Studia licencjackie

Program studiów stacjonarnych I stopnia specjalności Filologia francuska przewiduje dwie ścieżki – ścieżkę A (dla studentów bez znajomości języka francuskiego) i ścieżkę B (dla studentów kontynuujących rozpoczętą wcześniej naukę języka specjalności). O przyjęcie na studia mogą się bowiem ubiegać zarówno osoby, które uczyły się języka francuskiego, jak i te, które nie znają języka, a przyjęty podział na ścieżki ma na celu maksymalne wykorzystanie możliwości studentów oraz godzin nauki i punktów ECTS, jakie mają oni do dyspozycji. Różnice między obiema ścieżkami dotyczą następujących przedmiotów: PNJF (wymiar godzinowy, punkty ECTS), Drugi język romański , Język łaciński, Podstawy przedsiębiorczości (umiejscowienie w toku studiów) oraz Przedmioty dowolnego wyboru (wymiar godzinowy, punkty ECTS).

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu licencjata filologii francuskiej jest dopełnienie wszystkich rygorów przewidzianych programem studiów, napisanie i zarejestrowanie w systemie APD (patrz Poradnik dyplomanta) pracy licencjackiej oraz złożenie egzaminu licencjackiego.

 

Od roku akademickiego 2015/2016 zlikwidowany zostaje Blok nauczycielski na studiach I stopnia. Kształcenie w ramach Przygotowania do zawodu nauczyciela odbywa się na studiach II stopnia.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)