Witold Ucherek, "Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe francuskich przyimków temporalnych z rzeczownikowym wykładnikiem aspektu", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2001.

Witold Ucherek, "Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe francuskich przyimków temporalnych z rzeczownikowym wykładnikiem aspektu", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2001.

 

 

Książka Witolda Ucherka to wzorowe pod względem metodologicznym i bardzo cenne poznawczo studium komparatystyczne, poświęcone jednemu z najważniejszych problemów, jakim jest francusko-polska relacja między przyimkami temporalnymi z rzeczownikowym wykładnikiem aspektu.
Obfity materiał przykładowy, niezwykle precyzyjnie zinterpretowany, ukazuje typologiczne prawidłowości systemowe obu języków - francuskie bogactwo struktur przyimkowych, będące ekwiwalentem braku fleksyjności, i polską ewolucję systemu składniowo-fleksyjnego, opartego wprawdzie na deklinacji, ale wyraźnie zmierzającego ku coraz częstszemu wykorzystywaniu przyimków w funkcji uściślającej, precyzującej komunikatywność poszczególnych wypowiedzi.
Polecam więc to naukowe przedsięwzięcie najwyższej jakości nie tylko filologom - romanistom i polonistom, ale także tłumaczom obu kręgów językowych oraz wszystkim tym, których interesuje język sam w sobie - najdoskonalsze narzędzie międzyludzkiej komunikacji, stające się w swoim rozwoju coraz sprawniejszym środkiem przekazu myśli.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)