Zasady etyczne

 

Zasady etyczne

 

Obowiązki Redakcji

Zespół redakcyjny czasopisma Italica Wratislaviensia  przestrzega zasad etycznych  odnoszących się do publikowania prac naukowych.

 

Zgłoszone materiały poddawane są ocenie wyłącznie ze względu na ich zawartość merytoryczną oraz zgodność z celami czasopisma i normami redakcyjnymi.

 

Wszystkie działania redakcji objęte są zasadą poufności.

Redakcja Italica Wratislaviensia informuje, że przypadki nierzetelności naukowej, a zwłaszcza łamania zasad etyki obowiązujących w nauce, będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (takich jak instytucje zatrudniające Autorów czy towarzystwa naukowe).

 

Polityka prywatności

 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 

Obowiązki Autorów

Autor składający do Redakcji czasopisma tekst z zamiarem jego publikacji w pełni odpowiada za autentyczność i oryginalność swego dzieła, zgodnie z aktualnym prawem autorskim i prawami pokrewnymi.

 

Przesłanie przez Autora/Autorów tekstu do redakcji Italica Wratislaviensia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że :

- przesłany tekst został przygotowany zgodnie z zasadami rzetelności naukowej,

- autorowi/autorom przysługują autorskie prawa majątkowe do tego tekstu,

- tekst jest wolny od wad prawnych,

- tekst nie był wcześniej publikowany w całości lub części, nie został złożony w redakcji innego czasopisma lub nie jest przeznaczony do publikacji w inny sposób.

Nadesłanie tekstu jest równoznaczne także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w Italica Wratislaviensia oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy bieżących i archiwalnych w Internecie.

Przeciwdziałając przypadkom ghostwriting i guest authorship, redakcja czasopisma Italica Wratislaviensia prosi Autorów o:

  1. ujawnienie w artykule wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich imion, nazwisk i afiliacji oraz ze wskazaniem autorstwa poszczególnych koncepcji i metod wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji)

Główną odpowiedzialność za umieszczenie informacji o podmiotach, które przyczyniły się do powstania pracy, ponosi Autor zgłaszający manuskrypt, a w przypadku zgłoszenia zbiorowego – Autor wymieniony na pierwszym miejscu.

  1. Ujawnienie w przypisie do artykułu informacji o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Wymagane jest np. podanie numeru grantu i nazwy instytucji go przyznającej.

 

Obowiązki Recenzentów

Przyjmując artykuł do recenzji, Recenzent zobowiązuje się do:

- dokonania we wskazanym czasie jego rzetelnej, obiektywnej, bezstronnej i właściwie uzasadnionej oceny,

- zachowania zasady poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz samej oceny,

- zgłoszenia Redakcji ewentualnego konfliktu interesów, a także podejrzenia, że w  recenzowanym tekście zostały bez wskazania źródła wykorzystane prace innych autorów.

 

Ocena recenzencka dotyczy: zgodności z profilem czasopisma i tematyką numeru, innowacyjności ujęcia tematu, wagi zagadnienia, sposobu sformułowania problematyki, doboru metody i źródeł, jasności wywodu, poprawności językowej.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)