Romanica Wratislaviensia

Version française

English version

Romanica Wratislaviensia (rocznik;  ISSN: 0557-2665) ukazują się od 1968 roku. W czasopiśmie publikowane są prace autorstwa badaczy polskich i zagranicznych z zakresu badań nad literaturą, kulturą i  językami krajów romańskich (także w ujęciu transdycyplinarnym,  porównawczym, komparatystycznym i przekładoznawczym) w języku francuskim, a w uzasadnionych przypadkach również w językach hiszpańskim, włoskim i polskim.

Poszczególne numery czasopisma mają charakter tematyczny, a ich redagowanie powierzane jest specjalistom zajmującym się wybraną tematyką. W każdym numerze obok artykułów w dziale podstawowym w Variach publikowane są prace różnotematyczne, a w dziale Compte-rendus - recenzje aktualnych monografii i tomów zbiorowych z obszaru romanistyki i dziedzin pokrewnych.

Selekcja artykułów odbywa się dwuetapowo: na pierwszym etapie zespół redakcyjny (Komitet Redakcyjny i redaktor danego numeru) po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej dokonuje wyboru spośród streszczeń zgłoszonych artykułów, proponując autorom zakwalifikowanych streszczeń nadesłanie artykułu; w drugim etapie – wszystkie nadesłane artykuły są kierowane do dwóch lub trzech niezależnych recenzentów (double-blind review process). Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku tekstu pozytywnie ocenionego w procesie recenzyjnym podejmuje zespół redakcyjny po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

REDAKCJA

DLA AUTORÓW

PROCEDURA RECENZOWANIA

RECENZENCI

ZASADY ETYCZNE

NUMERY CZASOPISMA

 

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Indeksowanie:

ERIH PLUS
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
ProQuest
EBSCO Publishing
WorldCat

Punkty MNISW: 13

Aktualny numer:

Romanica Wratislaviensia 64, 2017, Amitié, sous la direction de Maja Pawłowska

W druku:

Romanica Wratislaviensia 65, 2018, De la philologie romane aux études françaises – évolution ou rupture?, sous la direction de Elżbieta Skibińska

W przygotowaniu:

Romanica Wratislaviensia 66, 2019, Post-sécularité : nouvelles perspectives, sous la direction de Tomasz Szymański

Strona czasopisma Romanica Wratislaviensia w bazie "Czasopisma Naukowe w Sieci" (CNS)

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)