Studia I stopnia (licencjackie)

 

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku filologia hiszpańska

Aby studiować filologię hiszpańską na studiach I stopnia (licencjackich), nie musisz koniecznie znać języka hiszpańskiego. Program studiów oferuje bowiem dwie ścieżki edukacyjne:

- ścieżkę A – dla tych, którzy chcą nauczyć się języka od podstaw, czyli 780 godzin praktycznej nauki języka hiszpańskiego,

- ścieżkę B – dla osób, które już znają język hiszpański, czyli 660 godzin praktycznej nauki języka hiszpańskiego.

Po studiach licencjackich masz szansę posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Ale studia na filologii hiszpańskiej to nie tylko nauka języka – w czasie studiów poznasz literaturę hiszpańską i hispanoamerykańską, historię Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej, kulturę obszaru hiszpańskojęzycznego, jego współczesne problemy społeczne, ekonomiczne i polityczne.

W ciągu trzech lat oferujemy też 240 godzin nauki drugiego języka romańskiego (do wyboru: francuskiego, włoskiego, portugalskiego, katalońskiego). Po ukończeniu filologii hiszpańskiej język ten będziesz znać na poziomie biegłości B2.

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu licencjata filologii hiszpańskiej jest dopełnienie wszystkich rygorów przewidzianych programem studiów, napisanie i zarejestrowanie w systemie APD (patrz Poradnik dyplomanta) pracy licencjackiej oraz złożenie egzaminu licencjackiego.

Kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia (licencjackich)

Absolwent studiów licencjackich posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze hiszpańskojęzycznego kręgu kulturowego. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka hiszpańskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystywanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego oraz kultury krajów hiszpańskojęzycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)