studia magisterskie

Sekretarz komisji: dr Agata Rębkowska (agata.rebkowska@uwr.edu.pl)

tel. (71) 375 27 52 (w godzinach dyżurów)

Wszystkie informacje dotępne są w SERWISIE REKRUTACYJNYM UWr. Poniżej niektóre z nich.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

03 kwietnia 2018 - Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK

16 września 2018 - Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

17-19 września 2018 - Postępowanie rekrutacyjne (konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne)

17, 18, 19, 20 września 2018 - Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)

21 września 2018 - Ogłoszenie listy przyjętych na studia

 

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ (PRZYMOWANIE DOKUMENTÓW), gabinet 2.3

17-20 września 2018, godz. 10.00-12.00,
 

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii francuskiej i obywateli polskich oraz krajów Unii Europejskiej, legitymujących się dyplomem równoważnym z dyplomem licencjackim, a uzyskanym poza granicami Polski - 17 września 2018, godz. 10.00, sala 4.1 (3 piętro IFR).

 

SPECJALNOŚCI:

- filolog francuski w świecie cyfrowym

- translatorska

SEMINARIA MAGISTERSKIE:

- seminarium językoznawcze (temat w trakcie ustalania)

- seminarium literaturoznawcze (temat w trakcie ustalania)

- seminarium przekładoznawcze (temat w trakcie ustalania)

 

KRYTERIA REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019:

Na studia będą przyjmowanie w pierwszej kolejności absolwenci studiów licencjackich w zakresie filologii francuskiej, a następnie, jeśli przewidziany limit miejsc nie zostanie wypełniony, absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich innych kierunków neofilologicznych, humanistycznych lub artystycznych pod warunkiem znajomości języka francuskiego na poziomie C1. Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie oceny na dyplomie licencjata, w przypadku przyjmowanych w pierwszej kolejności kandydatów legitymujących się dyplomem filologii francuskiej, oraz na podstawie oceny na dyplomie licencjata lub magistra w przypadku pozostałych kandydatów. Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii francuskiej wymagana będzie znajomość języka francuskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim dopuszczająca do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. Osoby posiadające dyplom DALF C1 zostaną dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego bez konieczności przystępowania do sprawdzianu kompetencji językowych.

Dyplom zagraniczny

Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem licencjackim w zakresie filologii francuskiej lub równoważnym. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca ich znajomość języka polskiego oraz merytoryczne kompetencje w zakresie filologii francuskiej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

I. Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do dostarczenia, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów:

podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;

kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich;

kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

jednej fotografii (dotyczy tylko kandydatów na Wydział Matematyki i Informatyki oraz na Indywidualne Studia Miedzyobszarowe)*;

zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);

II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów: 

podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;

kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 1, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;

kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

jednej fotografii (dotyczy tylko kandydatów na Wydział Matematyki i Informatyki oraz na Indywidualne Studia Miedzyobszarowe)*;

III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II składają dodatkowo:

zaświadczenie o znajomości języka polskiego, tj:

potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

potwierdzenie ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopię umowy z NFZ poświadczonej przez Uniwersytet Wrocławski;

kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich – dotyczy cudzoziemców o których mowa w art. 43 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia;

*Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 400 x 500 pikseli w formacie JPG, 

Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Tło zdjęcia powinno być gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny, twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej. 

zdjęcie elektroniczne musi być identyczne z fotografią dostarczoną do Uczelni razem z pozostałymi dokumentami (dotyczy tylko kandydatów na Wydział Matematyki i Informatyki oraz na Indywidualne Studia Miedzyobszarowe);

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, których zgodność z oryginałem potwierdziłaby Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan, w przypadku ich osobistego złożenia. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów. Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

kropla

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)