Zapisy na zajęcia

Zapisy na zajęcia wybierane
w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

na studiach pierwszego i drugiego stopnia
na specjalności filologia francuska i filologia hiszpańska

Szczególowe informacje znajdują się w załącznikach prezentujących ofertę zajęć wybieranych w semestrze zimowym dla filologii francuskiej i filologii hiszpańskiej.

Zapisy w systemie USOS (patrz szczegółowy wykaz przedmiotów objętych zapisami w załącznikach) rozpoczną się 10 lutego (poniedziałek) o godzinie 8.00 i będą trwały do 12 lutego (środa) do godziny 15.00.

Korekty zapisów, a także ewentualne korekty ofert zajęć przewidywane są w drugim tygodniu semestru letniego (do wtorku 10 marca włącznie). Po tym terminie przedmioty wybrane stają się przedmiotami obowiązkowymi – to znaczy, że nie można już ich zmieniać ani się z nich wypisywać.

Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia w terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany kurs na pierwszych zajęciach (jednak pierwszeństwo będą miały osoby zapisane wcześniej w systemie USOS).

Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się minimum 13 osób na ćwiczenia i konwersatoria, na zajęcia z praktycznej nauki języka – minimum 10 osób (Komunikat Dziekana WF nr 2/2019 z 13/05/2019).

Zajęcia z języka angielskiego B2 konwersacje (w harmonogramie II cyklu filologii francuskiej) mogą być wybrane również przez wszystkich studentów IFR w ramach przedmiotu dowolnego wyboru. Zajęcia te nie zastępują egzaminu z języka (dla studentów II cyklu, których ten wymóg dotyczy) w SPNJO.

Przypominamy, że nadwyżki punktów ECTS przechodzą na wyższy semestr w ramach tego samego cyklu oraz że opłaty za przekroczenie limitu punktów ECTS obowiązujących w planie studiów nie są naliczane.

Zapisy na zajęcia koordynują tutorzy poszczególnych lat (patrz zakładka Student>Tutorzy) oraz wicedyrektorzy: dr Justyna Wesoła (justyna.wesola@uwr.edu.pl) i dr Monika Grabowska (monika.grabowska@uwr.edu.pl).

Informatory o zajęciach do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

dla filologii francuskiej

dla studiów licencjackich filologii hiszpańskiej

dla studiów magisterskich filologii hiszpańskiej

Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach znajdują się w sylabusach w systemie USOS.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)