Zasady etyczne

 

ZASADY ETYCZNE

 

Obowiązki Redakcji

Zespół redakcyjny czasopisma Romanica Wratislaviensia  przestrzega zasad etycznych  odnoszących się do publikowania prac naukowych.

Zgłoszone materiały poddawane są ocenie wyłącznie ze względu na ich zawartość merytoryczną i zgodność z celami czasopisma.

Wszystkie działania redakcji  objęte są zasadą poufności.

O wszelkich przejawach nierzetelności naukowej, zwłaszcza dotyczących łamania i naruszania zasad etycznych obowiązujących w nauce, redakcja Romanica Wratislaviensia  poinformuje odpowiednie podmioty.

 

Obowiązki Autorów

Przesłanie przez Autora/Autorów tekstu do redakcji Romanica Wratislaviensia jest równoznaczne z oświadczeniem przez niego/nich, że :

-przesłany tekst został przygotowany zgodnie z zasadami rzetelności naukowej,

-autorowi/autorom przysługują autorskie prawa majątkowe do tego tekstu,

-tekst jest wolny od wad prawnych,

-tekst nie był wcześniej publikowany w całości lub części; nie został złożony w redakcji innego czasopisma lub nie jest przeznaczony do publikacji w inny sposób.

 

Obowiązki Recenzentów

Przyjmując artykuł do recenzji, Recenzent zobowiązuje się do:

- dokonania we wskazanym czasie jego rzetelnej, obiektywnej, bezstronnej i właściwie uzasadnionej oceny,

- zachowania zasady poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz samej oceny,

- zgłoszenia Redakcji ewentualnego konfliktu interesów, a także podejrzenia, że w   recenzowanym tekście zostały bez wskazania źródła wykorzystane prace innych autorów.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)