Zasady studiowania według Indywidualnej Organizacji Studiów.

Zasady studiowania według Indywidualnej Organizacji Studiów na Wydziale Filologicznym

(wyciąg z pełnego tekstu Uchwały nr 280/2015 Rady Wydziału UWr)

1.1. W uzasadnionych przypadkach student ma prawo do indywidualizacji studiów polegającej na studiowaniu według indywidualnej organizacji studiów (IOS) lub na studiowaniu według indywidualnego programu (planu) studiów (IPS).
1.2. Indywidualna organizacja studiów (IOS) polega na zaliczaniu przedmiotów i zdawaniu egzaminów według indywidualnego harmonogramu.
1.3. Harmonogram student opracowuje w porozumieniu z opiekunem roku, a następnie przedstawia do akceptacji zastępcy dyrektora instytutu/katedry ds. dydaktycznych.
1.4. Szczegółowy harmonogram może obejmować przedmioty należące do wymienionych poniżej kategorii (niekoniecznie wszystkich):
A. przedmioty realizowane zgodnie z planem kształcenia na danym kierunku;
B. przedmioty, których realizacja zostaje przeniesiona na inny, wskazany w harmonogramie semestr/rok (pod warunkiem, że zmiana nie narusza sekwencyjności efektów kształcenia);
C. przedmioty zaliczane w danym roku indywidualnie (w formie eksternistycznej) wraz ze wskazaniem dla każdego z nich sposobu weryfikacji osiągnięcia przypisanych mu efektów kształcenia, ustalonego z prowadzącym zajęcia. Liczba przedmiotów zaliczanych w formie eksternistycznej nie może w danym roku być wyższa niż pięć. Niemożliwe jest zaliczanie w formie eksternistycznej przedmiotów, w których przypadku osiągnięcie efektów kształcenia, zgodnie z określonymi w sylabusie warunkami realizacji i zaliczenia zajęć, wymaga stałej aktywnej obecności na zajęciach (dotyczy to w szczególności seminariów dyplomowych; w uzasadnionych wypadkach możliwe jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie indywidualnej opieki);
D. przedmioty realizowane zamiast wskazanych przedmiotów z planu kształcenia (pod warunkiem, że umożliwiają one uzyskanie odpowiednich efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów kredytowych).
1.5. Do przypadków uprawniających studenta do składania wniosku o IOS zalicza się
- niepełnosprawność i inne, uzasadnione i udokumentowane, względy zdrowotne, - sprawowanie opieki rodzicielskiej nad małym dzieckiem,
- studiowanie jednocześnie kilku kierunków studiów,
- udział w wymianie zagranicznej (nie dotyczy wyjazdów w ramach programu Erasmus, których zasady organizacji określa odrębny regulamin),
- inne ważne względy osobiste studenta.
1.6. Student ubiegający się o zgodę na IOS składa w dziekanacie umotywowany wniosek wraz z harmonogramem najpóźniej do końca drugiego tygodnia semestru, od którego zamierza rozpocząć studia wg IOS.  Wniosek musi być uprzednio podpisany przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych.
1.7. Decyzję w sprawie przyznania IOS wydaje właściwy prodziekan.
Druk podania o IOS do pobrania na: http://www.wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan

Patrz również pełny tekst Uchwały nr 280/2015 Rady Wydziału UWr z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie formy, trybu i organizacji toku studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)