Studia dzienne

STUDIA DZIENNE FILOLOGIA HISZPAŃSKA

Studia na kierunku filologia hiszpańska są dwustopniowe.

Pierwszy stopień to trzyletnie studia licencjackie. Obejmują one sześć semestrów i kończą się pisemną pracą dyplomową oraz egzaminem licencjackim , do którego przystępuje się po uzyskaniu zaliczeń, zdaniu egzaminów przewidzianych w planach studiów oraz złożeniu pracy licencjackiej i jej pozytywnej ocenie. Złożenie egzaminu licencjackiego uprawnia do uzyskania licencjatu, czyli dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

O przyjęcie na studia magisterskie na specjalności filologia hiszpańska mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem licencjata filologii hiszpańskiej oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich kierunku filologia, którzy w ramach postępowania rekrutacyjnego zaliczą pozytywnie test kompetencji językowych z zakresu znajomości języka hiszpańskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie. Trwają one cztery semestry, w czasie których student wybiera jedną z dwu specjalizacji: Filolog hiszpański w świecie cyfrowym lub Specjalizacja translatorska. Ponadto student ma możliwość zrealizować dodatkową specjalizację Przygotowanie do zawodu nauczyciela, która uprawnia do podjęcia pracy nauczyciela języka hiszpańskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Studia magisterskie kończą się egzaminem magisterskim, do którego przystępuje się po dopełnieniu wszystkich rygorów przewidzianych programem studiów i napisaniu pracy magisterskiej w języku hiszpańskim.

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW LICENCJACKICH:

Absolwent studiów licencjackich posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze hiszpańskojęzycznego kręgu kulturowego. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka hiszpańskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystywanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego oraz kultury krajów hiszpańskojęzycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

O przyjęcie na studia II stopnia specjalności Filologia hiszpańska mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem licencjata filologii hiszpańskiej oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich kierunku filologia, którzy w ramach postępowania rekrutacyjnego zaliczą pozytywnie test kompetencji językowych z zakresu znajomości języka hiszpańskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Student podejmujący naukę na studiach stacjonarnych II stopnia specjalności Filologia hiszpańska wybiera – w ramach możliwości organizacyjnych IFR i zgodnie z miejscem na liście rankingowej – jedną z dwu specjalizacji: Filolog hiszpański w świecie cyfrowym i Specjalizacja translatorska. Ponadto student ma możliwość zrealizować dodatkową specjalizację Przygotowanie do zawodu nauczyciela, która uprawnia do podjęcia pracy nauczyciela języka hiszpańskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW MAGISTERSKICH:

Absolwent studiów filologii hiszpańskiej drugiego stopnia swobodnie włada językiem hiszpańskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C2 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego), co pozwala na wykorzystanie języka w pracy zawodowej. Ponadto zna na poziomie biegłości B2+ co najmniej jeden dodatkowy język nowożytny, w tym drugi – inny niż język specjalności – język romański (francuski, portugalski, włoski lub kataloński) co najmniej na poziomie podstawowym (poziom biegłości A2 w przypadku absolwentów, którzy podejmą naukę Drugiego języka romańskiego na poziomie podstawowym). Posiada pogłębioną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji, co przekłada się nie tylko na profesjonalne opanowanie języka hiszpańskiego, lecz również – w zależności od wybranego seminarium magisterskiego – zdolność analizy i interpretacji zjawisk literackich lub językowych z zastosowaniem metodologii badań literackich, językoznawczych, komparatystycznych lub translatologicznych. Absolwenta charakteryzuje postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności językowej, ze szczególnym uwzględnieniem romańskiego (w tym iberoromańskiego) kręgu kulturowego. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)