Rozliczenie wyjazdu

 

Przed udaniem się do koordynatora w celu zaliczenia semestru Erasmus+ koniecznie zapoznaj się z zasadami rozliczania wyjazdów (w regulaminie znajdującym się poniżej). 

Wszystkie formalności związane z rozliczaniem wyjazdów Erasmus+ załatwiamy w tym roku akademickim zdalnie (dokumenty proszę przesłać na adres mailowy koordynatorki w formie skanów, tak samo mogą też być dostarczone do dziekanatu Wydziału Filologicznego).

Dokumenty: 

Rozliczenie wyjazdu: po otrzymaniu Transcript of Records (ToR) Studenci w pierwszej kolejności rozliczają wyjazd w BWM. Studenci pobierają ze strony IFR i drukują dokument Wyciąg z Transcript of Records oraz uzupełniają w nim: (1) nazwy przedmiotów w języku polskim i angielskim (tłumaczenie własne); (2) przelicza liczbę godzin zajęć na liczbę godzin lekcyjnych w semestrze (1 godzina lekcyjna to 45 minut); (3) wpisuje liczbę punktów ECTS na podstawie programu studiów; (4) wpisuje otrzymane na uczelni zagranicznej oceny w formie oryginalnej (oceny przelicza koordynator). Jeżeli Student realizował za granicą przedmioty nieujęte w ToR, wpisuje je na Wyciąg z ToR tak jak inne przedmioty a koordynatorowi dostarcza potwierdzenie zaliczenia przedmiotu. ToR i Wyciąg z ToR Studenci przekazują koordynatorowi instytutowemu (dopuszczalna jest forma skanu) w celu przeliczenia ocen. Koordynator przelicza oceny według następującego przelicznika:

Przelicznik ocen Erasmus+ Włochy

Punkty 

Ocena

%

27-30

bdb

100% - 90%

26

db+

89% - 85%

24-25

db

84% - 80%

21-23

dst+

79% - 70%

18-20

dst

69% - 60%

17  i mniej

ndst. 

60% i mniej

 

 

 

Jeżeli uczelnia zagraniczna dostarczyła swój przelicznik ocen, Student dołącza także ten dokument, a koordynator przyjmuje przelicznik bardziej korzystny dla Studenta. Jeżeli jest taka potrzeba, koordynator wskazuje przedmioty do nadrobienia w kolejnym semestrze. Podpisany przez koordynatora Wyciąg z ToR Studenci przekazują do dziekanatu z celu zaliczenia semestru.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)