Wyjazdy pracowników

Erasmus dla pracowników
Pracownicy zainteresowani wyjazdem dydaktycznym w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2018/19 proszeni są o przesłanie do 7 listopada 2018 r. do koordynatorów odpowiednich kierunków informacji o przyjmującej uczelni zagranicznej, planowanym miesiącu wyjazdu i podanie numeru telefonu komórkowego oraz maila uniwersyteckiego.

Procedura po zakwalifikowaniu na wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus
 
Wszystkie informacje i formalności związane z wyjazdem znajdują się na stronie www Biura Współpracy Międzynarodowej:
https://international.uni.wroc.pl/pl/wyjazdy-pracownikow/llp-erasmus-wyjazdy-dydaktyczne/procedura
Największe zmiany w stosunku do lat poprzednich to:
 
- wymóg odbycia min. 8 godz. dydaktycznych, bez względu na długość pobytu (w poprzednich latach 5).
 

WYSOKOŚĆ GRANTU. W programie Erasmus+ Komisja Europejska podzieliła grant na dwie części, tzw. wsparcie indywidualne - czyli utrzymanie oraz podróż obliczaną w/g tzw. "distance calculator" opracowanego przez KE.
Stawki dzienne do poszczególnych krajów zostały sztywno określone przez KE oraz Agencję Erasmusa w Warszawie.
 
- ROZLICZENIE GRANTU. PODATEK. W programie LLP-Erasmus, czyli do roku 2013/2014, stypendyści byli zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym, co było zatwierdzone dodatkowo decyzją przez ówczesnego Ministra właściwego ds. szkolnictwa. Obecnie z takiego zwolnienia skorzystać już nie można i grant podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Czekamy na ostateczną decyzję ze strony Kwestury w sprawie opodatkowanie i ozusowania grantu Erasmusa.
 
Do zrealizowania wyjazdu niezbędne jest utworzenie konta indywidualnego na stronie
http://international.uni.wroc.pl, z którego następnie będzie można generować w PDF wszystkie potrzebne do wyjazdu dokumenty (indywidualny program nauczania, umowa na wyjazd).
 
Czas składania dokumentów na wyjazd: wszyscy wyjeżdżający powinni w Biurze Współpracy Międzynarodowej (pok. 109) w terminie min. na 2 tygodnie przed wyjazdem
- złożyć wniosek o wyrażenie zgody na podróż służbową
- złożyć pokwitowanie dewizowe
- przedstawić podpisany przez 3 strony (podpis własny, koordynatora Erasmusa w instytucie i zagraniczną uczelnię) indywidualny program nauczania (Mobility Agreement for Teaching)
- podpisać umowę na wyjazd.
 
WAŻNE!
Wszyscy kandydaci na wyjazd przesyłają do Koordynatora Uczelnianego (p. Barbary Skałackiej-Harrold) podpisane przez uczelnię zagraniczną tzw. Mobility Agreement for Teaching najpóźniej do 28 lutego 2019. Zignorowanie tego wymogu powoduje skreślenie z listy głównej i otwiera możliwość wyjazdu kandydatom z listy rezerowowej.
W razie pytań dotyczących wyboru ośrodka, osób kontaktowych w uczelni zagranicznej czy spraw merytorycznych należy kontaktować się z koordynatorem Erasmusa w swoim instytucie, natomiast w sprawach formalnych z p. Barbarą Skałacką-Harrold e-mailowo, telefonicznie lub osobiście.
 
Szczegóły dotyczące rekrutacji i programu:
Raz w roku, w okresie październik – listopad, odbywa się rekrutacja na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus (Teaching Staff Mobility). Możliwość wyjazdu mają zarówno nauczyciele akademiccy (wyjazdy dydaktyczne) jak i pozostali pracownicy (wyjazdy szkoleniowe). Liczba miejsc jest zmienna (określa ją na początku każdego roku akademickiego Biuro Współpracy Międzynarodowej)  i zależy od zainteresowania wyjazdami i konsekwencji pracowników danego instytutu (tj. od liczby zgłoszeń oraz od ostatecznej liczby wyjeżdżających w roku poprzedzającym – rezygnacje z przyznanego stypendium zmniejszają liczbę miejsc dla pracowników w kolejnym roku). Pierwszeństwo mają pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali z wyjazdów w ramach programu Erasmus. Zainteresowani powinni zgłaszać chęć wyjazdu koordynatorowi podając: tytuł, imię  i nazwisko, ośrodek, do którego chcą wyjechać, przybliżoną datę wyjazdu (np. miesiąc i rok) oraz adres poczty elektronicznej i telefoniczny numer kontaktowy dla Biura Współpracy Międzynarodowej.

  • Więcej informacji o programie Erasmus dla pracowników:

http://international.uni.wroc.pl/pl/wyjazdy-pracownikow

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)