Procedura recenzowania

 

Procedura recenzowania

 

Wszystkie złożone do druku w czasopiśmie Italica Wratislaviensia artykuły naukowe podlegają recenzji. Wszystkie złożone do druku recenzje podlegają ocenie Zespołu Redakcyjnego, czyli redaktora danego numeru działającego w porozumieniu z Komitetem Redakcyjnym.

Zespół Redakcyjny dokonuje wyboru spośród zgłoszonych propozycji artykułów na podstawie zgodności abstraktu z tematem numeru oraz jego poziomu merytorycznego i redakcyjnego.

Autorzy zaakceptowanych propozycji w terminie wskazanym przez Redakcję składają do druku tekst zredagowany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Autorzy nadesłanych artykułów mogą otrzymać od Zespołu Redakcyjnego zalecenia formalne lub wskazówki merytoryczne jeszcze przed wysłaniem tekstów do recenzji.   

Wstępnie zaakceptowane przez Zespół Redakcyjny artykuły są kierowane do dwóch niezależnych recenzentów (z polskich lub zagranicznych ośrodków akademickich), niezwiązanych z miejscem pracy autora recenzowanego tekstu, w miarę możliwości zgodnie z zasadą obustronnej anonimowości (double-blind review process).

Ocena recenzencka dotyczy: ujęcia tematu, wagi zagadnienia, sposobu sformułowania problematyki, doboru metody i źródeł, jasności wywodu, struktury tekstu, poprawności językowej. Powinna być rzetelna, obiektywna, bezstronna, właściwie uzasadniona i zakończona jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji (ewentualnie po dokonaniu poprawek) bądź jego odrzucenia. W przypadku ocen wyraźnie rozbieżnych tekst jest kierowany do trzeciego recenzenta.

Recenzent powinien zgłosić redakcji ewentualny konflikt interesów, a także podejrzenie wykorzystania w recenzowanym tekście prac innych autorów bez wskazania źródła. Recenzent zachowuje zasadę poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz oceny.

Zanonimizowane oceny i komentarze recenzentów są przekazywane autorom, którzy wprowadzają niezbędne zmiany lub ustosunkowują się do uwag recenzentów we wskazanym terminie.

Ostateczna decyzja o zamieszczeniu tekstu na łamach czasopisma należy do redaktora naczelnego.

Lista recenzentów publikowana jest w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

 

FORMULARZ OCENY

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)