Rekrutacja

REKRUTACJA 2015 - ITALIANISTYKA

UWAGA! W roku akadmickim 2015/2016 planuje się utworzenie tylko jednej grupy na specjalizacji "italianistyka". Grupa ta będzie rozpoczynała naukę języka włoskiego od podstaw.

 

Sekretarz komisji: dr Tomasz Wysłobocki ( tomasz.wyslobocki@uwr.edu.pl)

tel. +48 71 375 27 49 (wt. 10.30-11.30 / śr. 10.30-11.30 oraz w godzinach dyżurów WKR - patrz poniżej)

 

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na Italianistykę w rekrutacji 2014 wynosił: 152 punkty.

Limit przyjęć w rekrutacji 2015/16 na specjalność Italianistyka wynosi 25 osób.

 Szczegóły dot. zasad rekrutacji na kierunek "italianistyka": http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl

 

Vademecum kandydata na studia w UWr.

Szczegółowy program studiów (rok po roku)

Internetowa rejestracja kandydatów (IRKa) - link do strony

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

Rekrutacja Harmonogram

 
Zasady rekrutacji na italianistykę dla kandydatów z nową maturą:

1. W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

2. Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

3. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

4. Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

przedmiot

przelicznik dla
p. podstawowego

przelicznik dla
p. rozszerzonego

j. włoski (pisemny)

0,5

1,0

LUB inny język niż włoski

0,4

0,8

j. polski (pisemny)

0,5

1,0

inny dowolny przedmiot (pisemny) – może być kolejny język obcy

0,25

0,5

 

Zasady rekrutacji na italianistykę dla kandydatów z maturą zagraniczną

Kandydaci z maturą uzyskaną poza granicami Polski przystępują do egzaminu wstępnego w formie ustnej w dniu 7 lipca 2015 o godz. 11.00 (godzina przystąpienia do egzaminu uzależniona jest od liczby kandydatów przystępujących do egzaminu; obowiązuje kolejność alfabetyczna). Dotyczy to również osób posiadających Kartę Polaka.

Zasady rekrutacji na italianistykę dla kandydatów z maturą dwujęzyczną i międzynarodową

Kandydaci posiadający dyplom IB (matura międzynarodowa) przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

Zasady rekrutacji na italianistykę dla kandydatów ze starą maturą

Kandydaci ze "starą maturą" przystępują do egzaminu w formie ustnej w dniu 7 lipca 2015 o godz. 10.00 (godzina przystąpienia do egzaminu uzależniona jest od liczby kandydatów przystępujących do egzaminu; obowiązuje kolejność alfabetyczna).

 

Dyżury WKR (godziny i miejsce przyjmowania dokumentów)

Dokumenty przyjmowane będą w Instytucie Filologii ROmańskiej UWr. (pl. Nakiera 4, Wrocław) w gabinecie 4.4 na III piętrze w poniższych terminach:

I TURA

13.07 – 10.30-12.30

14.07 – 10.30-12.30

15.07 – 12.30-14.30

16.07 – 10.30-12.30

 

II TURA

20.07 – 10.30-12.30

21.07 – 10.30-11.30

22.07 – 10.30-11.30

III TURA

24.07 - 10.45 - 11.45

27.07 - 10.45-11.45

 

Studia równoległe dla obecnych studentów UWr.

W rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 nie przewiduje się odrębnego trybu przyjęcia na studia na kierunku italianistyka dla osób będących już studentami innego kierunku na UWr. Wszyscy chętni przechodzą w trybie normalnym (IRKA) przez wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)