Procedimiento de evaluación

English version Spanish version

 

Procedura recenzyjna i statystyki akceptacji artykułów

Obowiązki Redakcji

Artykuły zgłoszone do druku są wstępnie oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Redakcję Estudios Hispánicos. Jeśli tekst odpowiada profilowi czasopisma oraz spełnia normy edycyjne wymienione w "Zasadach opracowania materiałów do publikacji", przekazywany jest do oceny recenzenckiej.

Redakcja drogą mailową potwierdza otrzymanie artykułu. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem tekstu do druku.

Każdy artykuł zostaje wysłany do dwojga recenzentów reprezentujących instytucje naukowe różne od instytucji, w której afiliowany jest autor (peer review). Artykuły i recenzje przesyłane są anonimowo – recenzenci i autorzy nie znają nawzajem swojej tożsamości (double-blind). Redakcja, wraz z redaktorem tomu, powołuje recenzentów, spośród członków Rady Recenzenckiej lub spoza niej, zgodnie z ich specjalnością i doświadczeniem naukowym.

Artykuł zostaje przyjęty do druku, jeśli obie recenzje są pozytywne. W wypadku różnicy zdań między recenzentami, Redakcja w porozumieniu z redaktorem tomu podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, w razie potrzeby – po skierowaniu go do trzeciej recenzji.

Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu jest przekazywana autorowi natychmiast po zakończeniu procedury ewaluacyjnej.

Alfabetyczna lista recenzentów publikowana jest corocznie w Estudios Hispánicos oraz na stronie pisma.

Obowiązki Recenzentów

Recenzenci w swych ocenach powinni brać pod uwagę jakość artykułu, szczególnie jego oryginalność i wartość naukową. Ocenie podlegają także aspekty językowe i formalne, chociaż po przyjęciu tekstu do druku jest on poddawany dodatkowej redakcji językowej.

Recenzenci przekazują swoją ocenę w formie pisemnej, najlepiej wykorzystując zaproponowany formularz (link do formularza). Recenzja może zawierać komentarze przeznaczone dla autora lub też wyłącznie dla redaktorów tomu. Redakcja zastrzega sobie prawo przekazania autorowi, w formie anonimowej, komentarzy recenzentów. Recenzja powinna zawierać jednoznaczne stwierdzenie, czy tekst powinien zostać przyjęty, przyjęty po poprawkach czy odrzucony.

Informacja dla Autorów

Jeśli artykuł zostaje przyjęty do druku pod warunkiem dokonania modyfikacji tekstu (wprowadzenia drobnych poprawek lub zasadniczych zmian), autorzy otrzymają anonimowo komentarze recenzentów niezbędne dla poprawy tekstu. Redakcja określa zakres niezbędnych modyfikacji zgodnie z sugestiami recenzenta oraz opinią redaktorów tomu. W przypadku znaczących zmian w stosunku do pierwotnej wersji  artykuł może zostać poddany ponownej ocenie.

Statystyki przyjęcia i odrzucania zgłoszonych artykułów

Numer

Procent artykułów przyjętych do druku

Procent artykułów odrzuconych

26 (2018)

60

40

25 (2017)

66,7

33,3

24 (2016)

66,7

33,3

23 (2015)

78.9

21,1

 

Zasady etyczne czasopisma Estudios Hispánicos

Odpowiedzialność Redakcji

Redakcja czasopisma wymaga od autorów określenia ich wkładu w powstanie artykułu (w przypadku kilkorga autorów konieczne jest podanie afiliacji i procentowego wkładu każdego z nich, określenie autorstwa koncepcji, hipotez, metod, procedur, etc., wykorzystanych przy powstaniu publikacji). Odpowiedzialnośc za podanie tych danych ponosi autor składający tekst do druku.

Redakcja odnotowuje każdy przypadek nieuczciwości, zwłaszcza naruszenie etyki akademickiej.

Przykładami nieuczciwości akademickiej są m.in. ghostwriting (anonimowy współudział w powstaniu artykułu) albo przypisywanie współautorstwa artykułu osobie, która nie wniosła w niego rzeczywistego wkładu (guest autorship). Niedopuszczalne są również wszelkie formy plagiatu.

Każdy przypadek ujawnienia naruszeń etycznych skutkuje automatycznym odrzuceniem tekstu. Redakcja poinformuje ponadto o naruszeniu odpowiednie instytucje (uczelnie zatrudniające autorów, stowarzyszenia naukowe i stowarzyszenia wydawców akademickich, etc.).

Odpowiedzialność Recenzentów

Recenzenci powinni wykonywać swe zadanie w sposób niezależny i bezstronny. Jeśli wystąpiłyby okoliczności uniemożliwiające anonimową, niezależną i sprawiedliwą ocenę, powinni poinformować o tym Redakcję. Redakcja, ze swojej strony, gwarantuje pełną anonimowość autora i recenzentów.

Odpowiedzialność Autorów

Artykuły zgłaszane do publikacji w Estudios Hispánicos powinny być oryginalne, obiektywne i odpowiadać profilowi akademickiemu pisma oraz respektować zasady etyki naukowej. Redakcja nie akceptuje tekstów opublikowanych już częściowo lub z w całości w innych czasopismach lub w formie książkowej.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)