Przedmioty do wyboru

 

Przedmioty do wyboru dla wszystkich kierunków studiów licencjackich

Poniżej zamieszczamy wykaz przedmiotów do wyboru, które znajdują się w puli przedmiotów oferowanych studentom trzech kierunków studiów licencjackich prowadzonych w Instytucie Filologii Romańskiej: filologii francuskiej, filologii hiszpańskiej i italianistyki. 

Z puli tej wybierane są przedmioty, które zostaną zaoferowane w danym roku akademickim. Oferta roczna jest wspólna dla wszystkich kierunków studiów licencjackich prowadzonych w IFR, co oznacza, że student/studentka każdego z trzech kierunków ma prawo zapisu na dowolny przedmiot z oferty rocznej, o ile spełnia wskazane w sylabusie wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Przedmiot z oferty rocznej zostanie uruchomiony, jeśli liczba zapisanych na niego studentów osiągnie minimum wskazane w obowiązujących przepisach wyższego rzędu. Jeśli liczba studentów zapisanych na przedmiot z oferty rocznej przekroczy wskazane maksimum, lista uczestników zajęć ustalona zostanie przez osobę prowadzącą w oparciu o sformułowane przez siebie kryteria. W przypadku ich braku jako kryterium przyjęta zostanie kolejność zapisu.

SYLABUSY przedmiotów do wyboru

Przedmioty adresowane do studentów różnych kierunków studiów licencjackich prowadzonych w IFR

 • Kultura języka polskiego
 • Podstawy języka łacińskiego i kultury antycznej
 • Terminologia z elementami leksykografii
 • Warsztat młodego badacza
 • Wiedza o akwizycji i nauce języków

Przedmioty adresowane w pierwszej kolejności do studentów filologii francuskiej

 • Francuska literatura najnowsza
 • Gramatyka kontrastywna dla tłumaczy
 • Językoznawstwo francuskie
 • Lektura tekstu prasowego
 • Nazwy żeńskie w języku polskim i francuskim
 • Przekład literacki – lektura i praktyka
 • Warsztat pisania pracy akademickiej
 • Wiedza o Francji współczesnej

Przedmioty adresowane w pierwszej kolejności do studentów filologii hiszpańskiej

 • Fleksja werbalna
 • Historia kina hiszpańskiego 1
 • Historia kina hiszpańskiego 2
 • Hiszpańska droga do demokracji
 • Idiomy i kolokwializmy
 • Język hiszpański w dialogu 1
 • Język hiszpański w dialogu 2
 • Laboratorium tekstów kultury
 • Leksyka: synonimy, antonimy, kolokacje
 • Struktury gramatyczne w powieści „Don Quijote” Cervantesa

Przedmioty adresowane w pierwszej kolejności do studentów italianistyki

 • Arcydzieła sztuki włoskiej 
 • Historia sztuki włoskiej
 • Kino włoskie
 • Kultura Włoch – warsztaty teatralne
 • Sztuka kulinarna Włoch
 • Teoria i historia literatury – wybrane aspekty
 • Włoska estetyka i sztuka współczesna
Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)