Regulamin

Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI FILOLOGII ROMAŃSKIEJ (wyciąg)

 

Rozdział VI. Udostępnianie zbiorów

 

§ 30

Prawo do korzystania z usług Biblioteki IFR posiadają:

 1. użytkownicy indywidualni,

 2. biblioteki uprawnione do wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

§ 31

Korzystający ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnionych im materiałów i odpowiadają za wszelkie straty powstałe z ich winy.

 

§ 32

Godziny pracy Biblioteki IFR podaje się do wiadomości czytelników poprzez wywieszenie odpowiedniego harmonogramu oraz podanie informacji na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Każdorazowa zmiana godzin pracy wymaga osobnego zawiadomienia czytelników w formie pisemnego ogłoszenia przez kierownika biblioteki, za zgodą dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej.

 

§ 33

Zbiory Biblioteki IFR udostępnia się:

 1. w czytelni,

 2. poprzez wypożyczanie indywidualne poza bibliotekę,

 3. poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne.

 

CZYTELNIA

 

§ 34

Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem Biblioteki IFR.

 

§ 35

Warunkiem korzystania z czytelni jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości.

 

§ 36

W czytelni udostępnia się zbiory własne biblioteki oraz sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

§ 37

Zbiory własne udostępnia się w czytelni po dopełnieniu przez czytelnika obowiązujących w bibliotece formalności, tj. po oddaniu bibliotekarzowi ważnego dokumentu tożsamości oraz wpisaniu przez dyżurnego bibliotekarza wypożyczonych książek o księgi wypożyczeń, która jest jednocześnie księgą odwiedzin.

 

§ 38

Wynoszenie materiałów udostępnianych w czytelni poza biblio­tekę jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.

 

§ 39

Czytelnik może korzystać z materiałów przyniesionych ze sobą po uprzednim okazaniu ich dyżurnemu bibliotekarzowi.

 

§ 40

Użytkowników biblioteki obowiązuje pozostawienie w szatni wierzchnich okryć, teczek, toreb, pokrowców na laptopy i inne urządzenia elektroniczne itp., zachowanie ciszy, zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów, wyłączenie telefonów komórkowych

 

WYPOŻYCZANIE

 

§ 41

Wypożyczanie jest prowadzone dla:

 1. studentów i doktorantów Instytutu Filologii Romańskiej,

 2. pracowników Instytutu Filologii Romańskiej,

 3. studentów i nauczycieli Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych (NKJO), nad którymi sprawuje opiekę Uczelnia,

 4. nauczycieli akademickich innych jednostek organizacyjnych Uczelni,

 5. doktorantów Wydziału Filologicznego,

 6. studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych,

 7. studentów Podyplomowych Studiów przy Filologii Romańskiej.

 

§ 42

Podstawą wypożyczenia jest:

 

1. dla studentów i doktorantów – karta czytelnika założona na podstawie dowodu osobistego oraz po okazaniu indeksu z wpisem na bieżący rok akademicki i załączoną kartą zobowiązań,

 

2. dla pracowników – zaświadczenie o zatrudnieniu,

 

3. dla nauczycieli akademickich innych jednostek organizacyjnych Uczelni i dla nauczycieli NKJO – poręczenie dyrektora oraz rewers wystawiony przez macierzystą bibliotekę z pieczątką i podpisem bibliotekarza odpowiedzialnego za wypożyczenia,

 

4. dla innych osób (w wyjątkowych sytuacjach) - po wpłaceniu kaucji w wysokości ustalonej przez kierownika biblioteki. Zwrot kaucji następuje po uregulowaniu zaległości wobec biblioteki.

 

§ 43

Uprawnienie do wypożyczania zbiorów jest ważne na dany rok akademicki.

 

§ 44

Prolongata uprawnień na kolejny rok akademicki następuje po dokonaniu rozliczeń z ubiegłego roku oraz okazaniu dokumentów potwierdzających wpis na aktualny rok akademicki (indeks lub legitymacja).

 

§ 45

Czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić bibliotekę o każdej zmianie danych osobowych.

 

§ 46

Do korzystania z usług wypożyczalni tracą prawo:

 1. studenci - po wygaśnięciu uprawnień studenckich lub niedopełnieniu formalności wymaganych przy prolongacie uprawnień,

 2. pracownicy - po ustaniu stosunku pracy,

 3. użytkownicy uporczywie naruszający postanowienia regulaminu Biblioteki IFR.

 

§ 47

 1. Zamówienia na książki realizowane są na podstawie rewersu tradycyjnego.

 2. Podpis na rewersie jest równoznaczny z przyjęciem przez czy­telnika odpowiedzialności za wypożyczone dzieło oraz jego zwrot w ustalonym terminie.

 

§ 48

Nie wypożycza się poza bibliotekę :

 1. zbiorów specjalnych (w tym wydawnictw multimedialnych),

 2. dzieł wydanych do roku 1945 (z wyjątkiem wydawnictw o niewielkiej wartości należących do kanonu lektur),

 3. czasopism,

 4. słowników, encyklopedii i innych wydawnictw informacyj­nych,

 5. dzieł rzadkich i cennych,

 6. albumów i dzieł bogato ilustrowanych,

 7. dzieł z księgozbioru czytelni,

 8. dzieł wymagających konserwacji,

 9. dzieł sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecz­nych,

 10. egzemplarzy specjalnie oznaczonych z przeznaczeniem do korzystania na miejscu.

 11. depozytów złożonych w czytelni przez prowadzących zajęcia, tj.: książek, czasopism, odbitek kserograficznych.

 

§ 49

Biblioteka wypożycza:

 1. studentom Instytutu Filologii Romańskiej

- studia licencjackie - 8 tytułów na okres jednego semestru

- studia magisterskie – 10 tytułów na okres jednego semestru

 1. pracownikom Instytutu Filologii Romańskiej - 30 tytułów na okres roku akademickiego, a w uzasadnionych przypadkach większą liczbę, niezbędną do pracy naukowej i dydaktycznej,

 2. studentom NKJO – 2 tytuły na okres jednego semestru

 3. nauczycielom akademickim innych jednostek organizacyjnych Uczelni oraz nauczycielom NKJO – 3 tytuły na okres jednego semestru.

 4. doktorantom Instytutu Filologii Romańskiej – 8 tytułów na okres jednego semestru

 5. doktorantom spoza instytutu i studentom studiów podyplomowych – 3 tytuły na okres jednego semestru

W uzasadnionych przypadkach ilość woluminów niezbędna do pracy naukowej i dydaktycznej może zostać zwiększona, a termin zwrotu prolongowany.

 

§ 50

Biblioteka nie może wypożyczać materiałów bibliotecznych studentom na okres dłuższy niż sześć miesięcy.

 

§ 51

W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu lub skrócić czas wypożyczenia.

 

§ 52

W razie potrzeby czytelnik może uzyskać jednorazową prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła po okazaniu go bibliotekarzowi pod warunkiem, że nie zostało ono w tym czasie zamówione przez innego czytelnika

 

§ 53

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu określonego Regulaminem biblioteka stosuje następujące sankcje:

 1. blokowanie konta czytelnika,

 2. upomnienie indywidualne,

 3. upomnienie zbiorowe – przekazanie do dziekanatów listy studentów zalegających ze zwrotem książek,

 4. nie wypłacanie złożonej kaucji

 

§ 54

 

Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, czytelnik ponosi konsekwencje finansowe. Ustala się:
Jeżeli zwrot nie nastąpi w przewidzianym w Regulaminie terminie, nalicza się karę 0,50 zł za każdy dzień, za każdą książkę, od pierwszego dnia zwłoki. Czytelnik zobowiązany jest do zapłacenia kary lub przekazania na rzecz biblioteki książki wskazanej przez bibliotekarza, o wartości nie niższej niż wysokość naliczonej kary.
Nie dotyczy to pracowników Instytutu Filologii Romańskiej. 

 

§ 55

 

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dzieła czytelnik jest obowiązany odkupić je w takim samym wydaniu oraz wykonać oprawę introligatorską, jeżeli zagubione (uszko­dzone) dzieło taką posiadało. Dodatkowo przewiduje się opłatę związaną z opracowaniem komputerowym dzieła, koszt pasków kodowych, superekslibrisu, zabezpieczeń w wysokości ustalonej przez kierownika biblioteki w porozumieniu z kierownikiem jednostki.

 

§ 56

Jeśli odkupienie dzieła nie jest możliwe biblioteka ustala sposób uregulowania zobowiązań czytelnika w jednej z wymie­nionych form:

 1. odkupienie dzieła w innym wydaniu,

 2. odkupienie innej wskazanej książki będącej wielo­krotną wartością książki zagubionej.

 

§ 57

Jeśli zagubiony został tom z dzieła wielotomowego i odkupienie dzieła w takim samym wydaniu jest niemożliwe, czytelnik winien dostarczyć całość wydania wielotomowego.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)