Romanica Wratislaviensia

Version française   ♦ English version

REDAKCJA

DLA AUTORÓW

PROCEDURA RECENZOWANIA

RECENZENCI

ZASADY ETYCZNE

NUMERY CZASOPISMA

► Numery czasopisma on-line

► Aktualny numer

 

Romanica Wratislaviensia (rocznik;  ISSN: 0557-2665) ukazują się od 1968 roku.

Podstawową wersją czasopisma jest wersja drukowana, ale czasopismo jest dostępne także on line (http://rwr.wuwr.pl/).

Od nr 63 wszystkie artykuły naukowe i recenzje mają przypisane numery DOI.

Cel i zakres tematyczny czasopisma:

Celem czasopisma jest przedstawianie najnowszych, oryginalnych osiągnięć naukowych romanistów wrocławskich oraz współpracujących z nimi badaczy z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Publikowane prace to zarówno propozycje teoretyczne, jak i krytyczne studia z zakresu historii literatury i kultury francuskiej oraz innych krajów romańskich, językoznawstwa francuskiego i porównawczego francusko-, hiszpańsko- i włosko-polskiego, komparatystyki literackiej, przekładoznawstwa.

Poszczególne numery czasopisma mają charakter tematyczny, a ich redagowanie powierzane jest specjalistom zajmującym się wybraną tematyką. Pozwala to na zestawienie podjętej problematyki w różnych ujęciach i wielostronne ukazanie poruszanych zagadnień. W każdym numerze obok artykułów w dziale podstawowym w Variach publikowane są prace różnotematyczne, a w dziale Compte-rendus - recenzje aktualnych monografii i tomów zbiorowych z obszaru romanistyki i dziedzin pokrewnych.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Indeksowanie:

ERIH PLUS
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
ProQuest
EBSCO Publishing
WorldCat
PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
MIAR (ICDS = 6.5 zob. http://miar.ub.edu/issn/0557-2665)
Scopus
 
Za publikację naukową zamieszczoną w czasopiśmie Romanica Wratislaviensia przysługuje w ocenie parametrycznej 100 punktów.
 

Aktualny numer:

Nr 69, 2022, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, red. Agata Sadkowska-Fidala i Witold Ucherek

W przygotowaniu:

Nr 70, 2023, Comparer les discours. Enjeux, défis, perspectives, red. Elżbieta Biardzka i Agata Rębkowska | ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI

Nr 71, 2024, La traductologie en français : spécificités, inspirations, résonances, red. Elżbieta Skibińska i Natalia Paprocka

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)