Zasady etyczne

Version française English version Strona główna

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma
(Opracowane na podstawie COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors)

ZASADY DOTYCZĄCE CZŁONKÓW REDAKCJI

Monitorowanie standardów etycznych

Zespół redakcyjny czasopisma Romanica Wratislaviensia przestrzega zasad etycznych odnoszących się do publikowania prac naukowych. Jego członkowie mają obowiązek przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących praw autorskich, ochrony danych osobowych, zniesławienia i plagiatu, a także dążenie do wyeliminowania przypadków plagiatu oraz praktyk guest authorship i ghostwriting.

Zasada fair play

Zgłoszone materiały poddawane są ocenie wyłącznie ze względu na ich zawartość merytoryczną, oryginalność i zgodność z celami czasopisma. Na ocenę nie mają wpływu obywatelstwo, pochodzenie etniczne, rasa, płeć ani przekonania religijne i polityczne autorów.

Redaktorzy Romanica Wratislaviensia zgłaszający swoją pracę do publikacji w czasopiśmie poddawani są procedurze recenzowania (opisanej w zakładce PROCEDURA RECENZOWANIA).

Zasada poufności

Wszystkie informacje dotyczące autora, w jakich posiadaniu jest redakcja, a także wszystkie działania redakcji objęte są zasadą poufności. Informacje o nadesłanym artykule mogą zostać ujawnione przez redakcję wyłącznie autorowi/autorom tekstu, recenzentom, osobom zaangażowanym w proces wydawniczy i wydawcy. Osoby, które otrzymały informacje o artykule, nie mogą wykorzystać zawartych w nim wyników, danych, opinii, analiz etc. do czasu jego publikacji.

Zasada rzetelności naukowej

Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania rzetelności naukowej publikowanych artykułów.

W przypadku podejrzenia naruszenia zasad etyki publikacji naukowych, zgłoszonego do redakcji czasopisma Romanica Wratislaviensia, autor/autorzy złożonego do publikacji artykułu są informowani pisemnie o zarzutach z prośbą o ustosunkowanie się do nich. Brak odpowiedzi lub odpowiedź budząca uzasadnione wątpliwości skutkuje wycofaniem artykułu.

O wszelkich przejawach nierzetelności naukowej, zwłaszcza dotyczącej łamania i naruszania zasad etycznych obowiązujących w nauce, redakcja Romanica Wratislaviensia poinformuje odpowiednie podmioty (przede wszystkim instytucje zatrudniające autorów).

Redakcja, w razie potrzeby, gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Dostęp do zawartości czasopisma

Wydawca zapewnia stały, wolny dostęp do opublikowanych artykułów na stronie http://rwr.sjol.eu/pl.

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Nadesłanie przez Autora/Autorów tekstu do redakcji Romanica Wratislaviensia jest równoznaczne z oświadczeniem przez niego/nich, że :
- przesłany tekst został przygotowany zgodnie z zasadami rzetelności naukowej,
- autorowi/autorom przysługują autorskie prawa majątkowe do tego tekstu,
- tekst jest wolny od wad prawnych,
- tekst nie był wcześniej publikowany w całości lub części; nie został złożony w redakcji innego czasopisma lub nie jest przeznaczony do publikacji w inny sposób.

Nadesłanie tekstu jest równoznaczne także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w Romanica Wratislaviensia oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy bieżących i archiwalnych w Internecie. Przyjęte artykuły nie mogą ukazywać się w innych miejscach bez pisemnej zgody redaktora naczelnego i/lub Wydawcy.

Zasada rzetelności naukowej

Podstawowym kryterium oceny zgłoszonego tekstu i decyzji o przyjęciu go do druku jest niebudzące wątpliwości i możliwe do zweryfikowania przez innych przedstawienie problemu badawczego. Nieprawdziwe twierdzenia, fałszowanie wyników badań, manipulacja danymi uważane są za nieetyczne i nie są akceptowane.

Zasada rzetelności źródeł

Tekst powinien zostać przygotowany w oparciu o odpowiednią literaturę przedmiotu, istotną dla omówienia danego problemu badawczego Wszystkie przywoływane w tekście wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów muszą być opatrzone przypisem. Nieetyczne jest kopiowanie z innych publikacji odesłań do prac, których Autor nie zna.

Zasada oryginalności pracy i przeciwdziałania konfliktom interesów autorów

W czasopiśmie Romanica Wratislaviensia publikowane są jedynie artykuły naukowe o oryginalnym charakterze, które nie zostały wcześniej opublikowane w całości lub części; nie zostały złożone w redakcji innego czasopisma lub nie są przeznaczone do publikacji w inny sposób. Zgłaszanie tego samego tekstu do publikacji w kilku miejscach jest nieetyczne i nie jest akceptowane.

Zasada udostępnienia danych

Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, powinni zapewnić dostęp do tych danych i zachować je po opublikowaniu artykułu.

Zapora ghost writing i guestautorship

Aby uniknąć przypadków ghostwriting i guest authorship, autorzy tekstów wieloautorskich proszeni są o wskazanie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem imion, nazwisk i afiliacji oraz ze wskazaniem autorstwa koncepcji, założeń i metod wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji); odpowiedzialność za umieszczenie informacji o podmiotach, które przyczyniły się do powstania pracy, ponosi autor zgłaszający manuskrypt, a w przypadku zgłoszenia zbiorowego – autor wymieniony na pierwszym miejscu.

Wymagane są informacje o ewentualnych źródłach finansowania publikacji (np. podanie numeru grantu i nazwy instytucji go przyznającej) i wkładzie instytucji naukowo-badawczych (wskazanie jednoznacznej afiliacji).

Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza dotyczącej łamania i naruszania zasad etycznych obowiązujących w nauce, będą ujawniane; redakcja Romanica Wratislaviensia poinformuje o nich odpowiednie podmioty (przede wszystkim instytucje zatrudniające autorów).

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Przyjmując artykuł do recenzji, Recenzent zobowiązuje się do:
- dokonania we wskazanym czasie jego rzetelnej, obiektywnej, bezstronnej i właściwie uzasadnionej oceny,
- zachowania zasady poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz samej oceny,
- zgłoszenia Redakcji ewentualnego konfliktu interesów, a także poinformowania o podejrzeniu ghostwriting, guest authorship, plagiatu albo tzw. autoplagiatu (zamieszczenia w zgłoszonym do publikacji artykule wcześniej opublikowanych fragmentów własnego tekstu Autora bez odpowiednich informacji) przez osobę zgłaszającą artykuł do publikacji, wskazując fragment/fragmenty tekstu budzące wątpliwości.

Zasady podejmowania decyzji o publikacji artykułu

Wszystkie przesłane artykuły są kierowane do dwóch niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Wrocławskiego (w miarę możliwości jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej); autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review).

Recenzje (w formie pisemnej) służą redakcji jako podstawa decyzji o publikacji; mogą także pomóc autorowi w podnoszeniu jakości jego pracy.

Zasada zachowania standardów obiektywności oceny

Ocena dotyczy: wagi i sposobu sformułowania problematyki; doboru metody; jasności wywodu; poprawności języka; doboru źródeł (recenzent jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego formularza i uzasadnienia ocen).

Ocena powinna być rzetelna, obiektywna, bezstronna i właściwie uzasadniona; może dotyczyć wyłącznie ocenianej pracy, a nie osoby autora.

Recenzje kończą się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji (ewentualnie po dokonaniu poprawek) bądź jego odrzucenia. W przypadku ocen wyraźnie rozbieżnych tekst jest kierowany do trzeciego recenzenta, który nie będzie miał wiedzy o wcześniejszych ocenach.

Zasada rzetelności źródeł

Recenzent powinien zgłaszać redakcji podejrzenie wykorzystania w recenzowanym tekście prac innych autorów lub innych prac autora bez informacji o źródłach. Fragment/fragmenty tekstu budzące wątpliwości powinny być jednoznacznie wskazane.

Zasada poufności

Recenzent zachowuje zasadę poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz oceny.

Wyniki badań zawarte w artykule zgłoszonym do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów

Recenzent nie powinien oceniać artykułów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami lub instytucjami zaangażowanymi w jego powstanie. Ewentualny konflikt interesów powinien zostać zgłoszony redakcji.

Zasada terminowości

Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są w stanie podjąć się recenzji lub dotrzymać terminu, powinni niezwłocznie poinformować o tym zespół redakcyjny.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH PODEJRZENIA O PLAGIAT, AUTOPLAGIAT, GUEST AUTHORSHIP I GHOSTWRITING

Plagiat, niezależnie od formy, jest praktyką nieetyczną i nie jest akceptowany.

W przypadku podejrzenia o plagiat Redakcja czasopisma Romanica Wratislaviensia stosuje procedurę sprawdzającą z udziałem recenzentów i osoby zgłaszającej tekst.

W razie potwierdzenia bezprawnego użycia cudzego tekstu lub cudzych wyników badań, Redakcja informuje autora zgłoszonego artykułu o jego odrzuceniu.

W przypadku stwierdzenia zasadności podejrzeń o plagiat zawiadamiana jest instytucja, w której afiliowany jest autor.

W przypadku stwierdzenia autoplagiatu redakcja informuje autora/autorów pisemnie o odmowie publikacji artykułu z uwagi na brak oryginalnego charakteru analiz.

Przypadki guest authorship i ghostwriting uznane są za nieetyczne i nie są akceptowane. W przypadku stwierdzenia zasadności podejrzeń co do guest authorship i ghostwriting autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany na piśmie o odrzuceniu tekstu z powodu istniejących wad prawnych. O sprawie zawiadamiana jest instytucja/instytucje, z którymi współpracuje i/lub w której afiliowany jest autor.

Strona główna

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)