Procedura recenzowania

 

Zespół redakcyjny (Komitet Redakcyjny czasopisma i redaktor danego tomu czasopisma) po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej dokonuje selekcji nadesłanych zgłoszeń (streszczeń proponowanych artykułów); podstawą jest zgodność propozycji z tematem numeru i jej  poziom merytoryczny.

Wszystkie przesłane artykuły są kierowane do  dwóch niezależnych recenzentów  spoza Uniwersytetu Wrocławskiego (w miarę możliwości jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej); autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process). Ocena dotyczy: wagi i sposobu sformułowania problematyki; doboru metody;  jasności wywodu; poprawności języka; doboru źródeł (recenzent jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego formularza i uzasadnienia ocen).

Recenzje (w formie pisemnej) służą redakcji jako podstawa decyzji o publikacji; mogą także pomóc autorowi w podnoszeniu jakości jego pracy.  Ocena powinna być rzetelna, obiektywna, bezstronna i właściwie uzasadniona; może dotyczyć wyłącznie ocenianej pracy, a nie osoby autora. Recenzent powinien zgłaszać redakcji ewentualny konflikt interesów, a także podejrzenie wykorzystania w recenzowanym tekście prac innych autorów bez wskazania źródła. Recenzent zachowuje zasadę poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz oceny.

Recenzje są zakończone jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji (ewentualnie po dokonaniu poprawek) bądź jego odrzucenia.

W przypadku ocen wyraźnie rozbieżnych tekst jest kierowany do trzeciego recenzenta, który nie będzie miał wiedzy o wcześniejszych ocenach.

Zanonimizowane komentarze recenzentów przekazywane są autorom.  Autorzy ustosunkowują się do uwag recenzentów we wskazanym terminie. W razie potrzeby tekst może zostać ponownie skierowany do oceny. Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku pozytywnie ocenionego tekstu podejmuje zespół redakcyjny po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

Redaktorzy Romanica Wratislaviensia publikujący swoje prace w czasopiśmie poddawani są opisanej wyżej procedurze recenzowania. Recenzenci nie mogą publikować swoich prac w numerze, w którego ocenie biorą udział.

Lista recenzentów publikowana jest w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

FORMULARZ OCENY

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)