Zespół ds. Jakości Kształcenia

 

Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia (kadencja 2020-2024) 

dr Regina Solová (przewodnicząca Zespołu) 
dr Zuzanna Bułat-Silva
dr Marlena Krupa-Adamczyk
dr Magdalena Krzyżostaniak 
dr Gabriele La Rosa 
dr Tomasz Szymański 
dr hab. Witold Ucherek
 

Regulamin Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Zespół ds. Jakości Kształcenia działa w oparciu o Uchwałę 119/2021 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 21.09.2021 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości procesu kształcenia na studiach prowadzonych na Wydziale Filologicznym od r. ak. 2021/2022 oraz w sprawie zakresu zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.

1. Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia powoływany jest na wniosek Dyrektora IFR przez Radę Instytutu na czteroletnią kadencję. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich zakładów i pracowni Instytutu.

2. Pracą Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia kieruje Przewodniczący powołany na wniosek Dyrektora IFR przez Radę Instytutu na czteroletnią kadencję.

3. Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia pracuje w porozumieniu z Dyrekcją IFR, w szczególności zajmuje się sprawami przekazanymi przez Zastępcę Dyrektora ds. dydaktycznych oraz przekazuje mu sporządzane semestralne raporty dotyczące realizacji efektów uczenia się oraz opinie dotyczące zmian w programach i korekt sylabusów, zgodnie z obowiązującym w UWr harmonogramem.

4. Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia pracuje w porozumieniu z Instytutowym Zespołem ds. Hospitacji. Uwzględnia treści jego sprawozdań w semestralnych i rocznych raportach przekazywanych Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia.

5. Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia pracuje w porozumieniu z Koordynatorem ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Uwzględnia treści jego sprawozdań w semestralnych i rocznych raportach przekazywanych Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia.

6. Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia monitoruje jakość procesu dydaktycznego w Instytucie, w szczególności poprzez:
     (1) weryfikowanie realizacji efektów uczenia się na różnych poziomach procesu kształcenia na prowadzonych kierunkach i specjalnościach;
     (2) weryfikowanie prawidłowości stosowania punktacji ECTS;
     (3) weryfikowanie prawidłowości oceniania na poszczególnych kierunkach i specjalnościach;
     (4) opiniowanie nowych programów studiów oraz zmian w dotychczasowych programach na poszczególnych kierunkach i specjalnościach.
 
7. Weryfikacja efektów uczenia się dokonywana jest w oparciu o zalecenia Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.

8. Po zakończeniu każdego semestru instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia przeprowadza weryfikację realizacji efektów uczenia się zgodnie z wytycznymi Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. Weryfikacja dotyczy wytypowanych przez instytutowy Zespół przedmiotów.

9. Zespół gromadzi i analizuje raporty z realizacji efektów uczenia się składane przez nauczycieli weryfikowanych przedmiotów.

10. Przedstawiciele Zespołu spotykają się ze studentami i zasięgają ich opinii na temat stopnia realizacji zakładanych efektów uczenia się dla weryfikowanych w danym semestrze przedmiotów. Opinie studentów uwzględniane są przez Zespół w raportach semestralnych.

11. Raporty z prac instytutowego Zespołu przekazywany są Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych oraz Wydziałowemu Zespołowi ds. Oceny Jakości Kształcenia w terminach wyznaczonych przez Zespół Wydziałowy.

12. Po zakończeniu każdego roku akademickiego instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia sporządza roczny raport z realizacji efektów uczenia się, który przekazuje Dyrektorowi ds. dydaktycznych oraz Wydziałowemu Zespołowi ds. Oceny Jakości Kształcenia.

13. Semestralne i roczne raporty z realizacji efektów uczenia się archiwizowane są w formie elektronicznej w aplikacji Teams.

14. Spotkania instytutowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia odbywają się raz w semestrze. Zwoływane są przez Przewodniczącego, który organizuje pracę Zespołu. Istotne zagadnienia dla jakości procesu dydaktycznego dokumentowane są w raportach Zespołu.

15. Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia wspiera działania jednostek Wydziału Filologicznego oraz Uniwersytetu mające na celu monitorowanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy.

16. Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia wspiera działania jednostek Wydziału Filologicznego oraz Uniwersytetu mające na celu monitorowanie karier zawodowych.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)