Studia licencjackie

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

Program studiów stacjonarnych I stopnia specjalności Filologia hiszpańska przewiduje dwie ścieżki – ścieżkę A (dla studentów bez znajomości języka hiszpańskiego) i ścieżkę B (dla studentów kontynuujących rozpoczętą wcześniej naukę języka specjalności). Różnice między obiema ścieżkami dotyczą następujących przedmiotów: PNJH (wymiar godzinowy, punkty ECTS), Drugi język romański (umiejscowienie w toku studiów) oraz Przedmioty dowolnego wyboru (wymiar godzinowy, punkty ECTS). Wszystkie zajęcia (za wyjątkiem PNJH w semestrze 1. i 2.) odbywają się wspólnie bądź symetrycznie (Drugi język romański) dla studentów ścieżki A i ścieżki B.

Od roku akademickiego 2015/2016 kształcenie w ramach Przygotowania do zawodu nauczyciela odbywa się wyłącznie na studiach II stopnia.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu licencjata jest uzyskanie wszystkich zaliczeń przewidzianych w planie studiów, uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy dyplomowej oraz złożenie ustnego egzaminu dyplomowego.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)