Studia magisterskie

Studia magisterskie

O przyjęcie na studia II stopnia specjalności Filologia francuska mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem licencjata filologii francuskiej oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich kierunku filologia, którzy w ramach postępowania rekrutacyjnego zdadzą sprawdzian z języka francuskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Student podejmujący naukę na studiach stacjonarnych II stopnia specjalności Filologia francuska wybiera – w ramach możliwości organizacyjnych IFR i zgodnie z miejscem na liście rankingowej – jedną z dwu specjalizacji: Filolog francuski w świecie cyfrowym lub Specjalizację translatorską (patrz Program studiów). W przypadku specjalizacji Filolog francuski w świecie cyfrowym ranking opracowywany jest na podstawie oceny z dyplomu licencjackiego, zaś w przypadku Specjalizacji tranlatorskiej na podstawie testu kompetencji. Ponadto student ma możliwość zrealizować dodatkową (drugą) specjalizację Przygotowanie do zawodu nauczyciela, która uprawnia do podjęcia pracy jako nauczyciel języka francuskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu magistra filologii francuskiej jest dopełnienie wszystkich rygorów przewidzianych programem studiów, napisanie i zarejestrowanie w systemie APD (patrz Poradnik dyplomanta) pracy magisterskiej w języku francuskim oraz złożenie, także w języku francuskim, egzaminu magisterskiego.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)