Studia II stopnia (magisterskie)

 

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku filologia francuska

Studia II stopnia umożliwiają przede wszystkim pogłębianie wiedzy z zakresu języka francuskiego (poziom C1+/C2, 150 godzin) oraz kultury francuskiej i frankofońskiej, a także kontynuację nauki drugiego języka romańskiego na poziomie B2+ (120 godzin).

Na studiach II stopnia wszystko skupia się wokół seminarium magisterskiego, dlatego co roku nasi studenci mają do wyboru seminaria z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub przekładoznawstwa. Staramy się niezmiennie, by każdy znalazł coś dla siebie. Seminaria i zajęcia monograficzne to także świetna okazja, żeby podzielić się z naszymi studentami specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami z zakresu prowadzenia badań naukowych najwyższej jakości.

W ramach studiów II stopnia proponujemy jedną z dwóch specjalności:

- specjalność filolog francuski w świecie cyfrowym obejmuje m.in. takie przedmioty, jak: twórcze pisanie z wykorzystaniem narzędzi internetowych, edytorstwo cyfrowe, wiedza o krajach frankofońskich, życie kulturalne i społeczne Francji czy media we Francji;

- specjalność translatorska natomiast obejmuje m.in. tłumaczenie ustne, tłumaczenie audiowizualne, tłumaczenie pisemne (z francuskiego na polski i odwrotnie), tłumaczenie dokumentów urzędowych, terminologię dla tłumaczy, informatyczne narzędzia tłumacza oraz język polski dla tłumaczy.

Studia na filologii francuskiej dają także możliwość przygotowania do zawodu nauczyciela. Realizacja modułu nauczycielskiego uprawnia naszych absolwentów do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka francuskiego w szkołach publicznych podstawowych i ponadpodstawowych.

W trakcie studiów nasi studenci mogą również wyjeżdżać na uczelnie zagraniczne oraz praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+.

Tutaj dostępny jest dokładny program studiów II stopnia (magisterskich).

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu magistra filologii francuskiej jest dopełnienie wszystkich rygorów przewidzianych programem studiów, napisanie i zarejestrowanie w systemie APD (patrz Poradnik dyplomanta) pracy magisterskiej oraz złożenie egzaminu magisterskiego.

Kwalifikacje absolwenta studiów II stopnia (magisterskich)

Absolwent studiów filologii francuskiej II stopnia swobodnie włada językiem francuskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C2 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego), co pozwala na wykorzystanie języka w pracy zawodowej. Ponadto zna na poziomie biegłości B2+ co najmniej jeden dodatkowy język nowożytny, w tym drugi – inny niż język specjalności – język romański (hiszpański, portugalski, włoski lub kataloński) co najmniej na poziomie podstawowym (poziom biegłości A2 w przypadku absolwentów, którzy podejmą naukę Drugiego języka romańskiego na poziomie podstawowym). Posiada pogłębioną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności, co przekłada się nie tylko na profesjonalne opanowanie języka francuskiego, lecz również – w zależności od wybranego seminarium magisterskiego – zdolność analizy i interpretacji zjawisk literackich lub językowych z zastosowaniem metodologii badań literackich, językoznawczych, komparatystycznych lub translatologicznych. Absolwenta charakteryzuje postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności językowej, ze szczególnym uwzględnieniem romańskiego (w tym francuskojęzycznego) kręgu kulturowego. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)