tematyką. Pozwala to na zestawienie podjętej problematyki w różnych ujęciach i wielostronne ukazanie poruszanych zagadnień. W każdym numerze obok artykułów w dziale podstawowym w Variach publikowane są prace różnotematyczne, a w dziale Compte-rendus - recenzje aktualnych monografii i tomów zbiorowych z obszaru romanistyki i dziedzin pokrewnych.

Selekcja artykułów odbywa się dwuetapowo: na pierwszym etapie zespół redakcyjny (Komitet Redakcyjny i redaktor danego numeru) po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej dokonuje wyboru spośród streszczeń zgłoszonych artykułów, proponując autorom zakwalifikowanych streszczeń nadesłanie artykułu; w drugim etapie – wszystkie nadesłane artykuły są kierowane do dwóch lub trzech niezależnych recenzentów (double-blind review process). Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku tekstu pozytywnie ocenionego w procesie recenzyjnym podejmuje zespół redakcyjny po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

Wszystkie złożone do druku recenzje podlegają ocenie Zespołu Redakcyjnego (redaktora danego numeru działającego w porozumieniu z Komitetem Redakcyjnym).

REDAKCJA

DLA AUTORÓW

PROCEDURA RECENZOWANIA

RECENZENCI

ZASADY ETYCZNE

NUMERY CZASOPISMA

Indeksowanie:

ERIH PLUS
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
ProQuest
EBSCO Publishing
WorldCat
PBN (Polska Bibliografia Naukowa)

Za zamieszczoną w czasopiśmie Romanica Wratislaviensia publikację naukową przysługuje w ocenie parametrycznej 13 punktów (zob. poz. 2314 w załączniku B).

Aktualny numer:

Romanica Wratislaviensia 65, 2018, De la philologie romane aux études françaises — évolution ou rupture ?, sous la direction d'Elżbieta Skibińska

W przygotowaniu:

Romanica Wratislaviensia 66, 2019, Post-sécularité : nouvelles perspectives, sous la direction de Tomasz Szymański

Strona czasopisma Romanica Wratislaviensia w bazie "Czasopisma Naukowe w Sieci" (CNS)

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)