Italica Wratislaviensia

Polski

REDAKCJA

RADA NAUKOWA

DLA AUTORÓW

PROCEDURA RECENZOWANIA

RECENZENCI

ZASADY ETYCZNE

NUMERY CZASOPISMA

POLSKA KRONIKA ITALIANISTYCZNA

English version

Versione italiana

Recenzowane czasopismo naukowe Italica Wratislaviensia, od 2017 roku półrocznik, wcześniej rocznik, jest wydawane w sposób ciągły od 2010 roku.

Utworzyli je italianiści pracujący na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

ISSN: 2084-4514

e-ISSN: 2450-5943

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana

Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cel i zakres tematyczny czasopisma:

Czasopismo ma charakter filologiczny i profil italianistyczny, przy czym jego łamy są  otwarte także na dziedziny pokrewne.

Publikowane są prace autorstwa badaczy polskich i zagranicznych z zakresu badań językoznawczych, literaturoznawczych, przekładoznawczych, teoretycznoliterackich, recepcyjnych, metodologicznych, historyczno-cywilizacyjnych, poświęconych literaturze i kulturze Włoch oraz  językowi włoskiemu, także w ujęciach porównawczych i interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem włosko-polskich kontaktów kulturowych, które nawiązują się i rozwijają dzięki podróżom, przekładom oraz nauczaniu języka włoskiego w Polsce i polskiego we Włoszech.

Język publikowanych artykułów: włoski.

Poszczególne numery czasopisma mają charakter tematyczny.

Dział „Recenzje” obejmuje omówienia wybranych monografii, tomów zbiorowych numerów czasopism z obszaru italianistyki i dziedzin pokrewnych, opublikowanych w ostatnich latach.

Prowadzimy ciągły nabór krytycznych omówień polskich i zagranicznych publikacji  do działu „Recenzje”. Zapraszamy do nadsyłania propozycji na adres italica@uwr.edu.pl.

Dział „Kronika” prezentuje najważniejsze dla polskiej italianistyki wydarzenia naukowe (publikacje książkowe i periodyki, konferencje, stopnie naukowe i tytuły uzyskane przez italianistów związanych z polskimi uczelniami).

Czasopismo jest wydawane na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons i dystrybuowane w wersji elektronicznej Open Access. Od nr 5 wszystkie artykuły naukowe i recenzje mają przypisane numery DOI.

Indeksowanie:

Czasopismo Italica Wratislaviensia jest indeksowane w następujących bazach danych:

a) Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com
b) The Central European Journal of Social Sciences and Humanities CEJSH http://cejsh.icm.edu.pl
c) EBSCO HOST: www.ebscohost.com
d) POL-index
e) ERIH PLUS

Czasopismo Italica Wratislaviensia jest indeksowane w ICI Journals Master List 2021.
ICV (Index Copernicus Value) 2021 = 100 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

Za zamieszczoną w Italica Wratislaviensia publikację naukową przysługuje 70 punktów.

Rivista di classe A per i settori concorsuali dell’Area 10: 10/F1: Letteratura italiana, 10/F2: Letteratura italiana contemporanea, 10/F3: Linguistica e filologia italiana, 10/F4: Critica letteraria e letterature comparate)

(Vedi: Elenco delle riviste di Classe A per i Settori Concorsuali dell'Area 10 - Valido ai fini del III Quadrimestre ASN 2021-2023 - pubblicato il 14/03/2022)

Ostatni numer:

Italica Wratislaviensia, 13 (2) Leopardi in Polonia. Letteratura per l'infanzia a cura di Katarzyna Biernacka-Licznar, Ewa Nicewicz e Małgorzata Ślarzyńska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022.

W przygotowaniu:

-

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)