O studiach

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku italianistyka

Kierunek italianistyka skierowana jest do osób interesujących się kulturą i historią Włoch, chcących poznać język włoski. Program studiów przewiduje naukę języka kierunkowego od podstaw, jednak ze względu na szeroki wachlarz zajęć kulturowych, od drugiego roku prowadzonych zasadniczo w języku włoskim, zainteresuje on w równym stopniu kandydatów nieznających języka włoskiego, jak i osoby pragnące rozwijać swoje kompetencje językowe oraz pogłębiać wiedzę na temat włoskiego obszaru kulturowego.

Studenci realizują 720 godzin praktycznej nauki języka włoskiego, 240 godzin nauki drugiego języka romańskiego i 120 godzin nauki języka łacińskiego. W czasie trzyletniej nauki otrzymują wiedzę z zakresu kultury i literatury włoskiej, z uwzględnieniem jej miejsca w kulturze europejskiej, a zwłaszcza polskiej. Studia te przygotowują specjalistów w zakresie porównawczego i interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych, mających świadomość różnic kulturowych i związanych z nimi wyzwań w zakresie komunikacji oraz budowania społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego. Program studiów z jednej strony daje solidną formację filologiczną (dzięki dużej liczbie godzin j. łacińskiego, intensywnej nauce dwóch języków romańskich oraz cyklowi zajęć o profilu językoznawczym), z drugiej rozbudza indywidualne pasje studentów poprzez wachlarz inspirujących zajęć o charakterze kulturowym i literackim, łączących elementy praktyczne i teoretyczne, których tematyka odzwierciedla zawodowe zainteresowania prowadzących.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu licencjata jest uzyskanie wszystkich zaliczeń przewidzianych w planie studiów, uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy dyplomowej oraz złożenie ustnego egzaminu licencjackiego.

Uwaga! Oświadczenia o dysleksji i dysortografii nie są honorowane w czasie studiów i nie mogą być podstawą roszczeń do szczególnych kryteriów ewaluacji pracy studenta.

 

Kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia (licencjackich)

Absolwent stacjonarnych studiów italianistycznych pierwszego stopnia (licencjackich) posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze Włoch, wykazuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka włoskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz znajomością drugiego języka romańskiego na poziomie B2 wg ESOKJ.

Nabyta wiedza oraz umiejętności praktyczne (redagowanie pisemnych wypowiedzi w języku polskim i włoskim, świadome kierowanie procesem uczenia się) a także kompetencje społeczne rozwijane w toku studiów (w szczególności gotowość do współpracy i pracy zespołowej, chęć pogłębiania wiedzy i opanowywania nowych umiejętności, świadomość różnic kulturowych między Polską a Włochami, wrażliwość i otwartość na odmienne od rodzimych postawy i zachowania społeczne) kwalifikują absolwenta licencjackich studiów italianistycznych do podjęcia pracy w międzynarodowych i wielokulturowych przedsiębiorstwach współpracujących z rynkiem włoskim, w firmach z kapitałem włoskim, instytucjach samorządowych i ośrodkach kultury, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języków oraz kultury krajów romańskich.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, w szczególności studiów o profilu italianistycznym i komparatystycznym.

 

Nasz zespół

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) na kierunku filologia ze specjalnością italianistyka posadowione są w Instytucie Filologii Romańskiej i prowadzone wspólnie przez zespół pracowników IFR i Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. W skład zespołu wchodzą m.in. następujący pracownicy: dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. nadzw. UWr | dr Davide Artico | dr Maurizio Mazzini | dr Gabriele La Rosa | mgr Monika Szmulewska | dr Katarzyna Woźniak | mgr Daria Kowalczyk-Cantaro

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)