Filologia francuska i hiszpańska (rok akademicki 2021-2022)

Polski

Zasady funkcjonowania praktyk zawodowych

1. Praktyki zawodowe są obowiązkowym przedmiotem w semestrze letnim (tylko wtedy są aktywne w USOSIE jako przedmiot), na II roku studiów magisterskich na specjalności filologia francuska i filologia hiszpańska, niezależnie od specjalizacji. Odpowiadają 2 punktom kredytowym ECTS. Trwają 120 godzin. Mogą być rozłożone w trakcie trwania wakacji lub roku akademickiego i powinny być zakończone do końca maja 2022. Ich realizacja nie powinna kolidować z zajęciami na uczelni.

 

2. Rok akademicki 2021-2022 jest ostatnim rokiem akademickim, w którym odbywają się praktyki zawodowe w IFR (dla II FM i II HM). Studenci, którzy w roku akademickim 2021-2022 rozpoczynają studia magisterskie, nie mają już praktyk zawodowych na drugim roku w swoim programie studiów.

 

3. Praktyki zawodowe muszą być uzgodnione z opiekunem praktyk zawodowych (dr Anną Kuźnik; patrz: "Konsultacje" w zakładce "Pracownicy"), a na koniec roku akademickiego - zatwierdzone i wpisane przez niego do systemu USOS. Praktyki zawodowe figurują w końcowej części suplementu do dyplomu mgr (w języku polskim i angielskim), w sekcji tego suplementu o nazwie "Inne".

 

4. Praktyki zawodowe muszą odpowiadać kierunkowi studiów: student powinien mieć ciągły i urozmaicony kontakt z językiem francuskim lub hiszpańskim (lub/oraz z innymi językami romańskimi, których się uczy, lub/oraz z językiem angielskim) lub/oraz wykonywać takie czynności, w których użyje zdobytą wiedzę na temat języka i kultury studiowanych krajów.

 

5. Praktyki zawodowe są traktowane jako forma nauki i nie podlegają Kodeksowi Pracy. Wynagrodzenie dla studenta lub inne formy gratyfikacji za przepracowane 120 godzin ze strony pracodawcy są dobrowolne.

 

6. Istnieją dwa, zasadniczo różne sposoby (oprócz punktu 7 i 8 poniżej dot. praktyk pedagogicznych i zagranicznych praktyk Erasmus+) zaliczenia obowiązkowego przedmiotu "Praktyka zawodowa":

(a) w oparciu o umowę dziekańską figurującą w Zarządzeniu Nr 31/2021 z dn. 17.03.2021 (patrz: belki poniżej "Dokumentacja ogólna" oraz "Dokumentacja - umowa dziekańska"); student szuka taką firmę na własną rękę; student musi mieć wykupione polisy ubezpieczeniowe NNW i OC (polisy te może pokryć przyjmująca go firma);

lub

(b) w oparciu o paragraf 10 Zarządzenia Nr 31/2021 z dn. 17.03.2021 r. mówiący o możliwości uznania różnych udokumentowanych form pracy studenta za praktykę zawodową (patrz: belki poniżej "Dokumentacja ogólna" oraz "Dokumentacja - uznanie pracy zawodowej"); akceptowane w roku akademickim 2021-2022 udokumentowane formy pracy studenta to: umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło (chociaż trudniej wtedy oszacować te wymagane 120 godz. pracy), umowa stażowa zewnętrzna/umowa o praktyki zewnętrzna, sporządzona bezpośrednio między firmą a studentem, umowa na praktykę w firmie lub staż, odpłatny lub nieodpłatny. Nie są honorowane już porozumienia o pracę wolontariacką.

 

7. Praktyki pedagogiczne (praktyka pedagogiczno-psychologiczna + praktyka dydaktyczna) na dodatkowej specjalizacji nauczycielskiej (moduł "Przygotowanie do zawodu nauczyciela") są koordynowane bezpośrednio przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN). Student, który odbywa praktyki pedagogiczne w ramach modułu nauczycielskiego, nie może odbywać już praktyk zawodowych, gdyż praktyki są przewidziane w programie studiów tylko jeden raz. W takim wypadku student musi zgłosić się na początku semestru letniego do opiekuna praktyk zawodowych w IFR, aby upewnić się, że jest wpisany na listę USOS praktyk zawodowych (w mailu do opiekuna koniecznie trzeba podać kierunek i specjalność). Następnie student musi zredagować i przesłać do opiekuna praktyk zawodowych w IFR swoje indywidualne sprawozdanie z praktyk nauczycielskich (MODEL takiego sprawozdania jest podany poniżej pod belkami "Dokumentacja - umowa dziekańska" lub "Dokumentacja - uznanie pracy zawodowej). W oparciu o indywidualne sprawozdanie studenta oraz o ocenę z praktyki pedagogicznej śródrocznej, opiekun praktyk zawodowych w IFR zalicza studentowi praktykę zawodową i wpisuje ocenę z praktyki zawodowej do USOSA.

 

8. Zagraniczne praktyki zawodowe są realizowane tylko w ramach programu zagranicznych praktyk Erasmus+ i są koordynowane przez Instytutowych koordynatorów Erasmus+. Po zrealizowaniu tych praktyk student może ubiegać się o ich zatwierdzenie jako przedmiot "Praktyki zawodowe" przez opiekuna praktyk zawodowych w oparciu o przedłożoną dokumentację odpowiednią dla praktyk Erasmus+. W takim wypadku student musi zgłosić się na początku semestru letniego do opiekuna praktyk zawodowych w IFR, aby upewnić się, że jest wpisany na listę USOS praktyk zawodowych (w mailu do opiekuna koniecznie trzeba podać kierunek i specjalność). Następnie student musi: (a) przesłać do opiekuna praktyk w IFR dwa dokumenty, już wypełnione i podpisane przez wszystkich - "Traineeship agreement" oraz "Traineeship certificate", a także (b) zredagować i przesłać do opiekuna praktyk zawodowych w IFR swoje indywidualne sprawozdanie z odbytych zagranicznych praktyk Erasmus+ (MODEL takiego sprawozdania jest podany poniżej pod belkami "Dokumentacja - umowa dziekańska" lub "Dokumentacja - uznanie pracy zawodowej). W oparciu o tą dokumentację opiekun praktyk zawodowych w IFR zalicza studentowi praktykę zawodową i wpisuje ocenę z praktyki zawodowej do USOSA.

Dokumentacja ogólna

Podstawowy akt regulujący to:

- Zarządzenie Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim [pdf do pobrania tutaj]

Dokumentacja - umowa dziekańska

Dokumentacja wymagana w przypadku wykonywania praktyk zawodowych w oparciu o umowę dziekańską (tzn. umowę podpisywaną między dziekanem WF a firmą; student nie jest stroną w tej umowie) jest określona w Zarządzeniu Nr 31/2021 z dn. 17.03.2021 r. (plik pdf do pobrania pod belką "Dokumentacja ogólna"), a konkretnie w Załącznikach Nr 3, 4, 5 i 6 tego Zarządzenia (strony 7-11 pliku pdf).

Uwaga: Od dnia 15.05.2022 umowy dziekańskie na praktyki zawodowe na rok akademicki 2021/2022 już nie są podpisywane!

 

PROCEDURA WYKONYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W OPARCIU O UMOWĘ DZIEKAŃSKĄ

1. Pobrać formularz z danymi firmy potrzebnymi do zawarcia umowy dziekańskiej, wypełnić go w porozumieniu z firmą i przesłać mailem do opiekuna praktyk zawodowych w IFR [formularz danych firmy do pobrania tutaj]

2. Wybrać zakład ubezpieczeniowy i wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres praktyk zawodowych (nawet w przypadku praktyk zdalnych) i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym od najniższej kwoty. Przesłać mailem opiekunowi praktyk w IFR potwierdzenie wykupienia tych dwóch polis (jeśli student ma już wykupione polisy tego typu z racji wyjazdów Erasmus+, to wystarczy przesłać opiekunowi praktyk w IFR kopię/legitymację dot. właśnie tych polis).

3. Wydrukować lub skopiować do worda Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2021 z dn. 17.03.2021 r.) o nazwie "DEKLARACJA" (str. 10 pliku pdf do pobrania pod belką "Dokumentacja ogólna"); wypełnić CZYTELNIE i podpisać; zeskanować CZYTELNIE i przesłać mailem do opiekuna praktyk zawodowych w IFR.

4. Na podstawie tych dokumentów opiekun praktyk zawodowych w IFR wystawia i przesyła studentowi mailem dokument o nazwie "SKIEROWANIE". Skierowanie uprawnia studenta do rozpoczęcia praktyki zawodowej w firmie.

5. Po wystawieniu skierowania na praktyki, opiekun praktyk zawodowych w IFR rozpoczyna procedurę podpisywania umowy dziekańskiej między firmą i dziekanem WF. Trwa to jakiś czas. Kiedy umowę trzeba przekazać firmie, opiekun kontaktuje się z danym studentem.

6. Student wykonuje praktykę zawodową (min. 120 godzin) zgodnie z ustalonym programem praktyk.

7. Po wykonaniu 120 godz. student prosi swojego przełożonego w firmie o wystawienie mu zaświadczenia. Może posłużyć się w tym celu modelem = Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 31/2021 z dn. 17.03.2021 r.) o nazwie "ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI" (str. 11 - ostatnia - pliku pdf do pobrania pod belką "Dokumentacja ogólna"). W tym zaświadczeniu bardzo ważna jest opinia przełożonego na temat studenta i jego/jej pracy w tej firmie: jakiegoś rodzaju wartościowanie, czy student pracował dobrze, czy źle, czy poprawnie wykonywał swoje obowiązki, czy niepoprawnie i niedbale, itp. Może to być innego rodzaju model (np. dokument na papierze firmowym firmy lub bezpośrednia wiadomość elektroniczna wysłana do opiekuna praktyk zawodowych w IFR, ale właśnie ta opinia o studencie jest bardzo istotna. Zaświadczenie z opinią może zostać zredagowane w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim lub katalońskim. Opinię należy przesłać do opiekuna praktyk zawodowych mailem lub zostawić na portierni IFR w odpowiedniej przegródce.

8. Po odbyciu praktyk zawodowych student przesyła mailem do opiekuna praktyk zawodowych w IFR swoje indywidualne sprawozdanie (1-2 stron A4) zredagowane w języku polskim, angielskim lub wybranym języku romańskim, zawierające takie informacje jak:

 - dokładne dane studenta (imię i nazwisko, nr albumu, kierunek, specjalność, dane kontaktowe);

 - dane miejsca praktyk (dane podmiotu gospodarczego) i jego krótka charakterystyka (aspekty gospodarcze, organizacyjne, finansowe, kulturowe, itp.); charakterystyka funkcji otaczających studenta osób;

 - opis wykonywanych czynności (treści pracy), na przykład: wymienienie poszczególnych czynności i przedstawienie ich hierarchii; procentowe określenie udziału każdego typu czynności w łącznym wymiarze godzin praktyk (120h = 100%); opisanie procesu pracy i jego części składowych; przedstawienie harmonogramu przykładowego tygodnia pracy; opisanie najbardziej typowego dnia pracy; wykaz rodzajów tekstów, sytuacji komunikacyjnych i języków, z którymi student miał styczność podczas pracy; przedstawienie wybranego fragmentu dzienniczka praktyk, jeśli taki był prowadzony przez studenta;

 - wykazanie związku wykonywanych czynności z kierunkiem studiów; ocena przydatności wykonywanych czynności dla ewentualnego przyszłego zawodu;

 - opinie i wolne komentarze, na przykład: napotkane trudności i sposób ich rozwiązywania, mocne i słabe strony tego typu praktyk.

 

W oparciu o wszystkie te elementy opiekun praktyk zawodowych w IFR zalicza studentowi praktykę i wpisuje ocenę do USOSA (pod koniec semestru letniego).

Dokumentacja - uznanie pracy zawodowej

PROCEDURA UZNANIA PRACY ZAWODOWEJ STUDENTA ZA ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

 

1. Zredagować Wniosek do Dziekana Wydziału Filologicznego (konkretnie: do Pani Prodziekan ds. dydaktycznych) z prośbą o zaliczenie danej udokumentowanej formy pracy zawodowej za wykonanie praktyki zawodowej przewidzianej programem studiów (paragraf 10 Zarządzenia Nr 31/2021 z dn. 17.03.2021 r.); 1 strona, zostawić miejsce w dolnej części dokumentu na adnotacje pracowników UWr. Ten dokument należy własnoręcznie podpisać i przekazać opiekunowi praktyk zawodowych w IFR w formie papierowej przez portiernię IFR lub podczas konsultacji opiekuna. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko studenta, nr indeksu, specjalność, specjalizację i rok studiów, dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej);

- forma pracy zawodowej studenta (umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło - chociaż trudniej wtedy oszacować te wymagane 120 godz. pracy, umowa stażowa zewnętrzna/umowa o praktyki zewnętrzna, sporządzona bezpośrednio między firmą a studentem, umowa na praktykę w firmie lub staż, odpłatny lub nieodpłatny);

- dane podmiotu gospodarczego, dane osoby do kontaktu w przyjmującym podmiocie gospodarczym;

- krótka charakterystyka działalności;

- ilość przepracowanych godzin i daty, w których ta działalność miała miejsce.

 

2. Kopię dokumentu, będącego podstawą prawną do wykonania tej działalności (umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, umowa stażowa zewnętrzna/umowa o praktyki zewnętrzna). Zaleca się zakryć w tym dokumencie dane wrażliwe, np. takie jak PESEL lub zarobki. Należy przesłać na maila opiekuna praktyk zawodowych kopię tego dokumentu w formie CZYTELNEGO skanu. Przed przekazaniem kopii umowy opiekunowi praktyk zawodowych należy sprawdzić, czy dokument ten jest podpisany przez obie strony: przez pracodawcę i przez studenta.

 

3. Pobrać dokument o nazwie "Formularz opinii i oceny współpracy oraz potwierdzenie efektów uczenia się", wypełnić odpowiednimi danymi fragmenty zaznaczone na żółto, przekazać swojemu zwierzchnikowi w pracy i poprosić o zatwierdzenie wybranych już przez opiekuna praktyk zawodowych w IFR efektów uczenia się; poprosić pracodawcę o zaproponowanie oceny oraz o podpisanie i podpieczętowanie tego formularza. Ten formularz należy później przekazać opiekunowi praktyk zawodowych w IFR w formie papierowej przez portiernię IFR. [Formularz do pobrania tutaj]

 

4. Indywidualne sprawozdanie studenta (1-2 stron A4) zredagowane w języku polskim, angielskim lub wybranym języku romańskim, przesłane mailem do opiekuna praktyk zawodowych w IFR, zawierające takie informacje jak:

 - dokładne dane studenta (imię i nazwisko, nr albumu, kierunek, specjalność, dane kontaktowe);

 - dane miejsca praktyk (dane podmiotu gospodarczego) i jego krótka charakterystyka (aspekty gospodarcze, organizacyjne, finansowe, kulturowe, itp.); charakterystyka funkcji otaczających studenta osób;

 - opis wykonywanych czynności (treści pracy), na przykład: wymienienie poszczególnych czynności i przedstawienie ich hierarchii; procentowe określenie udziału każdego typu czynności w łącznym wymiarze godzin praktyk (120h = 100%); opisanie procesu pracy i jego części składowych; przedstawienie harmonogramu przykładowego tygodnia pracy; opisanie najbardziej typowego dnia pracy; wykaz rodzajów tekstów, sytuacji komunikacyjnych i języków, z którymi student miał styczność podczas pracy; przedstawienie wybranego fragmentu dzienniczka praktyk, jeśli taki był prowadzony przez studenta;

 - wykazanie związku wykonywanych czynności z kierunkiem studiów; ocena przydatności wykonywanych czynności dla ewentualnego przyszłego zawodu;

 - opinie i wolne komentarze, na przykład: napotkane trudności i sposób ich rozwiązywania, mocne i słabe strony tego typu praktyk.

 

Opiekun praktyk zawodowych w IFR kompletuje te wszystkie dokumenty, sprawdza, opiniuje i przekazuje na ręce Pani Prodziekan ds. dydaktycznych WF w celu uznania przedstawionych form pracy za odbycie praktyki zawodowej. Po otrzymaniu zgody Władz Dziekańskich opiekun praktyk zawodowych w IFR zalicza studentowi praktykę i wpisuje ocenę do USOSA (pod koniec semestru letniego).

Informacje o miejscach praktyk, rynku pracy i usług

Grupa mailingowa "Praca IFR UWr"

 

Istnieje specjalna grupa założona przez opiekuna praktyk zawodowych w IFR na oficjalnym serwerze UWr w Office 365, przeznaczona dla wszystkich studentów IFR zainteresowanych różnymi formami zarobkowania z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych na naszych studiach romanistycznych. Jest to grupa otwarta (w ramach UWr oczywiście). Każdy student, który aktualnie poszukuje pracy lub płatnych praktyk, może się do tej grupy podłączyć i otrzymywać aktualne oferty. Można znaleźć tą grupę w wyszukiwarce grup, a potem aktualizować funkcję "Obserwować w skrzynce odbiorczej"  i studenci otrzymują wtedy wiadomości tej grupy do swoich skrzynek mailowych.

Dane konta GRUPY:

- nazwa grupy: Praca IFR UWr

- adres grupy: praca.ifr.uwr@uniwroc.onmicrosoft.com  

 

Rządowy program praktyk studenckich

 

Polecamy Państwu bardzo serdecznie tę wyszukiwarkę praktyk studenckich instytucji państwowych uczestniczących w rządowym programie praktyk studenckich.

Na tej stronie internetowej (wyszukiwarka ofert pracy, staży i praktyk na całą Polskę w instytucjach państwowych, uczestniczących w rządowym programie praktyk studenckich): oferty.praca.gov.pl

W lewym menu mogą Państwo wybrać zaznaczenie "praktyka studencka" i miejscowość "Wrocław" (w kategorii miejsce pracy) i pokażą się Państwu wszelkie dostępne miejsca praktyk, np. w Izbie Skarbowej, w sądach, w Urzędzie Wojewódzkim (w oddziale Unii Europejskiej), w NFZ... Bardzo ciekawe i wartościowe oferty, również oferty pracy dla Państwa. Szczególnie mogą być interesujące praktyki przy obsłudze projektów międzynarodowych.

Praktyki te będą zatwierdzane w IFR jako obowiązkowe praktyki zawodowe na II FM i II HM (uznanie pracy zawodowej).

Załączam Państwu tzw. zrzut z ekranu [pli pdf tutaj], żebyście sobie Państwo zobaczyli, jak ta baza danych ofert praktyk studenckich wygląda.

 

[Notatkę zredagowała: dr Anna Kuźnik]

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)