Przygotowanie do zawodu nauczyciela

 

Kształcenie modułowe "Przygotowanie do zawodu nauczyciela"

Realizacja kształcenia modułowego uprawnia naszych absolwentów do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka francuskiego w szkołach publicznych podstawowych i ponadpodstawowych.

Liczba punktów ECTS: 28

Liczba godzin: 435

Wymiar praktyk: Jedna 60-godzinna praktyka dydaktyczna ciągła i jedna 30-godzinna praktyka opiekuńczo-wychowawcza śródroczna. Praktyka ciągła jest realizowana wrześniu po 2. semestrze studiów.

Po ukończeniu kształcenia modułowego uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka francuskiego poświadcza się wpisem do suplementu do dyplomu ukończenia studiów.

UWAGA! Aby móc realizować moduł, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku – wzór podania (nr 18) można pobrać ze strony http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/). Skany wypełnionego i podpisanego wniosku prosimy przesyłać do dr Justyny Wesołej (justyna.wesola@uwr.edu.pl) i dra Aleksandra Wiatera (aleksander.wiater@uwr.edu.pl) w terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego. Podania te zostaną następnie przekazane do dziekanatu.

Przedmioty realizowane w ramach kształcenia modułowego

Na czarno: przedmioty realizowane przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej
Na fioletowo: przedmioty realizowane przez Instytut Filologii Romańskiej
Na zielono: przedmioty realizowane pod opieką nauczyciela przedmiotu w szkołach ćwiczeń

ROK I, semestr 1
Psychologia dla nauczycieli (15 godzin)
Psychologia rozwoju człowieka (15 godzin)
Pedagogika dla nauczycieli (15 godzin)
Pedagogika dla nauczycieli (15 godzin)
Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe (15 godzin)
 
ROK I, semestr 2
Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole (15 godzin)
Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela (30 godzin)
Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela (15 godzin)
Pedagogika - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (30 godzin)
Podstawy dydaktyki (15 godzin)
Dydaktyka języka francuskiego - wykład (15 godzin)
Dydaktyka języka francuskiego - konwersatorium (30 godzin)
 
ROK II, semestr 3
Emisja głosu (15 godzin)
Podstawy dydaktyki (30 godzin)
Dydaktyka języka francuskiego - wykład (15 godzin)
Dydaktyka języka francuskiego - konwersatorium (30 godzin)

Praktyka dydaktyczna (ciągła) (60 godzin)
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (śródroczna) (30 godzin)
 
ROK II, semestr 4
Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela (30 godzin)
Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)