Rekrutacja 2016/2017

1-15 wrzesnia 2016 r.


Kandydatów na Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich prosimy o zarejestrowanie się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Po zarejestrowaniu należy dostarczyć dokumenty aplikacyjne do Instytutu Filologii Romańskiej (do dr Jagody Cook):  

- listem poleconym na adres Instytutu na nazwisko dr Jagody Cook,

- osobiście (po uprzednim umówieniu się mailowo studia.dla.tlumaczy@gmail.com lub telefonicznie 512 394 508),

- można zostawić dokumenty w przegródce dr Jagody Cook na portierni.


Jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów do każdej z nich, prowadzone będą trzy grupy językowe: francuskahiszpańska włoska.


W roku akademickim 2016/2017 zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele (7 lub 8 zjazdów w semestrze, średnio co drugi tydzień).

W przypadku odwołania zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. choroba prowadzącego), zajęcia mogą być odrabiane w terminach ustalonych przez uczestników i prowadzącego.


W roku akademickim 2016/2017 obowiązywać będzie opłata w wysokości 2900 zł za semestr (5800 zł za rok).


1) Przy naborze obowiązywać będzie wolny zapis i przyjęcia według kolejności zgłoszeń.

2) Maksymalna liczba osób w grupie językowej: 25. Mimimalna liczba uczestników: 40.

3) Kandydaci powinni udokumentować:

a) wykształcenie wyższe (dyplom licencjata lub magistra dowolnego kierunku studiów, dyplom inżyniera lub lekarza),

b) znajomość wybranego języka romańskiego (francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego) co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (poziom samodzielności). W wyjątkowych przypadkach zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w celu ustalenia poziomu kompetencji językowych kandydata.

Dyplom licencjata lub magistra filologii hiszpańskiej, romańskiej lub włoskiej stanowi zarazem potwierdzenie znajomości języka.

(1) podanie o przyjęcie na Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich,

(2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczone ksero dyplomu,

(3) kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe,

(4) podpisane zobowiązanie do terminowego regulowania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych,

(5) kserokopię dowodu osobistego,

(6) 2 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem),

(7) dokument potwierdzający znajomość wybranego języka przynajmniej na poziomie B2.


Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania na tej stronie, odpowiemy na nie mailowo lub telefonicznie:

Adres mailowy:  studia.dla.tlumaczy@gmail.com

Kontakt telefoniczny (poniedziałek-piątek, w godz. 9.00-17.00):

dr Jagoda Cook 512 394 508 

dr Regina Solova 509 824 073


Słuchawy

 

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)