DODATKOWA REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUS+

DODATKOWA REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUS+ W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM (2017/18) NA SEMESTR LETNI!!!!

Zainteresowani studenci 2 roku studiów licencjackich lub studenci studiów magisterskich proszeni są o zgłoszenie mailem do koordynatora filologii hiszpańskiej (dr Justyna Wesoła, justyna.wesola@uwr.edu.pl).

Warunkiem udziału w rekrutacji dodatkowej na wyjazdy w ramach programu Erasmus w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18 jest przesłanie skanem do koordynatora (dr Justyny Wesołej) trzech wymienionych niżej dokumentów oraz złożenie ich oryginałów na portierni do jego przegródki w foliowej koszulce w nieprzekraczalnym terminie do 26 października 2017 roku (włącznie).

Teczka kandydata powinna zawierać wypełnione:

- oświadczenie

- podanie

- zaświadczenie z dziekanatu o średniej z toku studiów (ze wszystkich dotychczas zaliczonych semestrów) lub wydruk z USOS wszystkich ocen od momentu rozpoczęcia studiów. W przypadku dołączania wydruku z USOS, kandydat samodzielnie oblicza średnią arytmetyczną z tych ocen. W przypadku modułów należy wziąć pod uwagę jedynie oceny z całego modułu i pominąć oceny z jego komponentów. Średnią należy wpisać na wspomnianym wyżej formularzu podania;

- pisemna zgoda na wyjazd od promotora pracy magisterskiej lub doktorskiej w postaci podpisu na tym samym formularzu podania (dotyczy kandydatów chcacych wyjechać na studiach magisterskich lub doktoranckich).

Szczegóły i formularze do pobrania:
http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/studia-0 (zakładka: REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2017/18)

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)