Studia dzienne, italianistyka

Sekretarz komisji: dr Aleksander Wiater (aleksander.wiater@uwr.edu.pl)

Adres i telefon Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
pl. Bp. Nankiera 4, 50-140 Wrocław
tel. +48 71 375 27 48
 
ZASADY REKRUTACJI

O przyjęcie na studia licencjackie mogą ubiegać się osoby zarówno ze znajomością jak i bez znajomości języka włoskiego.
Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 reguluje uchwała nr 73/2017 Senatu UWr.
Zapraszamy do zapoznania się z Vademecum kandydata na studia w UWr., gdzie można znaleźć harmonogram rekrutacji, słowniczek pojęć oraz wiele innych praktycznych informacji.

Szczegółowy program studiów (rok po roku)

Internetowa rejestracja kandydatów (IRKa) - link do strony

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na Italianistykę w rekrutacji 2017/18 wynosił: 171 punktów.
Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na Italianistykę w rekrutacji 2016/17 wynosił: 158,6 punktów.

Limit przyjęć w rekrutacji 2018/19 na specjalność Italianistyka wynosi: 25 osób, w tym 2 miejsca dla osób z tzw. starą maturą.
 
KANDYDACI Z TZW. „NOWĄ MATURĄ”
Informacje na temat rekrutacji dla kandydatów z tzw. „nową maturą” dostępne są na stroniehttp://www.rekrutacja.uni.wroc.pl
 
KANDYDACI Z TZW. „STARĄ MATURĄ”
Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu ustnego sprawdzającego kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się językiem polskim, ogólną wiedzę humanistyczną oraz predyspozycje do studiowania na kierunku italianistyka (zainteresowanie literaturą polską lub światową oraz kulturą Włoch, orientacja w aktualnościach dotyczących Włoch na podstawie doniesień medialnych, umiejętność skomentowania krótkiego tekstu literackiego lub prasowego). Egzamin ustny punktowany jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. Na studia zostaną przyjęci kandydaci w ramach ustalonego limitu miejsc.
 
ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ
Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadaczy Karty Polaka lub prawa osiedlenia na terenie RP legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski.
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się językiem polskim na poziomie wystarczającym do aktywnego uczestniczenia w zajęciach uniwersyteckich odbywających się w tym języku, umiejętność formułowania spójnej wypowiedzi oraz zainteresowania humanistyczne kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany do 30 marca 2018 r.
 
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1. Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK: 3 kwietnia 2018 r.
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu): 8 lipca 2018 r.
3. Postępowanie rekrutacyjne (konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne): 10 lipca 2018 r. (sala 4.1.)
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski: godz. 12:00
​Egzamin wstępny dla kandydatów ze starą maturą: godz. 13:00
 
TURA I:
1. Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia na studia: 12 lipca 2018 r.
2. Ogłoszenie I listy rezerwowej (tylko w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata): 12 lipca 2018 r.
3. Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) *: 13, 16, 17 i 18 lipca 2018 r.
4. Ogłoszenie I listy przyjętych na studia: 19 lipca 2018 r.
 
TURA II:
1. Ogłoszenie II listy do przyjęcia: 19 lipca 2018 r.
2. Ogłoszenie II listy rezerwowej (tylko w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata): 19 lipca 2018 r.
3. Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) *: 20 i 23 lipca 2018 r.
4. Ogłoszenie II listy przyjętych na studia: 24 lipca 2018 r.
 
TURA III:
1. Ogłoszenie III listy osób do przyjęcia do wyczerpania limitu miejsc: 24 lipca 2018 r.
2. Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) *: 25 i 26 lipca 2018 r.
3. Ogłoszenie III listy przyjętych na studia: 27 lipca 2018 r.
 
*Godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie składania kompletu dokumentów (pokój 3.4):

TURA I:

13.07.2018 r. godz. 10-12
16.07.2018 r. godz. 16-18
​17.07.2018 r. godz. 10-12
​18.07.2018 r. godz. 10-12
 
TURA II:
 
​20.07.2018 r. godz. 10-11
​23.07.2018 r. godz. 16-17
 

TURA III:

25.07.2018 r. godz. 10-11
26.07.2018 r. godz. 10-11
Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)