Studia licencjackie

REKRUTACJA 2017/2018

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na filologię hiszpańską w rekrutacji 2017/18 wynosił 165 pkt.

REKRUTACJA 2016/2017

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na filologię hiszpańską w rekrutacji 2016/17 wynosił 152,7 pkt.
Dla kandydatów, dla których filologia hiszpańska była kolejnym kierunkiem studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (w skrócie KKSS), próg ten wynosił 158,9 pkt.

REKRUTACJA 2015/2016

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na filologię hiszpańską w rekrutacji 2015/16 wynosił 144,6 pkt.
Dla kandydatów, dla których filologia hiszpańska była kolejnym kierunkiem studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (w skrócie KKSS), próg ten wynosił 177,8 pkt.

 

ZASADY REKRUTACJI

O przyjęcie na studia licencjackie mogą ubiegać się osoby zarówno ze znajomością jak i bez znajomości języka hiszpańskiego.
Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 reguluje uchwała nr 73/2017 Senatu UWr.
Procedury zostały też opisane w Vademecum Kandydata, gdzie można znaleźć harmonogram rekrutacji, słowniczek pojęć oraz wiele innych praktycznych informacji.

 

KANDYDACI Z TZW. „NOWĄ MATURĄ”

Informacje na temat rekrutacji dla kandydatów z tzw. „nową maturą” dostępne są na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl

 

KANDYDACI Z TZW. „STARĄ MATURĄ”

Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu ustnego sprawdzającego kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się językiem polskim (i językiem hiszpańskim w przypadku kandydatów deklarujących znajomość tego języka), ogólną wiedzę humanistyczną oraz predyspozycje do studiowania na kierunku filologia hiszpańska (zainteresowanie literaturą polską lub światową oraz kulturą krajów hispanojęzycznych, orientacja w aktualnościach dotyczących krajów hispanojęzycznych na podstawie doniesień medialnych, umiejętność skomentowania krótkiego tekstu literackiego lub prasowego). Egzamin ustny punktowany jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadaczy Karty Polaka lub prawa osiedlenia na terenie RP legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski.

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania sie językiem polskim, ogólną wiedzę humanistyczną oraz predyspozycje do studiowania na kierunku filologicznym. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK: 3 kwietnia 2018 r.
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu): 8 lipca 2018 r.
3. Postępowanie rekrutacyjne (konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne): 10 lipca 2018 r. (sala 4.1)
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski: godz. 14:00
Egzamin wstępny dla kandydatów ze starą maturą: godz. 15:00

TURA I:
1. Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia na studia: 12 lipca 2018 r.
2. Ogłoszenie I listy rezerwowej (tylko w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata): 12 lipca 2018 r.
3. Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) *: 13, 16, 17 i 18 lipca 2018 r.
4. Ogłoszenie I listy przyjętych na studia: 19 lipca 2018 r.

TURA II:
1. Ogłoszenie II listy do przyjęcia: 19 lipca 2018 r.
2. Ogłoszenie II listy rezerwowej (tylko w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata): 19 lipca 2018 r.
3. Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) *: 20 i 23 lipca 2018 r.
4. Ogłoszenie II listy przyjętych na studia: 24 lipca 2018 r.

TURA III:
1. Ogłoszenie III listy osób do przyjęcia do wyczerpania limitu miejsc: 24 lipca 2018 r.
2. Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) *: 25 i 26 lipca 2018 r.
3. Ogłoszenie III listy przyjętych na studia: 27 lipca 2018 r.

*Godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie składania kompletu dokumentów (pokój 2.7):

TURA I:
​13.07.2018 r. godz. 10-12
16.07.2018 r. godz. 16-18
​17.07.2018 r. godz. 10-12
​18.07.2018 r. godz. 10-12

TURA II:
​20.07.2018 r. godz. 10-11
​23.07.2018 r. godz. 16-17

TURA III:
​25.07.2018 r. godz. 10-11
26.07.2018 r. godz. 10-11
 


Adres i nr telefonu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Instytut Filologii Romańskiej
pl. bpa Nankiera 4, 50-140 Wrocław
pokój 2.7, tel. 71 375 24 36

Sekretarz komisji:

dr Łukasz Smuga (lukasz.smuga@uwr.edu.pl, tel. 71 375 24 36 - w godzinach konsultacji oraz dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)