Studia I stopnia (licencjackie)

 

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku filologia francuska

Aby studiować filologię francuską na studiach I stopnia (licencjackich), nie musisz koniecznie znać języka francuskiego. Program studiów oferuje bowiem dwie ścieżki edukacyjne:

- ścieżkę A – dla tych, którzy chcą nauczyć się języka od podstaw, czyli 675 godzin praktycznej nauki języka francuskiego,

- ścieżkę B – dla osób, które już znają język francuski, czyli 585 godzin praktycznej nauki języka francuskiego.

Po studiach licencjackich masz szansę posługiwać się językiem francuskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Ale studia na filologii francuskiej to nie tylko nauka języka, to również możliwość poznania tradycji i kultury Francji oraz krajów frankofońskiego kręgu kulturowego, ich historii, literatury i obyczajów, a także nauka podstaw tłumaczenia pisemnego i ustnego z francuskiego na polski i odwrotnie. Czeka na Ciebie również cała gama zajęć fakultatywnych, np. język francuski w biznesie, warsztaty teatralne, prasa francuska czy przekładoznawstwo.

W ciągu trzech lat oferujemy 240 godzin nauki drugiego języka romańskiego (do wyboru: hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, katalońskiego). Po ukończeniu filologii francuskiej język ten będziesz znać na poziomie biegłości B2.

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu licencjata filologii francuskiej jest dopełnienie wszystkich rygorów przewidzianych programem studiów, napisanie i zarejestrowanie w systemie APD (patrz Poradnik dyplomanta) pracy licencjackiej oraz złożenie egzaminu licencjackiego.

Kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia (licencjackich)

Absolwent studiów licencjackich posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze francuskojęzycznego kręgu kulturowego. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystywanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka francuskiego oraz kultury krajów francuskojęzycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)