KOMUNIKAT REKTORA UWR Z DNIA 19.10.2020

KOMUNIKAT

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego

w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2

 

1. W związku z rosnącą liczbą zdiagnozowanych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce oraz wprowadzaniem dodatkowych obostrzeń przepisów zabezpieczających przed rozwojem epidemii na terenie całego kraju, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i zachowania najwyższej jakości kształcenia, od dnia 19 października do 15 listopada wprowadza się w przypadku:

1) wszystkich wykładów ich realizację w formie zdalnej;

2) konwersatoriów, seminariów i ćwiczeń innych niż laboratoria, praktyki i zajęcia warsztatowe, zajęcia zdalne. Zajęcia praktyczne (laboratoria, praktyki i warsztaty) mogą być prowadzone w formie stacjonarnej i hybrydowej po uzyskaniu zgody dziekana);

3) zajęć wychowania fizycznego realizowanie ich w formie zdalnej;

4) działań prewencyjnych kontrolę przez pracowników działu BHP i władze dziekańskie warunków prowadzenia zajęć w budynkach Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności nad właściwym, zgodnym z zaleceniami GIS, przygotowaniem sal laboratoryjnych;

5) konferencji, uroczystości i wszystkich aktywności innych niż dydaktyczne ich realizację w formie zdalnej, bez udziału widzów w miejscu ich nagrywania lub transmitowania;

6) bibliotek uniwersyteckich zawieszenie działalności czytelni, przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości wypożyczania książek oraz wprowadzeniu usług kopiowania fragmentów tekstów na życzenie zgodnie z możliwościami bibliotek;

7) pracowników administracji utrzymanie zasady pracy naprzemiennej ustalonych z Dyrektor Generalną.

2. Posiedzenia Senatu, rad dyscyplin naukowych, rad wydziałów, komisji senackich i innych ciał kolegialnych Uniwersytetu będą realizowane w formie zdalnej.

3. Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci oraz osoby trzecie znajdujący się w budynkach Uniwersytetu Wrocławskiego mają obowiązek przebywać w maseczkach, przyłbicach lub półprzyłbicach. Obowiązku tego nie stosuje się wyłącznie w przypadku przebywania pracownika w pomieszczeniu, w którym stale świadczy on pracę, z wyjątkiem sytuacji, gdy ma kontakt z osobami trzecimi (pracownikami świadczącymi stale pracę w innym pomieszczeniu, studentami, doktorantami itp.). Niewykonywanie powyższego obowiązku będzie traktowane jako niestosowanie się do polecenia służbowego i może skutkować odpowiedzialnością porządkową oraz dyscyplinarną. Przypominam, że nieprzestrzeganie wyżej wskazanych zaleceń prowadzić może także do powstania odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 116 § 1 Kodeksu wykroczeń oraz art. 161 § 2-3 Kodeksu karnego.

4. Władze Uniwersytetu apelują do pracowników, doktorantów i studentów o odpowiedzialne zachowanie również poza godzinami pracy i zajęć, o unikanie aktywności zwiększających ryzyko zakażenia się wirusem. Proszę pracowników, doktorantów i studentów o rozważne korzystanie z możliwości podróżowania. W przypadku dalszego wzrostu zakażeń w kręg naszej społeczności oraz w naszym otoczeniu przewiduję w przyszłym tygodniu wstrzymanie zgód na wyjazdy służbowe i przyjmowanie gości. Pamiętajmy, że to od Naszej odpowiedzialności i zachowania zależy bezpieczeństwo innych.

5. Wyrażam swoje najwyższe uznanie dla inicjatywy Samorządu Studenckiego, który we współpracy z władzami rektorskimi podjął się zorganizowania wsparcia dla naszych emerytowanych pracowników oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności w przypadkach pozostawania na kwarantannie. Ta inicjatywa do dowód siły naszej Wspólnoty i przykład podmiotowego traktowania swojego w niej miejsca ze strony naszych studentów.

6. Kolejne decyzje w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu będą podejmowane przez władze rektorskie w porozumieniu z dziekanami, biorąc pod uwagę zalecenia władz, w szczególności konsekwencje wzrostu bądź spadku liczby zakażeń we Wrocławiu oraz ewentualnego objęcia miasta czerwoną strefą epidemiczną. Informacja o przedłużeniu obowiązywania niniejszych zaleceń lub ich zmianie w odniesieniu do formy realizacji zajęć zostanie opublikowana najpóźniej 6 listopada 2020 r.

7. Zalecenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, nadzór nad ich wykonaniem powierza się prorektorowi ds. nauczania, dyrektor generalnej oraz dziekanom wydziałów.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)