REKRUTACJA 2017 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW I TURY

 
Szanowni Kandydaci na studia na specjalnościcach oferowanych w IFR (fil. francuska, fil. hiszpańska oraz italianistyka)!
Ogłoszone zostały właśnie wyniki I tury rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski. Wszyscy znajdziecie odpowiednie informacje na swoich indywidualnych kontach w systemie IRK - tam pojawił się już Wasz status rekrutacji. Dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (nie mylić z faktycznym przyjęciem, które nastąpi dopiero po dopełnieniu wszelkich formalności) zamieszczamy informację o dokumentach, jakie należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w ciągu najbliższych dni (godziny dyżurów WKR znajdują się w odpowiednich zakładkach w menu REKRUTACJA po prawej stronie):
 
WYMAGANE DOKUMENTY
Od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie w języku polskim (stacjonarne i niestacjonarne), wymagane są następujące dokumenty:

  • kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu (zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu);
  • podanie o przyjęcie na studia (znajduje się ono na indywidualnym koncie w systemie IRK; należy je wydrukować i podpisać);
  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu wraz z oryginałem do wglądu (zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu);
  • UWAGA! Zdjęcia nie są potrzebne!

 
Ponadto:

  • od laureatów i finalistów olimpiad i konkursów zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wymagana jest kopia (wraz z oryginałem do wglądu) dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu;
  • od kandydatów z maturą międzynarodową oraz absolwentów szkół średnich zagranicznych wymagane jest zaświadczenie ze szkoły (przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego) o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku;
  • od kandydatów legitymujących się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w języku polskim wymagane są dodatkowe dokumenty m.in. apostille, zaświadczenie o znajomości języka polskiego, kopia dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce.

 
Utworzyły się juz grupy studenckie na Facebooku:

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)