Studia

Polski

REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2018/19: 

REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

Przyjmowanie dokumentów w ramach rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2019/20 rozpocznie się 2 stycznia i potrwa do 22 lutego 2019 r. Zainteresowani studenci filologii hiszpańskiej planujący wyjazd do Hiszpanii lub do Portugalii NIE UCZESTNICZĄ w rozmowach kwalifikujących z języka obcego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Warunkiem wyjazdu na studiach licencjackich jest średnia z toku studiów równa 4,0 lub wyższa.

Szczegółowe zasady rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus w roku 2019/20

Komunikat nr 4/2017 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad wyjazdów studentów Wydziału Filologicznego w ramach programów Erasmus+ Studia i Erasmus+ Praktyki

U koordynatora (dr Justyny Wesołej) lub na portierni w jego przegródce należy złożyć w foliowej koszulce trzy wypełnione wymienione niżej dokumenty:

oświadczenie

podanie

- zaświadczenie z dziekanatu o średniej z toku studiów (ze wszystkich dotychczas zaliczonych semestrów) lub wydruk z USOS wszystkich ocen od momentu rozpoczęcia studiów. W przypadku dołączania wydruku z USOS, kandydat samodzielnie oblicza średnią arytmetyczną z tych ocen. W przypadku modułów należy wziąć pod uwagę jedynie oceny z całego modułu i pominąć oceny z jego komponentów. Średnią należy wpisać na wspomnianym wyżej formularzu podania;

- pisemną zgodę na wyjazd od promotora pracy magisterskiej lub doktorskiej w postaci podpisu na tym samym formularzu podania (dotyczy kandydatów chcacych wyjechać na studiach magisterskich lub doktoranckich).

Lista aktualnych umów dwustronnych Zakładu Iberystyki z uczelniami zagranicznymi

Zasady rozliczania pobytu na stypendium Erasmus

Wyciąg z Transcript of Records - dokument do pobrania

WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2017/18:

WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2017/18:: 

Rekrutacja  na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus na rok akademicki 2017/18 została zakończona.

Koordynator programu Erasmus w Zakładzie Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej:  justyna.wesola@uwr.edu.pl

Szczegółowe zasady rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/18 na kierunku filologia hiszpańska 

Zasady rozliczania pobytu na stypendium Erasmus

POMOC

POMOC: 

Obok zawsze gotowego Państwu pomóc koordynatora programu Erasmus zawsze mogą się Państwo zwrócić o poradę również do rówieśników. Na naszej uczelni w ramach międzynarodowej sieci Erasmus Student Network działa bowiem "Miejscowy Doradca Erazmusowy" (Local Erasmus Advisor). Z jego porad można skorzystać w godzinach konsultacji:

https://www.facebook.com/esn.uwr/photos/a.249328391901709.1073741831.248401595327722/398329330334947/?type=1&permPage=1

Jeżeli sami chcą Państwo pomóc odnaleźć się w naszej rzeczywistości zagranicznym Erasmusom - mogą to Państwo uczynić w ramach tej samej sieci (program Buddy):

https://docs.google.com/forms/d/1GRe9o1Iebdy-BcFSziZ_cuM3BWFoZ_53qixwL_H_gc8/viewform?c=0&w=1

ZAKWATEROWANIE

ZAKWATEROWANIE : 

Chwilowo brak ofert.

(Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone ogłoszenie)

INFORMACJE O PROGRAMIE ERASMUS W ZAKŁADZIE IBERYSTYKI

INFORMACJE O PROGRAMIE ERASMUS W ZAKŁADZIE IBERYSTYKI: 

Każdego roku w okresie luty-marzec w Zakładzie Iberystyki prowadzona jest rekrutacja na wyjazdy studenckie w ramach programu Erasmus na kolejny rok akademicki – studenci składają podania u zakładowego koordynatora programu. Zasady rekrutacji są opracowywane i przedstawiane studentom do końca listopada roku poprzedzającego rekrutację. Po upływie terminu składania podań rozpatruje je komisja złożona z pracowników Zakładu Iberystyki. Każdorazowo sporządzana jest lista rankingowa oraz protokół z procesu rekrutacji.

Z uwagi na dużą ilość miejsc stypendialnych (wynikającą z podpisanych umów dwustronnych z zagranicznymi uczelniami) z programu Erasmus w Zakładzie Iberystyki mogą skorzystać zwykle wszyscy chętni – od kilku lat w jednym roku akademickim wyjeżdża średnio około 20 osób. Największym powodzeniem cieszy się Hiszpania, szczególnie uczelnie w Grenadzie, Sewilli i Walencji, jednak studenci wracają zadowoleni również z innych ośrodków. Źródłem użytecznych informacji na temat danej uczelni mogą być ankiety wypełniane przez byłych stypendystów Erasmusa: http://www.erasmus.org.pl/gielda-informacji-studentow-erasmusa

Jeżeli nie wszystkie miejsca zostaną wykorzystane, Biuro Współpracy Międzynarodowej prowadzi rekrutację dodatkową, w ramach której mogą zgłaszać się kolejni kandydaci zaakceptowani przez koordynatora. Student ma prawo ubiegać się o przedłużenie pobytu na semestr letni (już bez stypendium). Zdarza się również, że student Filologii Hiszpańskiej jest jednocześnie studentem innego kierunku i bierze udział w rekrutacji poza Zakładem Iberystyki, po wyjeździe zaś realizuje jednocześnie program obu kierunków.

Studenci kierunków innych niż Filologia Hiszpańska mogą ubiegać się o zgodę na wykorzystanie miejsc na uczelniach zagranicznych przysługujących Zakładowi Iberystyki pod warunkiem, że miejsca te w czasie rekrutacji nie zostały przydzielone kandydatom z Filologii Hiszpanskiej. Informacji o niewykorzystanych miejscach można zasięgnąć u koordynatora w dniu zakończenia rekrutacji (patrz: zasady rekrutacji).

Więcej informacji o programie Erasmus:

http://international.uni.wroc.pl/pl/llp-erasmus/llp-erasmus-studia

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)