Studia romanistyczne (studia II stopnia)

 

Studia romanistyczne

Kierunek STUDIA ROMANISTYCZNE zastępuje dwa dotychczas prowadzone kierunki: FILOLOGIA FRANCUSKA i FILOLOGIA HISZPAŃSKA II stopnia.

Wszystkich zainteresowanych kierunkiem zapraszamy do kliknięcia w link ze spotkania na temat STUDIÓW ROMANISTYCZNYCH, które odbyło się 5 maja 2022 roku. Podczas spotkania organizatorzy, dr Kaja Gostkowska, dr Magdalena Krzyżostaniak, dr Agata Sadkowska-Fidala i dr Aleksander Wiater, przedstawili zalety kierunku i odpowiedzieli na pytania zainteresowanych osób.

Link do nagrania ze spotkania na temat STUDIÓW ROMANISTYCZNYCH (5 maja 2022)


Koncepcja kierunku

Studenci kierunku studia romanistyczne przez dwa lata intensywnie będą uczyć się dwóch wybranych języków romańskich:

- pierwszego od poziomu C1 (francuskiego lub hiszpańskiego, a od 2023 roku także włoskiego; 210 godzin praktycznej nauki języka),

- oraz drugiego od dowolnego poziomu (francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub portugalskiego; 120 godzin praktycznej nauki języka).

Jednocześnie będą pogłębiać wiedzę z wybranego zakresu: językoznawstwa, przekładoznawstwa lub literaturoznawstwa w ramach seminarium magisterskiego, wykładów i przedmiotów do wyboru. Na wszystkich tych zajęciach dzielimy się z naszymi studentami specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami z zakresu prowadzenia badań naukowych najwyższej jakości.

Duża liczba przedmiotów do wyboru w programie pozwoli studentom na indywidualizację ścieżek kształcenia zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.

Studenci będą też mieć możliwość zrealizowania Specjalności translatorskiej w nowej, elastycznej formule oraz modułu Przygotowanie do zawodu nauczyciela, opracowanego we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.


27.03.2023

Jest nam miło poinformować, że Instytut Filologii Romańskiej UWr przygotowuje się obecnie do przyłączenia się, począwszy od przyszłego roku akademickiego 2023/2024, do wielostronnego porozumienia uczelni z konsorcjum Arqus w zakresie Arqus Multiple Master’s Degree Programme in Translation (Arqus I).

Porozumienie zakłada możliwość wymiany studentów na trzecim semestrze studiów magisterskich (w oparciu o “zwykłe” finansowanie mobilności studenckiej Erasmus+) i uczestnictwa w zajęciach oferowanych na uczelni przyjmującej (30 punktów ECTS), a po ich zaliczeniu i po zaliczeniu czwartego semestru studiów magisterskich na uczelni rodzimej – uzyskanie dwóch dyplomów przez studentów biorących udział w programie: dyplomu uczelni rodzimej (wysyłającej) oraz dyplomu uczelni przyjmującej.

Uczelnie i kierunki studiów, dla których przygotowywane jest porozumienie:

1. Universidad de Granada (Hiszpania): Máster Universitario en Traducción Profesional

2. Université Jean Monnet Saint-Etienne (Francja): Master Traduction et Interprétation. Parcours Métiers de la Rédaction et de la Traduction

3. Università degli Studi di Padova (Włochy): Laurea Magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale

4. Universidade de Minho em Braga (Portugalia): Mestrado en Tradução e Comunicação Multilingue

5. Uniwersytet Wrocławski: Studia romanistyczne. Specjalność translatorska

Porozumienie zakłada wymianę po jednym studencie z każdej do każdej z pięciu uczelni.

Pod koniec 2023 roku zostaną opracowane kryteria i procedura rekrutacji studentów kierunku Studia romanistyczne na w/w uczelnie i kierunki studiów. Kryteria i procedura rekrutacyjna zostanie podana do wiadomości studentów na oficjalnej stronie internetowej IFR oraz przesłana na grupowe adresy poczty elektronicznej studentów Studiów romanistycznych.

Notatkę zredagowała: dr Anna Kuźnik


Plan studiów

Przedmioty do wyboru

Wykłady

Specjalność translatorska

Przygotowanie do zawodu nauczyciela

Dokumentacja kierunku

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)