UWAGA, WAŻNE! DOT. SZKOLENIA WSTĘPNEGO BHP

 

Szanowni Państwo,

Dział BHPOP w załączeniu przesyła informację oraz instrukcję logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów UWr w terminie od 15 do 30 marca 2020 r. z prośbą o wywieszenie przedmiotowej informacji na stronach wydziałowych oraz w gablotach.

1. Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

2.  Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Termin poprawkowy - od 15 marca do 30 marca 2020 r. - dla  powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli,

Termin - od 15 marca do 30 marca 2020 r – nabór międzysemestralny.

Jest pewna grupa studentów lat wyższych, którzy nadal nie przystępują do obowiązkowego szkolenia bhp, co jest nie zgodnie z zarządzeniem Nr 103/2018 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.

Student, doktorant bez odbytego szkolenia bhp nie powinien być dopuszczony do zajęć.

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)