Kształcenie nauczycielskie

Przygotowanie do zawodu nauczyciela

Jest specjalizacją dodatkową, realizowaną w semestrach1-3 studiów magisterskich.

Wszyscy studenci II cyklu, którzy rozpoczynają kształcenie w ramach Przygotowania do zawodu nauczyciela, zobowiązani są uważnie przeczytać i wypełnić załączone podanie. Oryginał należy złożyć w dziekanacie, a kopię u zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych.

Liczba punktów ECTS: 12 (moduł 2) + 17 (moduł 3) = 29

Liczba godzin: 465 h

Wymiar praktyk: dwie 30-godzinne praktyki śródroczne, jedna 60-godzinna praktyka ciągła i jedna 30-godzinna praktyka opiekuńczo-wychowawcza. Praktyka ciągła jest realizowana wspólnie z praktyką opiekuńczo-wychowawczą we wrześniu po 2 semestrze studiów w czasie 3 tygodni.

 

  1. Przedmioty specjalizacji przygotowanie do zawodu nauczyciela:

Nr

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

1.

Psychologia dla nauczycieli

45

3

2.

Pedagogika dla nauczycieli

30

2

3.

Pedagogika – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole

15

1

4.

Bezpieczeństwo w szkole

15

1

5.

Psychologiczne podstawy edukacji w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

15

1

6.

Pedagogiczne podstawy edukacji w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

15

1

7.

Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

30

2

8.

Podstawy dydaktyki

30

2

9.

Metodyka nauczania języka francuskiego

90

6

10.

Interkulturowe aspekty nauczania języka francuskiego

30

2

11.

Praktyka śródroczna

60

4

12.

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza

30

1

13.

Praktyka ciągła

60

3

RAZEM

465+150

29

 

  1. Siatki godzin specjalizacji przygotowanie do zawodu nauczyciela

Na czarno: przedmioty realizowane przez CEN

Na fioletowo: przedmioty realizowane przez IFR

Na zielono: przedmioty realizowane pod opieką nauczyciela przedmiotu w szkołach ćwiczeń

 

ROK I, semestr 1

Nazwa zajęć

Typ zajęć

Forma ukończenia

zajęć

Liczba godzin

ECTS

Psychologia dla nauczycieli

W

E

15

1

Psychologia dla nauczycieli

K

Zo

30

2

Pedagogika dla nauczycieli

W

E

15

1

Pedagogika dla nauczycieli

K

Zo

15

1

Pedagogika – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole

K

Zo

15

1

RAZEM

90

6

 

ROK I, semestr 2

Nazwa zajęć

Typ zajęć

Forma ukończenia

zajęć

Liczba godzin

ECTS

Bezpieczeństwo w szkole

warsztaty

Zo

15

1

Psychologiczne podstawy edukacji w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

K

Zo

15

1

Pedagogiczne podstawy edukacji w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych

K

Zo

15

1

Podstawy dydaktyki

K

Zo

30

2

Metodyka nauczania języka francuskiego

W

E

15

3

Metodyka nauczania języka francuskiego

K

30

Praktyka śródroczna

P

Zo

30

2

RAZEM

150

10

 

We wrześniu po semestrze 2 (zaliczenia w semestrze 3)

Praktyka ciągła

P

Zo

60

3

Praktyka opiekuńczo-wychowawcza

P

Zo

30

1

RAZEM

90

4

 

ROK II, semestr 3

Nazwa zajęć

Typ zajęć

Forma ukończenia

zajęć

Liczba godzin

ECTS

Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

K

Zo

30

2

Metodyka nauczania języka francuskiego

W

E

15

3

Metodyka nauczania języka francuskiego

K

30

Interkulturowe aspekty nauczania języka francuskiego

K

Zo

30

2

Praktyka śródroczna

P

Zo

30

2

RAZEM

135 (+90)

9 (+4)

 

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)