Studia II stopnia (magisterskie)

 

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku filologia hiszpańska

Studia II stopnia umożliwiają przede wszystkim pogłębienie wiedzy z zakresu języka hiszpańskiego (poziom C1+/C2, 150 godzin) oraz kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej, a także kontynuację nauki drugiego języka romańskiego na poziomie B2+ (120 godzin).

Na studiach II stopnia wszystko skupia się wokół seminarium magisterskiego, dlatego co roku nasi studenci mają do wyboru seminaria z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub przekładoznawstwa. Staramy się niezmiennie, by każdy znalazł coś dla siebie! Seminaria i zajęcia monograficzne to także świetna okazja, żeby podzielić się z naszymi studentami specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami z zakresu prowadzenia badań naukowych najwyższej jakości.

W ramach studiów II stopnia proponujemy jedną z dwóch specjalności:

- specjalność filolog hiszpański w świecie cyfrowym obejmuje m.in. takie przedmioty, jak: twórcze pisanie z wykorzystaniem narzędzi internetowych, edytorstwo cyfrowe, tłumaczenia literackie, problematyka tłumaczeń wspomaganych komputerowo czy media w krajach hiszpańskojęzycznych;

- specjalność translatorska natomiast obejmuje m.in. tłumaczenie ustne, tłumaczenie techniczne i naukowe, tłumaczenie przysięgłe, prawnicze i naukowe, terminologię, tłumaczenia audiowizualne lub ustne oraz kulturę języka polskiego.

Studia na filologii hiszpańskiej dają także możliwość przygotowania do zawodu nauczyciela. Realizacja modułu nauczycielskiego uprawnia naszych absolwentów do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka hiszpańskiego w szkołach publicznych podstawowych i ponadpodstawowych.

W trakcie studiów nasi studenci mogą również wyjeżdżać na uczelnie zagraniczne oraz praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+.

Tutaj dostępny jest dokładny program studiów II stopnia (magisterskich).

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu magistra filologii hiszpańskiej jest dopełnienie wszystkich rygorów przewidzianych programem studiów, napisanie i zarejestrowanie w systemie APD (patrz Poradnik dyplomanta) pracy magisterskiej oraz złożenie egzaminu magisterskiego.

Kwalifikacje absolwenta studiów II stopnia (magisterskich)

Absolwent studiów filologii hiszpańskiej drugiego stopnia swobodnie włada językiem hiszpańskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C2 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego), co pozwala na wykorzystanie języka w pracy zawodowej. Ponadto zna na poziomie biegłości B2+ co najmniej jeden dodatkowy język nowożytny, w tym drugi – inny niż język specjalności – język romański (francuski, portugalski, włoski lub kataloński) co najmniej na poziomie podstawowym (poziom biegłości A2 w przypadku absolwentów, którzy podejmą naukę Drugiego języka romańskiego na poziomie podstawowym). Posiada pogłębioną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności, co przekłada się nie tylko na profesjonalne opanowanie języka hiszpańskiego, lecz również – w zależności od wybranego seminarium magisterskiego – zdolność analizy i interpretacji zjawisk literackich lub językowych z zastosowaniem metodologii badań literackich, językoznawczych, komparatystycznych lub translatologicznych. Absolwenta charakteryzuje postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności językowej, ze szczególnym uwzględnieniem romańskiego (w tym iberoromańskiego) kręgu kulturowego. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)