Struktura Instytutu

Dyrekcja Instytutu

Dyrekcja Instytutu: 

 

Dyrektorka

prof. dr hab. Beata Baczyńska

tel. +48 71 375 24 35, e-mail: beata.baczynska@uwr.edu.pl

Zastępczyni dyrektorki ds. dydaktycznych

dr Magdalena Krzyżostaniak

e-mail: magdalena.krzyzostaniak@uwr.edu.pl

Zakres kompetencji:

1. Organizacja procesu dydaktycznego w IFR kierunku filologia hiszpańska we współpracy z Zastępcą dyrektora ds. programowo-organizacyjnych.
2. Piecza nad sprawami studenckimi w IFR, w szczególności opiniowanie podań związanych z tokiem studiów, oraz koordynacja pracy tutorów.
3. Sprawowanie nadzoru nad procesem rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w IFR.
4. Nadzór nad specjalnością dodatkową „Przygotowanie do zawodu nauczyciela”.
5. Koordynacja hospitacji zajęć we współpracy z pozostałymi członkami Instytutowego Zespołu Hospitacyjnego.
6. Współpraca z Dyrektorem i w razie potrzeby zastępowania go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.

Zastępczyni dyrektorki ds. programowych i organizacyjnych

dr hab. Natalia Paprocka, prof. UWr

e-mail: natalia.paprocka@uwr.edu.pl

Zakres kompetencji:

1. Organizacja procesu dydaktycznego w IFR kierunków filologia francuska i italianistyka we współpracy z Zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych.
2. Sprawowanie nadzoru nad procesem wprowadzania zmian w programach studiów we współpracy z Instytutowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia.
3. Zamawianie zajęć realizowanych przez pracowników spoza IFR i/lub Wydziału dla wszystkich kierunków prowadzonych w IFR.
4. Nadzór nad przygotowaniem materiałów informacyjnych dotyczących studiów prowadzonych w IFR.
5. Nadzór merytoryczny nad stroną domową IFR www.ifr.uni.wroc.pl.
6. Koordynacja działalności studenckich kół naukowych IFR we współpracy z opiekunami kół.
7. Współpraca z Dyrektorem i w razie potrzeby zastępowanie go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.

Zastępca dyrektora ds. nauki i rozwoju

dr Tomasz Wysłobocki

e-mail: tomasz.wyslobocki@uwr.edu.pl

Zakres kompetencji:

1. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji parametrycznej Instytutu we współpracy z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. ewaluacji i dyscyplin, kierownikami Zakładów oraz kierownikiem Biblioteki IFR.
2. Nadzór nad dokumentacją dotyczącą działań finansowanych z subwencji badawczej IFR, w tym koordynacja spraw wydawniczych oraz wydarzeń naukowych prowadzonych w IFR.
3. Współpraca z WCA.
4. Nadzór nad realizacją umów dwustronnych we współpracy z BWM.
5. Koordynacja zakupów sprzętowych we współpracy z kierownikiem obiektu dydaktycznego.
6. Opieka nad materiałami informacyjnymi i promocyjnymi IFR (strona domowa, media społecznościowe) we współpracy z Zastępcą dyrektora ds. programowych i organizacyjnych.
7. Koordynacja działań promocyjnych IFR we współpracy ze szkołami i otoczeniem lokalnym.
8. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań z działalności naukowej jednostki.
9. Współpraca z Dyrektorem i w razie potrzeby zastępowania go we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.

Pełnomocnik dyrektora ds. ewaluacji i dyscyplin

dr hab. Witold Ucherek

e-mail: witold.ucherek@uwr.edu.pl

Zakres kompetencji:

1. Wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia dokumentacji parametrycznej IFR.

Administracja Instytutu

Administracja Instytutu: 

Starszy specjalista

mgr inż. Anna Terlecka-Łuszczek

tel. +48 71 375 24 33, e-mail: anna.terlecka-luszczek@uwr.edu.pl

Kierownik obiektu

mgr Magdalena Wyderkiewicz

tel. +48 71 375 20 21, e-mail: magdalena.wyderkiewicz@uwr.edu.pl

--------------------------------------------------------

Starszy referent

mgr Magdalena Jarosiewicz

tel. +48 71 375 20 43, e-mail: magdalena.jarosiewicz@uwr.edu.pl

----------------------------------------------------

Zakład Iberystyki

Zakład Iberystyki: 

<KLIK>

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Beata Baczyńska

Pracownicy:

dr Zuzanna Bułat-Silva

dr Agata Draus-Kłobucka

dr Monika Głowicka

dr Marlena Krupa-Adamczyk

dr Magdalena Krzyżostaniak

dr hab. Ewa Kulak

dr hab. Marcin Kurek

Gonzalo Lopez Sanchez

dr Jose Losada Palenzuela

dr Maria Trinidad Marin Villora

dr Marta Minkiewicz

mgr David Monzo Campos

dr Justyna Salamon (Nowicka)

dr Łukasz Smuga

dr Aleksander Trojanowski

dr Justyna Wesoła

dr hab. Justyna Ziarkowska

mgr Luz Gabriela Hernandez Valderrama

Profesor emerytowany:

prof. zw. dr hab. Piotr Sawicki

Doktoranci:

mgr Eliasz Chmiel

MA Jesus Gustavo Iniguez Hernandez

mgr Magdalena Drewniak

mgr Agata Zapłotna

Problematyka badawcza:

historia kultury i literatury hiszpańskiej i krajów Ameryki Łacińskiej, językoznawstwo hiszpańskie i portugalskie.

Zakład Językoznawstwa Francuskiego

Zakład Językoznawstwa Francuskiego: 

<KLIK>

Kierownik Zakładu:

dr hab. Witold Ucherek

Pracownicy:

prof. dr hab. Elżbieta Biardzka

dr Jadwiga Cook

dr Monika Grabowska

dr Agata Rębkowska-Kieseler

mgr Patrycja Paskart

mgr Ewa Warmuz

dr Aleksander Wiater

dr Aline Viviand-Esik

Profesorowie emerytowani:

prof. dr hab. Edmund Sikora

prof. dr hab. Eugeniusz Ucherek

Doktoranci:

mgr Patrycja Paskart

mgr Karolina Wojtczak

Problematyka badawcza:

językoznawstwo francuskie, językoznawstwo porównawcze francusko-polskie i polsko-francuskie, językoznawstwo stosowane.

W obrębie Zakładu działa Zespół badań nad dyskursem

Zakład Italianistyki

Zakład Italianistyki: 

<KLIK>

Kierownik Zakładu:

dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr.

Pracownicy:

dr Davide Artico

mgr Daria Kowalczyk-Cantoro

dr Gabriele La Rosa

dr Maurizio Mazzini

mgr Monika Szmulewska

dr Katarzyna Woźniak

Doktoranci:

mgr Daria Kowalczyk-Cantoro

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej: 

<KLIK>

Kierownik Zakładu:

dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr.

Pracownicy:

dr hab. Agnieszka Helena Duffy

dr Joanna Jakubowska

dr Joanna Kotowska-Miziniak

dr Agata Sadkowska-Fidala

dr Tomasz Szymański

dr Tomasz Wysłobocki

Profesorowie emerytowani:

dr hab. Krystyna Gabryjelska, prof. nadzw. UWr.

prof. dr hab. Józef Heistein

dr hab. Aleksander Labuda, prof. nadzw. UWr.

Doktoranci:

mgr Yann Zagórski

Problematyka badawcza:

historia kultury i literatury francuskiej i frankofońskiej, teoria literatury, komparatystyka.

Zakład Translatologii

Zakład Translatologii: 

<KLIK>

Kierownik Zakładu:

dr hab. Natalia Paprocka, prof. UWr

Pracownicy:

dr Kaja Gostkowska

dr Patrycja Krysiak

dr Anna Kuźnik

dr Natalia Likus

prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska

dr Regina Solova

Doktoranci:

mgr Natalia Lazreg

Problematyka badawcza:

Przekład jako środek komunikacji międzykulturowej; językowe i kulturowe aspekty przekładu polsko-francuskiego i francusko-polskiego; przekład dla dzieci i młodzieży; społeczne aspekty pracy tłumacza; dydaktyka przekładu; wybrane zagadnienia terminologii.

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego: 

<KLIK>

Kierownik Pracowni: dr Aleksander Wiater

Pracownicy:

mgr Nicolas Martin-Minaret

W ramach Pracowni współpracują ze sobą nauczyciele akademiccy IFR UWr, doktoranci, lektorzy oraz doświadczeni nauczyciele języka francuskiego spoza Uniwersytetu Wrocławskiego.

Działalność dydaktyczna Pracowni:

- koordynuje pracę nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia Praktycznej Nauki Języka Francuskiego (PNJF), Drugiego Języka Romańskiego (DJR) – język francuski oraz kształcenia modułowego Przygotowanie do zawodu nauczyciela we współpracy z Pracownią Dydaktyki Języka Hiszpańskiego i Portugalskiego,
- współpracuje z uniwersytetami francuskimi (Uniwersytet w Lille, ULCO w Boulogne-sur-mer, Uniwersytet w Poitiers, Uniwersytet w Perpignan), oferując staże dydaktyczne dla studentów Master 1 i 2 FLE,
- organizuje konkursy i wydarzenia kulturalne dla studentów IFR (Panorama Piosenki Krajów Romańskich od 2016 r., Maraton filmowy, dyktando francuskie...) oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach promocji kierunku (konkurs tłumaczeniowy "Traducteur en herbe" - od 2015 r.),
- prowadzi atelier d'écriture, tandem oraz konsultacje fonetyczne dla zainteresowanych studentów,
- współpracuje z organizacjami i instytucjami mającymi wpływ na nauczanie języka francuskiego w Polsce: Ambasadą Francji, Instytutem Francuskim, Alliance Française.
Działalność badawcza Pracowni:
  1. Projekt: „Apprentissage des Langues MoDiMEs dans une Europe Plurielle (ALaMoDE)" (ang. Learning a Less Taught Language in a Plural Europe), realizowany od września 2022 r. do lutego 2024 r. przez dwanaście uczelni europejskich - w tym Uniwersytet Wrocławski reprezentowany przez dr. Aleksandra Wiatera. Finansowanie w kwocie: 12 000 EUR.
  2. Projekt: „Digital pedagogy to develop Autonomy, mediate and certify Lifewide and Lifelong Language Learning for (European) Universities (DIAL4U)” realizowany od czerwca 2021 r. do maja 2023 r. i opracowany przez osiem uczelni europejskich – w tym Uniwersytet Wrocławski reprezentowany przez dr Monikę Grabowską i dr. Aleksandra Wiatera. Finansowanie w kwocie 299 650 EUR w ramach programu Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Partnerships for Digital Education Readiness. Dofinansowanie dla UWr w kwocie: 29 982 EUR.
  3. Projekt "Neofilolog 2020 - perspektywa studenta" realizowany przez dr Monikę Grabowską we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.
  4. Projekt AULA (Apprendre Une Langue Étrangère Aujourd’hui) realizowany przez dr Monikę Grabowską oraz dr. Aleksandra Wiatera we współpracy z Uniwersytetem w Lille oraz Uniwersytetem Jaume I w Castellon.

Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego

Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego: 

<KLIK>

Kierownik Pracowni: dr Magdalena Krzyżostaniak

W ramach pracowni współpracują ze sobą nauczyciele akademiccy IFR UWr, doktoranci, lektorzy oraz doświadczeni nauczyciele języków hiszpańskiego i portugalskiego spoza Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku akademickiego 2017/18 Pracownia współpracuje z Instituto Camões (http://www.camoes.pl/2017/10/04/wspolpraca-instytutu-camoesa-z-uniwersyt...). W ramach umowy z Instituto Cervantes Pracownia przygotowuje kurs metodyczny dla nauczycieli języka hiszpańskiego, którego pierwsza edycja zaplanowana została na 28-29 marca 2020 r.

Działalność dydaktyczna Pracowni:

Pracownia koordynuje pracę nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia PNJH, Drugiego języka romańskiego (hiszpańskiego/portugalskiego/katalońskiego) oraz kształcenia modułowego Przygotowanie do zawodu nauczyciela we współpracy z Pracownią Dydaktyki Języka Francuskiego.

Koordynator PNJH i DJR – język hiszpański: dr Magdalena Krzyżostaniak

Koordynator DJR – język portugalski: dr Zuzanna Bułat-Silva

Koordynator DJR – język kataloński: mgr David Monzó Campos

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)