Studia dzienne

Studia na kierunku filologia francuska są dwustopniowe.

Pierwszy stopień to trzyletnie studia licencjackie. Są one przeznaczone zarówno dla osób ze znajomością, jak i bez znajomości języka francuskiego. Studia licencjackie obejmują sześć semestrów. Złożenie egzaminu licencjackiego uprawnia do uzyskania licencjatu, czyli dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie. O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem licencjata filologii francuskiej oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich kierunku filologia, którzy w ramach postępowania rekrutacyjnego wykażą się znajomością języka francuskiego na poziomie C1. Studia trwaja cztery semestry. Złożenie egzaminu magisterskiego uprawnia do uzyskania dyplomu magistra filologii francuskiej.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)