Wykłady

 

W semestrze 1 student/ka wybiera - w zależności od zainteresowań - dwa z trzech wykładów.

Wybrane kierunki badań językoznawczych

Treści programowe: językoznawstwo historyczno-porównawcze; strukturalizm i funkcjonalizm; deskryptywizm i dystrybucjonalizm; gramatyka transformacyjno-generatywna; teorie pragmatyczne: teoria aktów mowy, językoznawstwo wypowiadania; lingwistyka tekstu i lingwistyka dyskursu; socjolingwistyka i etnolingwistyka; gramatyka kognitywna Langackera; semantyka prototypu, prototyp a stereotyp; pojęcie językowego obrazu świata.

SYLABUS

Wybrane kierunki badań literackich

Treści programowe: S. Freud i psychoanaliza w badaniach literackich; C. Lévi-Strauss i antropologia strukturalna; G. Durand: mitokrytyka i badania nad światem wyobrażeń; V. Propp: narratologia a kultura masowa; G. Bachelard: fenomenologia i krytyka tematyczna; H.G. Gadamer: hermeneutyka; H.R. Jauss, W. Iser: estetyka recepcji (Szkoła w Konstancji); R. Barthes poststrukturalista: przyjemność tekstu i teoria fotografii; M. Foucault a zwrot kulturowy w badaniach literackich; J. Butler: badania feministyczne i genderowe; E. K. Sedgwick: gay & lesbian studies i badania queerowe; E. Saïd i postkolonializm w badaniach literackich; P. Singer i animal studies: dyskryminacja gatunkowa; J. Baudrillard i socjokrytyka: symulacje i symulakry.

SYLABUS

Wybrane kierunki badań przekładoznawczych

Treści programowe: 1. Tłumaczenie jako przedmiot badań przekładoznawczych. 2. Zarys historii refleksji przednaukowej nad przekładem. 3. Powstanie i rozwój przekładoznawstwa jako dyscypliny naukowej oraz jego miejsce w systemie nauk. 4. Omówienie wybranych kierunków badań przekładoznawczych (np. interpretacyjna teoria przekładu, teoria skoposu, badania opisowe, badania postkolonialne, badania korpusowe, badania kognitywne, nurt realizmu zawodowego, nurt badań genderowych): kontekst powstania, założenia teoretyczne i metodologiczne, główni przedstawiciele, najważniejsze badania, ograniczenia teoretyczne i metodologiczne, wpływ na dalszy rozwój badań przekładoznawczych. 5. Omówienie najważniejszych czasopism i serii wydawniczych z dziedziny przekładoznawstwa.

SYLABUS

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)