ZASADY ORGANIZACJI SEMINARIÓW LICENCJACKICH.

ZASADY ORGANIZACJI SEMINARIÓW lICENCJACKICH
I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH
NA STUDIACH I STOPNIA
W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
od roku akademickiego 2015/2016

UCHWAŁA RADY INSTYTUTU z dnia 31 marca 2015 r.,
z poprawkami z dnia 27 października 2015 r. oraz 29 listopada 2016 r.

Niniejsza uchwała Rady Instytutu Filologii Romańskiej oparta jest na postanowieniach zawartych w Regulaminie Studiów w UWr., uchwałach Rady Wydziału Filologicznego, zarządzeniach Rektora UWr. i komunikatach Dziekana Wydziału Filologicznego, określających zasady organizacji seminariów licencjackich, wymogi stawiane pracom licencjackim oraz sposób przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach I stopnia.

1. Organizacja i przebieg seminariów

1.1. Zakres tematyczny seminariów licencjackich wraz z przykładowymi tematami prac licencjackich oraz podstawową bibliografią zostaje podany do wiadomości studentów w terminach zgodnych z uregulowaniami obowiązującymi na Wydziale Filologicznym. Tematy prac są zatwierdzane przez Radę Instytutu nie później niż 1 semestr przed planowanym końcem studiów.

1.2. Zapisy na seminaria licencjackie odbywają się przez system USOS w terminach zapowiedzianych w informatorze licencjackim. Korekta zapisu możliwa jest w ramach wolnych miejsc w pierwszych dwóch tygodniach 5. semestru studiów.

1.3. W ramach seminariów licencjackich na specjalnościach filologia francuska, filologia hiszpańska i italianistyka powstawać będą prace licencjackie w formie opisowego lub analitycznego opracowania wybranego zagadnienia lub tekstu (literaturoznawstwo; wiedza o historii i kulturze krajów francuskojęzycznych, Hiszpanii i krajów iberoamerykańskich oraz Włoch; językoznawstwo; przekładoznawstwo; komparatystyka).

1.4. Studenci przebywający w semestrze 5. poza uczelnią w ramach programu Erasmus+ zaliczają seminarium licencjackie jako różnicę programową w porozumieniu z prowadzącym seminarium; zaleca się uzgodnienie tematu pracy przed wyjazdem na stypendium.

1.5. Prowadzący ma obowiązek jednorazowego przeczytania roboczej wersji pracy i udzielenia studentowi niezbędnych wskazówek. Poprawioną wersję przyjmuje lub odrzuca.

2. Wymogi stawiane pracom licencjackim

2.1. Praca licencjacka jest samodzielną pracą, której wymogi merytoryczne są określone w punkcie 2 Uchwały nr 213/2015 Rady Wydziału Filologicznego UWr.

2.2. Prace licencjackie mogą powstawać w języku polskim lub w języku specjalności w zależności od tematyki i formuły seminarium oraz zaleceń prowadzącego i powinny spełniać:

· normy językowej i stylistycznej poprawności;

· standardowe wymogi redakcyjne i formalne stawiane pracom naukowym (szczegółowy spis treści, przypisy, zestawienie wykorzystanej literatury itp.);

· obowiązujące w tekstach naukowych zasady referowania
i przytaczania cudzych poglądów.

2.3. Praca liczy od 55 do 70 tys. znaków. Praca napisana w języku polskim zawiera stroną tytułową, słowa klucze i streszczenie w języku polskim oraz w angielskim. Praca napisana w języku specjalności zawiera stroną tytułową, słowa klucze i streszczenie w języku polskim oraz w języku specjalności.

2.4. Inne kwestie związane z wymogami stawianymi pracom licencjackim są przedmiotem uzgodnień między prowadzącym seminarium a studentami.

3. Zaliczenie seminarium licencjackiego

Student uczestniczący w seminarium otrzymuje zaliczenie semestru zimowego na podstawie przedstawionego i pozytywnie ocenionego przez promotora fragmentu pracy licencjackiej (bądź innej związanej z nią tematycznie pracy pisemnej). W przeciwnym wypadku zmuszony będzie do powtórzenia roku i wpisania się na inne seminarium. Zaliczenie seminarium w semestrze letnim następuje po przedstawieniu pracy licencjackiej w całości i jej zaaprobowaniu przez promotora.

4. Egzamin licencjacki

4.1. Egzamin licencjacki ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności absolwenta studiów pierwszego stopnia specjalności prowadzonych w IFR.

4.2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego jest zarejestrowanie pracy w systemie APD zgodnie z obowiązującym na Wydziale Filologicznym harmonogramem. Warunkiem zarejestrowania pracy w systemie APD jest jej pozytywna ocena przez kierownika seminarium.

4.3. Zakresy egzaminów licencjackich określone są w informatorze licencjackim podanym do wiadomości studentów zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi na Wydziale Filologicznym.

4.4. Studentowi przysługuje prawo wyboru zakresu; wybór musi zostać dokonany najpóźniej miesiąc przed terminem egzaminu.

4.5. Skład komisji licencjackiej podawany jest do wiadomości studentów najpóźniej 6 tygodni przed planowanym egzaminem. W skład komisji wchodzi promotor, recenzent i przewodniczący komisji, a w określonych przypadkach także egzaminator.

4.6. Egzamin ma formę ustną i składa się z trzech pytań. Pierwsze pytanie odnosi się do pracy licencjackiej (jej tematyki, założeń badawczych, przyjętej metodologii, wniosków, bibliografii). Pozostałe dwa odnoszą się do wybranego zakresu tematycznego z aktualnego informatora licencjackiego. Rozmowa na temat pracy licencjackiej (pytanie pierwsze) odbywa się w języku, w jakim została napisana praca; odpowiedź na pozostałe dwa pytania powinna być udzielona w języku specjalności.

4.7. Egzaminy licencjackie mają miejsce w następujących terminach: czerwiec (termin zerowy), lipiec (pierwszy termin), wrzesień (drugi termin).

5. Kwestie sporne.

Wszelkie kwestie, które mogłyby stanowić przedmiot sporu między promotorem oraz komisją egzaminacyjną z jednej strony, a studentem z drugiej, są rozstrzygane w oparciu o postanowienia Regulaminu studiów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)