Studia magisterskie

Informacje ogólne:

O przyjęcie na studia II stopnia specjalności Filologia hiszpańska mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem licencjata filologii hiszpańskiej oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich kierunku filologia, którzy w ramach postępowania rekrutacyjnego zaliczą pozytywnie test kompetencji językowych z zakresu znajomości języka hiszpańskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Student podejmujący naukę na studiach stacjonarnych II stopnia specjalności Filologia hiszpańska wybiera – w ramach możliwości organizacyjnych IFR i zgodnie z miejscem na liście rankingowej – jedną z dwu specjalizacji: Filolog hiszpański w świecie cyfrowym i Specjalizacja translatorsk(patrz Program studiów). W przypadku specjalizacji Filolog hiszpański w świecie cyfrowym ranking opracowywany jest na podstawie oceny z dyplomu licencjackiego, zaś w przypadku Specjalizacji translatorskiej na podstawie testu kompetencji. Ponadto student ma możliwość zrealizować dodatkową specjalizację Przygotowanie do zawodu nauczyciela, która uprawnia do podjęcia pracy nauczyciela języka hiszpańskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu magistra filologii hiszpańskiej jest dopełnienie wszystkich rygorów przewidzianych programem studiów, napisanie i zarejestrowanie w systemie APD (patrz Poradnik dyplomanta) pracy magisterskiej w języku hiszpańskim oraz złożenie, także w języku hiszpańskim, egzaminu magisterskiego.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)