Zapisy na zajęcia

 

Zapisy na zajęcia wybierane
w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020
na studiach pierwszego i drugiego stopnia
na specjalności filologia francuska, filologia hiszpańska i italianistyka

Szczególowe informacje znajdują się w załącznikach prezentujących ofertę zajęć wybieranych w semestrze zimowym dla filologii francuskiej i filologii hiszpańskiej. Studenci italianistyki zapisują się wyłącznie na lektoraty drugiego języka romańskiego.
Zapisy w systemie USOS (patrz szczegółowy wykaz przedmiotów objętych zapisami w załącznikach) rozpoczną się 30 września (poniedziałek) o godzinie 8.00 i będą trwały do 4 października (piątek) do godziny 12.00.
Korekty zapisów (u prowadzących), a także ewentualne korekty ofert zajęć przewidywane są w drugim tygodniu semestru zimowego (do wtorku 15 października włącznie). Po tym terminie przedmioty wybrane stają się przedmiotami obowiązkowymi, to znaczy, że nie można już ich zmieniać ani się z nich wypisywać.

Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia w terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany kurs na pierwszych zajęciach (jednak pierwszeństwo będą miały osoby zapisane wcześniej w systemie USOS).
Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się minimum 13 osób na ćwiczenia i konwersatoria, na zajęcia z praktycznej nauki języka – minimum 10 osób, na seminaria licencjackie – minimum 7 osób, na seminaria magisterskie - minimum 6 osób (Komunikat Dziekana WF nr 2/2019 z 13/05/2019).

Prosimy, aby zajęcia z lektoratów (francuskiego, hiszpańskiego, katalońskiego, włoskiego, portugalskiego) wybierać tylko jako zajęcia realizowane w ramach kursu „drugi język romański" (patrz: plany studiów w zakładkach filologii francuskiej, hiszpańskiej i italianistyki), nie jako przedmioty dowolnego wyboru (opcyjne). Osoby, które rozpoczęły naukę drugiego języka romańskiego w poprzednim roku, kontynuują ją we właściwych dla swojego poziomu zaawansowania grupach.
Zajęcia z języka angielskiego B2 z elementami języka biznesowego (w harmonogramie II cyklu filologii hiszpańskiej) mogą być wybrane również przez wszystkich studentów IFR w ramach przedmiotu dowolnego wyboru. Zajęcia te nie zastępują egzaminu z języka (dla studentów II cyklu, których ten wymóg dotyczy) w SPNJO.

Przypominamy, że nadwyżki punktów ECTS przechodzą na wyższy semestr w ramach tego samego cyklu oraz że opłaty za przekroczenie limitu punktów ECTS obowiązujących w planie studiów nie są naliczane.

Zapisy na zajęcia koordynują tutorzy poszczególnych lat (patrz zakładka Student>Tutorzy) oraz wicedyrektorzy: dr Justyna Wesoła (justyna.wesola@uwr.edu.pl) i dr Monika Grabowska (monika.grabowska@uwr.edu.pl).

Informatory o zajęciach do wyboru w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020:
dla filologii francuskiej
dla filologii hiszpańskiej

Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach znajdują się w sylabusach w systemie USOS.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)